28 aprilie 2017

Autoritate contractanta: Ministerul Apararii – U.M. 02000
Numar anunt: 174997 / 28.04.2017
Denumire contract: acord-cadru de servicii de asigurare facultativa de persoane

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii – U.M. 02000
Adresa postala: STR. HANGARULUI NR 2 , Localitatea: Buzau , Cod postal: 120224 , Romania , Punct(e) de contact: CRISTIAN NEDELCU , Tel. +40 238723552 , In atentia: Sectiei achizitii , Email: phoenix_bim@yahoo.com, 02000achizitii@gmail.com , Fax: +40 238723554 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord-cadru de servicii de asigurare facultativa de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Loc. Buzau, Jud. Buzau
Loc. Tîrgu Mure?, jud. Mure?
Loc. Bacau, jud. Bacau
Codul NUTS: RO222 – Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 14,417,088 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar/semestrial/anual in functie de necesitatile beneficiarilor
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie asigurari facultative de persoane
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

66512100-3 – Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati estimate acord-cadru
minim 1 zi asigurare in valoare de 21 lei, fara TVA
maxim 686528 zile asigurare în valoare de 14417088 lei, fara TVA
Cantitati estimate ale celui mai mare contract subsecvent
minim 365 zile asigurare
maxim 351.130 zile asigurare
Se estimeaza încheierea celui mai mare contract subsecvent în valoare de 7373730 lei, fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 14,417,088 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare = 144.170,88 lei, aceasta valoare reprezinta 1% din valoarea estimata a acordului – cadru conform art. 35 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada revazuta in fisa de date a achizitiei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Pentru garantia de participare prin virament bancar, suma aferenta se va vira în contul UM 02000 Buzau (cod fiscal 16020314) RO15TREZ1665005XXX000313, deschis la TREZORERIA BUZAU, cu conditia confirmarii viramentului de câtre banca emitenta. Cursul de referinta considerat pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda, va fi cel publicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Conform celor mentionate in comunicatul de presa „Modificari cu impact asupra legislatiei achizitiilor publice ” , facut public pe site-ul ANAP, ofertantii care fac parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 vor constitui garantia de participare in cuantumul precizat mai sus, fara a beneficia de reducerile pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie.(OG 58/19.09.2016) Dovada constituirii garantiei de participare (documentul) va fi postata obligatoriu pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, odata cu depunerea ofertei. 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Se constituie, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent, conform prevederilor art. 40 alin. (1) si (2) din HG 395/2016. Conditiile de emitere a pretentiilor asupra garantei de buna executie conform art.41 din HG 395/2016. Conditii de eliberare a garantiei de buna executie: conform art. 42 din HG395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractatii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de demonstrare: se va completa DUAE de câtre ofertanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritarii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c) dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele se prezinta inclusiv de câtre ofertantul asociat, subcontractat si tert sustinator.
Cerinta nr. 2: Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de demonstrare: Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor prezenta declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 1), odata cu depunerea DUAE. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Irimia Ionel, Olteanu Florentin, Ciuntu Cristian, Iancu Adriana, Mitrea Gheorghe, Nedelcu Cristian, Tinta Andi, Cretu Iuliana. Neîndeplinirea cerintelor de mai sus, constituie motive de excludere a ofertantilor. Tertul/tertii sustinator(i) va/vor completa DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (angajamentul ferm de sustinere) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritarii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/teri sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ti/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta 1: Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de demonstrare: se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de catre ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatilor contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2: Ofertantii trebuie sa dovedeasca ca sunt autorizati de câtre Autoritatea de Supraveghere Financiara conform Legii 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, sa practice pe teritoriul României minim clasele de asigurare 1 si 2 conform sectiunii A si clasa 1 conform sectiunii C, din anexa 1 la actul normativ anterior mentionat (legea 237/2015).
Modalitatea de demonstrare: se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Autorizatie emisa de câtre Autoritatea de Supraveghere Financiara conform Legii 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, sa practice pe teritoriul României minim clasele de asigurare 1 si 2 conform sectiunii A si clasa 1 conform sectiunii C, din anexa 1 la actul normativ anterior mentionat (legea 237/2015). Ofertantii straini cu sucursala in România trebuie sa depuna autorizatie emisa de câtre Autoritatea de Supraveghere Financiara conform Legii 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, sa practice pe teritoriul României minim clasele de asigurare 1 si 2 conform sectiunii A si clasa 1 conform sectiunii C, din anexa 1 la actul normativ anterior mentionat (legea 237/2015). Operatorii economici straini vor demonstra îndeplinirea cerintelor completând initial DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante. doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Realizarea unui anumit nivel al Cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015). Nivel minim solicitat: 7.373.730,00 lei (reprezinta valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent). Daca operatorul economic a fost înfiintat de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri se va calcula corespunzator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatilor contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) sau orice alte documente relevante in sustinerea cerintei. In cazul asocierii, fiecare membru al grupului va dovedi îndeplinirea cerintei, proportional cu cota de implicare in viitorul contract. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Realizarea unui anumit nivel cantitativ al prestarilor de servicii de asigurari facultative de persoane efectuate in ultimii 3 ani (perioada se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor iar modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), continând cantitati, perioade de livrare, beneficiari. Nivelul minim solicitat al sumei cantitatilor incluse in contractele prezentate de câtre operatorul economic: 351.130 zile de asigurare (reprezinta cantitatea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent).
In cazul asocierii, fiecare membru al grupului va dovedi îndeplinirea cerintei, proportional cu cota de implicare in viitorul contract. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatilor contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a)prezentarea cel putin a unui document/ contract/ proces-verbal de receptie prin care sa confirme serviciile prestate similar in cantitatea cumulata minima solicitata de servicii similare, la nivelul unui contract sau mai multe contracte; b) alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unuia sau mai multor terti sustinatori, acesta se considera a fi calificat in cazul in care capacitatea tertului/tertilor, cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului, îndeplineste cerinta. Odata cu depunerea DUAE se va/vor depune si angajamentul/angajamentele tertului/ tertilor sustinator/ sustinatori prin care persoana sustinatoare confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si prin care garanteaza îndeplinirea obligatiilor asumate fata de autoritatea contractanta când se întâmpina dificultatea in derularea contractului, precum si modalitatea concreta in care se va implica in îndeplinirea contractului (conf. prev. art.182 alin.(3) si (4) din Legea 98/2016.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2017 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Informatii privind asociatii: In cazul Asocierii sau activitatilor subcontractate, Propunerea tehnica se va completa de catre liderul Asocierii si va fi avizata de fiecare membru al asocierii si subcontractori. Pentru Asocieri se vor depune urmatoarele documente: a) Acord de asociere (Formularul F.4) semnat si stampilat de câtre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este împuternicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna in asociere pe întreaga durata a contractului. b) O declaratie (Formularul F.4.a.) semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata câstigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante înainte de data semnarii contractului. 2.Ofertantii vor completa DUAE având in vedere Notificarea ANAP nr. 240/2016, prin accesarea link-ului https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. 3. Documentul unic de Achizitii European se va depune obligatoriu odata cu oferta sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform ast. 137 alin (2) lit. b) din HG 395/2016. 4.Ofertantii vor depune in SEAP DUAE si dovada constituirii garantiei de participare. 5.In cazul in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc in clasamentul ofertelor financiare, autoritatea contractanta va transmite in SEAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsurile folosind facilitatile oferite de SEAP. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe locul 2 in clasamentul ofertelor financiare, autoritatea contractanta va transmite in SEAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsurile folosind facilitatile oferite de SEAP. Aceste propuneri financiare se pot îmbunatati fara modificarea primului loc din clasament. Pentru propunerile financiare îmbunatatite care afecteaza primul loc din clasament se va lua in considerare propunerea financiara initiala. In mod similar, in cazul in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe locul 3 in clasamentul ofertelor financiare, se va aplica paragraful anterior fara modificarea locului 2 din clasament. In cazul in care dupa depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatatite nu se va realiza departajarea, autoritatea contractanta va relua procesul de departajare. 6. Cheltuielile privind întocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului. Fiecare document depus in SEAP trebuie semnat cu o semnatura electronica extinsa, valabila.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2017 10:50