24 mai 2017

Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 02301
Numar anunt: 175663 / 24.05.2017
Denumire contract: Furnizare echipament sportiv

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNITATEA MILITARA 02301
Adresa postala: bucuresti, sector 6, blv. ghencea, nr. 35 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061701 , Romania , Punct(e) de contact: Ionica Liviu , Tel. +40 214136007 , In atentia: Ionica Liviu , Email: achizitii.publice@csasteaua.ro , Fax: +40 214130961 , Adresa internet (URL): www.csasteaua.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipament sportiv
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul U.M. 02301 Bucuresti din B-dul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 6,620,280 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa: lunar/trimestrial/semestrial/anual, în functie de necesitati si de eventualele rectificari de buget aparute. Valoare: conform anexei B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipament sportiv necesar sportivilor, personalului medical, tehnic si instructorilor sportivi legitimati ai Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” Bucuresti care participa la competitiile incluse în calendarul intern si international.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

18412100-1 – Treninguri (Rev.2)
18223000-8 – Jachete si blazere (Rev.2)
18820000-3 – Incaltaminte pentru sport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate minime si maxime pentru acordul cadru si cele ale celui mai mare contract subsecvent sunt specificate pentru fiecare lot in parte in Anexa B.

Valoarea estimata fara TVA: 6,620,280 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertei. Garantía de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.35 si 36 din Hotararea nr. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii (Anexa 4 – model în MF); OP sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data limita de depunere a ofertelor. Contul bancar în care se poate vira garantia este: RO10TREZ7065005XXX000097 deschis la Trezorerie S.6, Bucuresti. În situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in valuta, echivalenta leu/valuta se determina tinand cont de cursul BNR din data anterioara datei de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constituirii garantiei se va depune in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica de ofertant. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma ale GP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica în maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. 1. Cuantumul garantiei de buna executie: este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. 2. Modalitatea de constituire: conform Hotararii nr. 395/2016, art. 39 si art.40. 3. Garantia de buna executie se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. 4. Aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art. 40 alin. (1)-(9) din Hotarârea nr. 395/2016 (Anexa 5 – model în sectiunea Modele de formulare)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondurile sunt alocate din bugetul C.S.A. „STEAUA” Bucuresti (venituri proprii si subventii)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta formularul standard aprobat de Comisia Europeana – DUAE, în care ofertantii nu se regasesc în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, în format electronic, numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
DUAE se va depune de catre tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul.
Declaratia privind neâncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 59-60 din Legea 98/2016 vor fi prezentate odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.
Note:
1. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
2. Ofertanti/candidati/ofertanti.asociati/subcontractanti/tert sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr.98/2016.
3. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, atrage excluderea operatorul economic în orice moment al procedurii de atribuire. (coform art. 169 din Legea 98/2016).
4. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta achizitie sunt: Petrea Stanel Cristian, Mihaila Ionel, Gavra Daniel, Ruican Iulica, Talpan Florin Costel, Ionica Liviu, Barbu Dragos Mircea, Ene Florin Daniel. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990,emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990, care sa contina informatii reale/actuale la data depunerii documentului”.
Cerificatul constatator sa fie depus in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
NOTA:
1.Se va completa DUAE de catre ofertanti/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor
2.Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
3. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie cel putin egala: 1200000 lei fara TVA pentru lotul nr.1; 1400000 lei fara TVA pentru lotul nr.2;
55000 lei fara TVA pentru lotul nr.3; 120000 lei fara TVA pentru lotul nr.4; 64000 lei fara TVA pentru lotul nr.5; 92000 lei fara TVA pentru lotul nr.6; 113000 lei fara TVA pentru lotul nr.7; 84500 lei fara TVA pentru lotul nr.8; 80000 lei fara TVA pentru lotul nr.9; (Anexa nr.8).
Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani in sensul demonstrarii capacitatii economico-financiare (bilant contabil, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, balante de verificare, alte documente edificatoare).
Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE inclusiv de tertul/tertii sustinator/i, daca este cazul. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii – daca este cazul.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna – in
asociere , acordul de asociere (Anexa 2 se semneaza de fiecare asociat si se va preciza cine este leader al asocierii, cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a partii din contract care va fi indeplinita de fiecare asociat .

Acordul de asociere se va legaliza numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si se va prezenta la semnarea
contractului
Precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante
Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care
acopera cel mult ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau private, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat produse cum ar fi echipament, însotita de certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar pentru contractul / contractele respective.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise de catre beneficiari, prin insumarea valorii produselor livrate la nivelul mai multor contracte, produse cum ar fi echipament, contractului ce urmeaza a fi atribuit, a caror valoare cumulata sa fie de
minim 1200000 lei fara TVA pentru lotul nr.1; 1400000 lei fara TVA pentru lotul nr.2;
55000 lei fara TVA pentru lotul nr.3; 120000 lei fara TVA pentru lotul nr.4; 64000 lei fara TVA pentru lotul nr.5; 92000 lei fara TVA pentru lotul nr.6; 113000 lei fara TVA pentru lotul nr.7; 84500 lei fara TVA pentru lotul nr.8; 80000 lei fara TVA pentru lotul nr.9. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta acordul de asociere odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantilor declarati castigatori. Se va completa DUAE de catre ofertant si separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractati. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa de subcontractare. Toti ofertantii (daca este cazul) vor prezenta acordul de subcontractare odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul întocmit la finalizarea ofertelor. Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil . Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A3906/14.04.2017
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2017 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.06.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 25.07.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. În conformitate cu art. 137 alin (2) lit.b) din HG 395/2016, se respinge oferta în situatia în care ofertantul nu a completat DUAE. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca ofertantii sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic disponibile pe site/urile furnizorilor de semnatura electronica. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate in SEAP este de max. 40Mb, numarul acestora fiind nelimitat. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate referitoare la reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt Ministerul Mediului, apelor si padurilor si Ministerul Muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale la acordul-cadru: În cazul în care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. În caz de egalitate, acordul-cadru se va încheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru. SE VA ATRIBUI OFERTA CU CEA MAI MICA VALOARE / LOT ÎN LEI FARA TVA
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Unitatea Militara 02301 Bucuresti
Adresa postala: b-dul Ghencea nr. 35, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061701 , Romania , Tel. +40 214136007 , Email: cssasteaua@yahoo.com , Fax: +40 214130961 , Adresa internet (URL): www.csasteaua.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2017 09:27