12 octombrie 2017

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
Numar anunt: 179656 / 11.10.2017
Denumire contract: Echipamente medicale (Inclusiv instalare si punere in functiune)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
Adresa postala: STR.CALEA BUCURESTI, NR.25-27, BRASOV , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500326 , Romania , Punct(e) de contact: GIORGETA DRAGOI , Tel. +40 372676265 , Email: spjbv@yahoo.co.uk , Fax: +40 268327998 , Adresa internet (URL): www.hospbv.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spital
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente medicale (Inclusiv instalare si punere in functiune)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.25-27, Brasov
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente medicale (Inclusiv instalare si punere in functiune)
Lot 1: Ecograf interventional urologie
Lot 2: Set de intubatie dificila cu videolaringoscop si videofibroscop
Lot 3: Ecograf cu 3 sonde pentru aplicatii de urgenta
Lot 4: Defibrilator semi-automat
Lot 5: Ecograf multidisciplinar cu doi traductori, convexa , liniara
Lot 6: Lampa scialitica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33112200-0 – Ecograf (Rev.2)
33100000-1 – Echipamente medicale (Rev.2)
51410000-9 – Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente medicale (Inclusiv instalare si punere in functiune)
Lot 1: Ecograf interventional urologie – o bucata
Lot 2: Set de intubatie dificila cu videolaringoscop si videofibroscop – 2 bucati
Lot 3: Ecograf cu 3 sonde pentru aplicatii de urgenta – o bucata
Lot 4: Defibrilator semi-automat – 10 bucati
Lot 5: Ecograf multidisciplinar cu doi traductori, convexa , liniara – 2 bucati
Lot 6: Lampa scialitica – o bucata

Valoarea estimata fara TVA: 1,093,831.67 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GP este impartita pe loturi conf. anexei din caietul de sarcini si anexei B Informatii privind loturile.Cursul de referinta pentru echiv gar de partic depusa in alta valuta va fi cel stabilit de BNR la data publicarii anunt de partic. Gar de partic se constituie prin virament bancar in contul aut contr nr. RO57TREZ1315006XXX011474 deschis la Trez Brasov sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si garantia trebuie sa fie irevocabila conf. art. 36/H.G.395/2016. Op ec vor depune dovada constituirii GP sub forma scanata in SEAP pana la data limita a depunerii ofertelor. In cazul in care gar. de partic. se va constitui prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza modelul din Form nr.8. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata gar de partic se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valab a gar de partic.: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Pe formularul de virament bancar al garantiei de participare se va specifica si denumirea data contractului din anuntul de participare Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: in conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) si art. 40 din H.G. 395/2016. Pe formularul de virament bancar al garantiei de buna executie se va specifica si denumirea data contractului din anuntul de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 : Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin (2) / HG 395/2016.
Aceste documente pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 2 : Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.
Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura ( operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator ) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor si raportata la termenul limita pentru primirea ofertelor din anuntul de participare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager Dr.Neculoiu Carmen Daniela, Director Financiar Contabil Ec.Rusu Bogdan Aurelian, Director Medical Dr.Gavris Claudia Mihaela,CJ Simtea Mona- Lisa, CJ Muresan Nicoleta, Medic sef radiologie Carstea Maria, Sef sectie UPU-SMURD,Dr. Vecerdi Cristina; Medic primar UPU Dr.Chitea Ioana, Sef sectie urologie Dr.Scarneciu Ioan, As med urologie Lazar Melinda Csilla, Medic sef sectie ATI Dr.Baracan Adrian, Asistenta ATI Grama Lacramioara,Dr.Sabou Florin- Lucian- Petrica, Medic specialist ortopedie-traumatologie; As. Ostate Adrian; Sef Serv.Achizitii Publice, Aprov si Contractare Ec.Dorofte Ileana Doina, Ec.Rusu Cristina,Referent Dragoi Giorgeta, Ec.Suciu Daniela, Ec.Vasilie Oana-Elena, operator date Chelaru Bianca Mariana 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/ 2006, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata, valabil la momentul prezentarii – modalitate de indeplinire – se va completa DUAE.
Persoane juridice/ fizice straine: documente echivalente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
3. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pentru reparare, mentenanta si punere în functiune/instalare, pentru tipurile de echipamente medicale care face obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata, valabile la momentul prezentarii – modalitate de indeplinire – se va completa DUAE.
Persoane juridice/ fizice straine: documente echivalente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 2/LG 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin 2/HG 395/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a face dovada îndeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala, operatorul economic va prezenta:
1. Conform art. 179 lit.k din Legea nr. 98 din 19 mai 2016, se solicita informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Se solicita Acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor din anuntul de participare.
Se va preciza partea din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze.
De retinut ca, în cazul în care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contractul de achizitie publica si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti.
Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data in cazul in care autoritatea contractanta constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca. În cazul în care, un ofertant subcontracteaza o parte din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului de achizitie publica cu autoritatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
Modalitate de indeplinire – se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG. 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin (2)/HG 395/2016.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. (conform art. 200 LG 98/2016),
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG. 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin (2)/HG 395/2016.
În cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie îndeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineste.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a face dovada îndeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala, operatorul economic va prezenta: 1. Conform art. 179 lit.k din Legea nr. 98 din 19 mai 2016, se solicita informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Se solicita Acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor din anuntul de participare. Se va preciza partea din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o subcontracteze. De retinut ca, în cazul în care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contractul de achizitie publica si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti. Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data in cazul in care autoritatea contractanta constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca. În cazul în care, un ofertant subcontracteaza o parte din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului de achizitie publica cu autoritatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Modalitate de indeplinire – se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG. 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin (2)/HG 395/2016. Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi. (conform art. 200 LG 98/2016), Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG. 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin (2)/HG 395/2016. În cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie îndeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineste.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2017 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.12.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea ”Intrebari”, iar catre toti operatorii economici la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care care contin noi preturi. Accesarea DUAE, in vederea completarii, de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea urmatoarelor link-uri: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, https://ec.europa.eu/tools/espd.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic Judetean de urgenta Brasov, Compartimentul Juridic
Adresa postala: Calea Bucuresti nr.25-27 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500326 , Romania , Tel. +040 37 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500326 , Romania , Tel. +040 0372676265 , Email: spjbv@yahoo.co.uk , Fax: +040 0268327998 , Adresa internet (URL): www.hospbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2017 15:58