28 septembrie 2017

Autoritate contractanta: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.
Numar anunt: 179302 / 28.09.2017
Denumire contract: Furnizare mijloace de transport in comun: maxim 60 buc autobuze noi, nearticulate

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.
Adresa postala: BD.21 DEC. 1989, NR.128-130, CLUJ-NAPOCA , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400604 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic , Tel. +40 264430917 , In atentia: Dlui ing. Lupsa Gabriel , Email: stehnic@ctpcj.ro, aprov@ctpcj.ro, tehnic@ratuc.ro, expub@ratuc.ro , Fax: +40 264430931 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)

-Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare mijloace de transport in comun: maxim 60 buc autobuze noi, nearticulate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CTP CLUJ-NAPOCA S.A. – Autobaza Autobuze, str. Plevnei nr. 12-14, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 63,318,540 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: cantitatile estimate pentru acordul-cadru si contractile subsecvente sunt conform Anexei 2 la Caietul de sarcini. Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial, valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 31.659.270 lei fara TVA echivalent a 30 bucati. Valorile au incluse si instruirea personalului.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare mijloace de transport in comun: maxim 60 buc autobuze noi, nearticulate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34121400-5 – Autobuze cu podea joasa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru pentru achizitionarea a maxim 60 bucati autobuze noi, nearticulate pentru transportul public de calatori – conform Caietului de Sarcini.Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului accord cadru, conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini: minim 1 buc autobuz, maxim 60 buc autobuze. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata unui contract subsecvent, conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini: minim 1 buc autobuz, maxim 30 buc autobuze, iar valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 31.659.270 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 63,318,540 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in valoare de 633.185 lei sau echivalent in valuta la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Aceasta informatie se aplica in cazul depunerii garantiei de participare in alta valuta. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Mod de constituire a garantiei de participare:in oricare din formele prevazute de art. 42 din HG 394/2016.Daca se alege optiunea unui virament bancar, acesta se va realiza prin virarea sumei exprimate in lei in contul CTP Cluj-Napoca S.A.: RO66RZBR0000060018450642, deschis la Raiffeisen Bank.In orice situatie aleasa dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de returnare a garantiei de participare:conform prevederilor art. 44 din HG 394/2016. Se solicita garantie de buna executie in valoare de 7% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Garantia de buna executie poate fi constituita conform prevederilor art. 46 din HG. 394/2016.Daca se alege constituirea printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract, se va completa formularul 2.Daca instrumentul de garantare este emis in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducerea acestuia in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere – ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.177, art.178,art.180 din Legea nr.99/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt:Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic si Certificat fiscal cu privire la plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine(certificate de atestare fiscala,caziere judiciare,alte documente echivalente,etc)prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local conform cerintelor entitatii contractante. Aceste documente vor fi prezentate in original sau copie legalizata insotite de traducerea autorizata.Pentru verificarea neincadrarii in prev. art. 180 din Legea 99/2016, se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente:-
dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin (2),
art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice. – alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.Cazier judiciar pentru persoana juridical/persoanele juridice ofertate emis de catre IPJ – pentru straini se accepta documente echivalente. – completare DUAE in baza art. 202 alin.1 din Legea nr. 99/2016 – prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc; acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
3.Evitarea conflictului de interese-Declaratie privind neincadrarea in prevederile cap.III, sectiunea 4 din Legea nr. 99/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul entitatii contractante.
Persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie: ing. Neag Liviu- Director
General,ing. Hoza Ioan-Director Tehnic, ec. Hardau Cosmin-Director Economic, ing. Lupsa Gabriel – Sef Serv.Tehnic.
Declaratia conf. art.73 din Legea nr. 99/2016 va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.
In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conf. prev.art.197, 183 alin.3 si 202-204 din Legea nr. 99/2016. 1.Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta,din care sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, valabile la momentul prezentrii si urmeaza sa fie depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in in certificate/documentul echivalent-in cazul ofertantilor straini- trebuie sa fie reale si valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei medie de afaceri anuala minima pe ultimii 3 ani:2016,2015,2014 – prin completarea in DUAE. Valoarea acesteia trebuie sa fie de cel putin 31.659.000 lei conf. prevederilor art. 113 alin (2) lit. f)din HG 394 / 2016,valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent fiind de 31.659.270 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor

asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la

solicitarea autoritatii contractante, DOAR de catre ofertantul
clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Documentele suport pentru verificarea
indeplinirii cifrei de afaceri sunt de natura situatiilor financiare (ce
includ bilanturi contabile), existand insa si posibilitatea

prezentarii de documente echivalente, cum ar fi rapoarte de
audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de
verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care
bilanturile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca
definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima:furnizarea in ultimii 3 ani de produse similare, cantitate cumulata de minim 25 buc.: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, raportati de la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, perioadelor de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante, entitati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 202 alin. 1 din
Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaza
indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea entitatii
contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: Livrarile de
produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul
beneficiar.
Tertul sustinator- daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
Odata cu depunerea DUAE se va depune si anagajamentul
tertului sustinator(impreuna cu alte documente anexe la
angajament din care rezulta modul efectiv in care se va realiza sustinerea acestuia).)Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind subcontractantii – daca este cazul.
Modalitatea de indeplinire
Acordul / acordurile de subcontractare si completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un
formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii
subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente
justificative ale subcontractantului / subcontractantilor
Informatii privind asocierea – daca este cazul.
Modalitatea de indeplinire
Acordul de asociere precum si completarea DUAE in

conformitate cu prev. art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016.In cazul
depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre
fiecare operator economic in parte. Documentele justificative vor
fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre

ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic
care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificate/documente sau alte dovezi care dovedesc faptul ca ofertantul are implementat si mentinut un sistem de manangemet al calitatii conform standardului ISO 9001:2008 sau echivalent.
Documentele justificative se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 60 % 60
Descriere: Componenta financiara
2. Consum de combustibil 10 % 10
Descriere: Componenta tehnica
3. Costurile cu poluantii, 6 % 6
Descriere: Componenta tehnica
4. Valoarea raportului masa 6 % 6
Descriere: Componenta tehnica
5. Perioada de garantie acordata 10 % 10
Descriere: Componenta tehnica
6. Capacitatea de transport (calculata la 8 cal/m2) 8 % 8
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.10.2017 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.11.2017 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.11.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei! Ofertantii sunt atentionati in mod suplimentar asupra respectarii termenului de livrare stabilit de entitatea contractanta: maxim 6 luni de la data semnarii contractului subscevent, indiferent de cantitatea de autobuze contractate in cadrul respectivului contract subsecvent,cu mentiunea ca acordul-cadru si primul contract subsecvent vor fi semnate imediat dupa expirarea termenelor legale impuse pentru semnarea acestora. Ofertantii sunt atentionati asupra urmatorului fapt: Criteriile/Factorii de evaluare care nu vor putea fi apreciate/apreciati de comisia de evaluare din lipsa documentelor si a datelor solicitate, vor fi punctate cu zero puncte. Ofertantii vor tine cont de solicitarea entitatii contractante: oferta tehnica va contine TOATE documentele/certificatele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (declaratii pe proprie raspundere,autorizatii,licente,documente,omologari,Coc,etc.) sub sanctiunea respingerii ofertei. Entitatea contractanta a folosit formularul editabil DUAE pus la dispozitia entitatilor contractante de SEAP, astfel, in vederea completarii acestuia, operatorii economici interesati vor folosi formularul DUAE semnat electronic si incarcat de catre entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire pe portalul SEAP.În cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2017 07:59