18 martie 2017

Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 02301
Numar anunt: 173919 / 18.03.2017
Denumire contract: FURNIZARE CARNE, PRODUSE DIN CARNE SI LACTATE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNITATEA MILITARA 02301
Adresa postala: bucuresti, sector 6, blv. ghencea, nr. 35 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061701 , Romania , Punct(e) de contact: Ionica Liviu , Tel. +40 214136007 , In atentia: Ionica Liviu , Email: achizitii.publice@csasteaua.ro , Fax: +40 214130961 , Adresa internet (URL): www.csasteaua.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE CARNE, PRODUSE DIN CARNE SI LACTATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: – La sediul U.M. 02301 Bucuresti din B-dul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucuresti
– La Baza sportiva FORBAN, str. Valea Râsnoavei, loc. Predeal, jud. Brasov
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,844,257.58 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Periodicitate/frecventa estimata pentru incheiere contracte subsecvente ce urmeaza a fi atribuite: lunar/anual/ sau ori de câte ori va aparea necesitatea unor suplimentari de cantitati de produse, in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si disponibilul financiar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de carne, produse din carne si lactate esalonat in baza unor contracte subsecvente pentru fiecare lot in parte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15113000-3 – Carne de porc (Rev.2)
15111100-0 – Carne de vita (Rev.2)
15112120-3 – Carne de curcan (Rev.2)
15131100-6 – Produse pe baza de carne pentru carnati (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate minime si maxime pentru acordul cadru si cele ale celui mai mare contract subsecvent sunt specificate pentru fiecare lot in parte in Anexa B.

Valoarea estimata fara TVA: 2,844,257.58 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)nbsp Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot specificat in Anexa B ( Informatii privind loturile). Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantía de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 35 si 36 din Hotararea nr. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea,în conditiile legii (Anexa 5 – model în MF; OP sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data si ora- limita de depunere a ofertelor. Contul bancar în care se poate vira garantia este: RO10TREZ7065005XXX000097 deschis la Trezorerie S.6, Bucuresti. În situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in valuta, echivalenta leu/valuta se determina tinand cont de cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din data publicarii anuntului de participare în SEAP. Dovada constituirii garantiei se va depune in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica de ofertant. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma ale GP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica în maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. (Anexa 6 – model în sectiunea Modele de formulare) 1. Cuantumul garantiei de buna executie: este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. 2. Modalitatea de constituire: conform Hotararii nr. 395/2016, art. 39 si art.40. 3. Garantia de buna executie se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. 4. Aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art. 40 alin. (1)-(9) din Hotarârea nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondurile sunt alocate din bugetul C.S.A. „STEAUA” Bucuresti (venituri proprii si subventii)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta formularul standard aprobat de Comisia Europeana – DUAE, în care ofertantii nu se regasesc în situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, în format electronic, numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt:
1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
DUAE se va depune de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul.
Persoane juridice /fizice straine:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta formularul DUAE pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 sau orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute în DUAE sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Note:
1. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
2. Ofertanti/candidati/ofertanti.asociati/subcontractanti/tert sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr.98/2016.
3. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, atrage excluderea operatorul economic în orice moment al procedurii de atribuire. (coform art. 169 din Legea 98/2016).

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta achizitie sunt: Petrea Stanel Cristian, Mihaila Ionel, Gavra Daniel, Ungureanu Nicolae, Talpan Florin Costel, Ionica Liviu, Ene Florin Daniel. Cerinta nr. 1(obligatorie)
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990, care sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data solicitarii certificatului respectiv- in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
NOTA:
1.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor
2.Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
3. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o va realiza.art.171 din Legea 98/2016.

Persoane juridice /fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tata de rezidenta
Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 3 (daca este cazul)
Informatii privind asociatii – daca este cazul.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna – in asociere , acordul de asociere (Anexa 2) se semneaza de fiecare asociat si se va preciza cine este leader al asocierii, cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a partii din contract care va fi indeplinita de fiecare asociat .
Acordul de asociere se va legaliza numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si se va prezenta la semnarea contractului
Cerinta nr. 2 (obligatorie)
Autorizatie pentru mijloacele de transport din punct de vedere igienico-sanitar in functie de specificul si produsul/produsele pentru care se depune oferta, conform OMS nr.976/1998.
Ofertantii care nu dispun de transport propriu pentru transportul produselor ofertate vor prezenta contract/precontract sau angajament de inchiriere al mijlocului de transport insotit de autorizatia sanitara ce va fi emisa pe numarul de inmatriculare al mijlocului de transport respectiv si pe numele proprietarului acestuia;
Cerinta nr. 1 (obligatorie)
Lista cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerinta nr. 2 (obligatorie)
Persoane juridice /fizice straine:
Candidatii straini care nu au sediul în România trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte dovada implementarii unui standard de asigurare a calitatii pentru activitatea/activitatile ce face/fac obiectul contractului.
Cerinta nr. 1 (obligatorie)
Dovada implementarii unui standard de asigurare a calitatii care sa demonstreze implementarea unor proceduri pe baza principiilor HACCP conform art. 5 din Hotararea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, documente valabile la data prezentarii acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta acordul de asociere odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri. Se va completa DUAE – Documentele (daca este cazul) se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la priocedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri. Se va completa DUAE. Documentele justificative se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri. Certificatul sa fie valabil la momentul prezentarii ofertelor. Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE. Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei fie prin prezentarea de certificate emise de organisme acreditate care sa ateste implementarea principiilor HACCP conform Hotararii nr. 924/2005 si/sau a altor tehnici si masuri echivalente privind siguranta alimentara fie prin prezentarea unor documente ce sustin existenta procedurilor permanente bazate pe principiile HACCP insotite de dovezi care sa ateste inregistrarile de conformitate potrivit masurilor impuse de HG 924/2005. Documentele justificative se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri. Certificatul sa fie valabil la momentul prezentarii ofertelor. NOTA: In cazul unei asocierii aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A1571/22.02.2017
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2017 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. În conformitate cu art. 137 alin (2) lit.b) din HG 395/2016, se respinge oferta în situatia în care ofertantul nu a completat DUAE. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca ofertantii sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic disponibile pe site/urile furnizorilor de semnatura electronica. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate in SEAP este de max. 40Mb, numarul acestora fiind nelimitat. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: 1. Pentru încheierea acordului – cadru/lot, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: În cazul în care locul 1, locul 2 sau primele 3 locuri au preturi egale se va solicita acestora o noua propunere financiara depusa prin intermediul SEAP. In cazul egalitatii preturilor pentru locurile 2 si 3, ofertantii nu pot îmbunatati pretul decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior. Daca în urma propunerii financiare îmbunatatite sunt mai multi de 3 ofertanti clasati pe primele trei locuri, toti vor fi declarati câstigatori ai acordului-cadru. 2. Pentru încheierea contractelor subsecvente/lot ca urmare a reluarii competitiei, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: În cazul în care la reofertare, “pretul cel mai scazut” îl au doi sau trei ofertanti, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita acestora depunerea unei noi propuneri financiare îmbunatatite (pretul unitar va fi exprimat în lei fara TVA, cu 2 zecimale/lot), în plic închis, la sediul autoritatii contractante: Unitatea Militara 02301, Bd. Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucuresti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile in conformitate cu art.6 alin (1), lit. b din Legea 101/2016 si cu art.8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Unitatea Militara 02301 Bucuresti
Adresa postala: b-dul Ghencea nr. 35, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061701 , Romania , Tel. +40 214136007 , Email: achizitii.publice@csasteaua.ro, cssasteaua@yahoo.com , Fax: +40 214130961 , Adresa internet (URL): www.csasteaua.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 08:48