13 aprilie 2017

Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Numar anunt: 174659 / 13.04.2017
Denumire contract: achizitie servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru rejudicii produse prin accidente de autovehicule,asigurre a calatorilor si a bagajelor acestora

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: RO010861 , Romania , Punct(e) de contact: Dicran-Daniel Costache , Tel. +40 0213074120 , Email: adrian.leaota@ratb.ro, florin.badiu@ratb.ro, dicran.costache@ratb.ro, cristina.ivan@ratb.ro, elena.iordan@ratb.ro , Fax: +40 0213074555 , Adresa internet (URL): www.ratb.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
achizitie servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru rejudicii produse prin accidente de autovehicule,asigurre a calatorilor si a bagajelor acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 5,349,976.68 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia estimativ 2 contracte subsecvente. Cantitati minime si maxime total acord cadru: min. 1591 buc. max. 2166 buc. Valoarea estimata este calculata pt cant. max. de polite. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 3.929.738 lei. Estimari ale cant. minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur ctr. subs. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min. 1500buc. max. 1591 buc.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru rejudicii produse prin accidente de autovehicule,asigurre a calatorilor si a bagajelo acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66512100-3 – Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)
66516100-1 – Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru rejudicii produse prin accidente de autovehicule,asigurre a calatorilor si a bagajelor acestora

Valoarea estimata fara TVA: 5,349,976.68 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare: 53.000lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante. Mod de constituire: virament bancar; OP, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor; instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari-Formular 1;instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5.000 lei. Plata se va face în contul autoritatii contractante RO50BRDE410SV84247194100/lei-RO61BRDE410SV84247944100/euro, deschis la BRD Agentia Stirbei Voda– Bucuresti. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea Documente de calificare, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: ofertantul si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul cadru în perioada de valabilitate a ofertei; Gar.de participare se elib.conf.art.44/HG 394/2016. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data anterioara cu 5 zile fata de termenul limita de depunere a ofertei, la curs BNR. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria RATB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 (lit.a,c, d, e, f, h, i) din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz.Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, sucontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Mihail Adrian Sorin Director General
Virgil Chiru Director Economic
Dragnea Adrian Director Mentenanta si Administrare Sisteme
Teodorescu Mihai Director Comercial
Adrian Leaota Sef Serviciu Achizitii Publice
Badiu Florin Sef Birou Plan Analiza
Iordan Elena Lucia Expert in achizitii Serviciul Achizitii Publice
Cristina Elena Oprea Sef Serviciu Juridic Contencios
Marin Pompiliu Gheorghe Sef Serviciu Tehnic
Andrei Amalia Eugenia Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule
Mindrila George Expert in achiziii Serviciul Achizitii Publice
Turmac George Adrian Economist-Birou Plan Analiza
Gheorghe Mariana Daniela Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate
Chitu Marilena Economist Serviciul Tehnic
Antonescu Vincentiu Daniel Inginer Sef
Titu Daniel Inginer Sef DTA
Ciupitu Daniel Sef BAETA
Rosu Jenica Inginer DTA BAETA
Voinea Nicu Inginer Sef DTE
Ivan Sorin Sef BAETE
Chitu Daniela Tehnician DTE BAETE
Maracine Nicolae Sef Sectie Intretinere si Reparatii
Bunea Constantin Sef AITI
Radu Monica Sef Birou BDT
Gheorghe Visinoiu Ruxandra Inginer BDT
Carmen Despina Sorina Inginer Serviciu Tehnic
Pirjol-Popescu Cosmin Expert in achizitii Serv. Achizitii Publice
Ivan Cristina Irina Sef Birou Contracte
Tinca Nicoleta Angela Expert in achizitii Serv. Achizitii Publice
Antonescu Viorel Consilier juridic SJC
Ambrus Lavinia Consilier juridic SJC
Dragos Badea Consilier juridic SJC
Dumbrava Emanuela Consilier juridic SJC
Mogos Catalina Consilier juridic SJC Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precumsi faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii;. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. – Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
Operatorii economici participanti trebuie sa fie societati de asigurare autorizate de catre ASF(Comisia de Supraveghere in Asigurari,dupa caz) pentru subscrierea riscurilor prevazute in prezenta procedura(raspunderea civila auto, asigurare calatori si bagaje,conform prevederilor art 20 din Legea nr 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare,care modifica si completeaza Legea 32/2000 privind activitatea d easigurare si supraveghere a asigurarilor.In acest sens, ofertantul va prezenta o copie dupa decizia presedintelui ASF/CSA in vigoare,prin care se certifica autorizatia pentru practicarea asigurarilor RCA si a persoanelor transportate.
Operatorii economici aflati in situatia de redresare financiara vor prezenta un aviz CSA/al administratorului special numit de ASF,prin care se confirma dreptul de participare al acestora la prezenta procedura si dreptul de a incheia polite de asigurare pentru anul 2017 cu eventualele interdictii impuse la prestarea serviciilor oferite.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2533
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2017 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2017 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter . 2. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SEAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

regia autonom ade transport bucuresti-serviciul contencios
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu,nr 1,sector 1,Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 7000 , Romania , Tel. +40 213104641 , Fax: +40 213104642 / +40 218900745
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2017 14:59