12 octombrie 2017

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numar anunt: 179661 / 11.10.2017
Denumire contract: Mixtura stocabila pentru întretinerea DN din administrarea DRDP Iasi pe timp de iarna

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala: prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, str. Ghe. Asachi nr. 19 , Localitatea: IASI , Cod postal: 700481 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP Iasi , Tel. +40 232214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Mixtura stocabila pentru întretinerea DN din administrarea DRDP Iasi pe timp de iarna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DN din administrare
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 39 luni

Valoarea estimata fara TVA: 3,920,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lot 1 – SDN Bacau – 660 tone – 462.000,00 lei fara TVA; Lot 2 – SDN Bârlad – 660 tone – 462.000,00 lei fara TVA; Lot 3 – SDN Botosani – 660 tone – 462.000,00 lei fara TVA; Lot 4 – SDN C-lung Mold. – 490 tone – 343.000,00 lei fara TVA; Lot 5 – SDN Focsani – 830 tone – 581.000,00 lei fara TVA; Lot 6 – SDN Galati – 490 tone – 343.000,00 lei fara TVA; Lot 7 – SDN Iasi – 660 tone – 462.000,00 lei fara TVA; Lot 8 – SDN Piatra Neamt – 660 tone – 462.000,00 lei fara TVA; Lot 9 – SDN Suceava – 490 tone – 343.000,00 lei fara TVA. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente pe care autoritatea contractanta estimeaza ca vor fi atribuite: minim 1 contract subsecvent pe fiecate lot in parte/an. Valoarea celui mai mic contract subsecvent: Lot 1 – SDN Bacau – 10.500 lei fara TVA; Lot 2 – SDN Bârlad – 10.500 lei fara TVA; Lot 3 – SDN Botosani – 7.000 lei fara TVA; Lot 4 – SDN C-lung Mold. – 7.000 lei fara TVA; Lot 5 – SDN Focsani – 10.500 lei fara TVA; Lot 6 – SDN Galati – 7.000 lei fara TVA; Lot 7 – SDN Iasi – 10.500 lei fara TVA; Lot 8 – SDN Piatra Neamt – 10.500 lei fara TVA; Lot 9 – SDN Suceava – 7.000 lei fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lot 1 – SDN Bacau – 140.000 lei fara TVA; Lot 2 – SDN Bârlad – 140.000 lei fara TVA; Lot 3 – SDN Botosani – 140.000 lei fara TVA; Lot 4 – SDN C-lung Mold. – 105.000 lei fara TVA; Lot 5 – SDN Focsani – 175.000 lei fara TVA; Lot 6 – SDN Galati – 105.000 lei fara TVA; Lot 7 – SDN Iasi – 140.000 lei fara TVA; Lot 8 – SDN Piatra Neamt – 140.000 lei fara TVA; Lot 9 – SDN Suceava – 105.000 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie mixtura stocabila pentru întretinerea DN din administrarea DRDP Iasi pe timp de iarna
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44113700-2 – Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
28.000,00 tone de mixtura asfaltica BAR16; cantitatea necesara pentru fiecare lot este precizata in anexa B

Valoarea estimata fara TVA: 3,920,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
39 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM TOTAL DE 9.000 lei, cate 1.000,00 lei/lot. Garantia de participare va avea valabilitate minimum 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Garantia de participare se poate constitui prin: – instrument de garantare (se recomanda folosirea Formularului nr. 1) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii; – virament bancar la BCR Iasi RO33RNCB0175008094080037 (RON); – depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume in numerar. Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) pana la data limita de depunere a ofertelor. Note: – In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. – In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. – Garantia de participare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana 5% din pretul contractului subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016 si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii + transferuri de la bugetul statului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Totodata, operatorul economic (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator) va depune odata cu DUAE: “Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul CNAIR prin DRDP Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Laicu Ovidiu Mugurel – Director Regional Executiv DRDP IASI, ing. Cercel Vlad Constantin – Director Adjunct Mentenanta, ec. Popa Vasile – Director Economic si Comercial, ing. Mirela Popescu – Sef Departament Mentenanta; ing. Danut Minea – Sef Serviciu Mentenanta, Drumuri si Plan, jr. Dorel Gotu – Sef Serviciu Juridic, ec. Daniela Crucianu – Sef Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, dl. ec. Stefan Cristian – Serviciu Financiar, Salarizare si CFP, Sef Birou Analiza Preturi – ing. Zaharia Nadia, ing. Popa Manuela – Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei. 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).
2) Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– Se va completa DUAE (in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
3) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
– certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv – in original sau copie lizibila certificata ,,conform cu originalul”.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele se vor prezenta în original sau copii lizibile certificate ,,conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca implementeaza in desfasurarea activitatii standarde de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2017 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.12.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele linkuri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd . 2. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 3. Durata acordului cadru: 39 luni. 4. Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iasi
Adresa postala: Str.Gh. Asachi nr.19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Tel. +40 032214430 , Email: juridic@drdpiasi.ro , Fax: +40 032214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2017 16:15