13 februarie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BRASOV
Numar anunt: 182679 / 13.02.2018
Denumire contract: PROIECTARE SI EXECUTIE SISTEM DE PARATRASNET IN UNITATILE DE INVATAMANT

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE SISTEM DE PARATRASNET IN UNITATILE DE INVATAMANT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUNICIPIUL BRASOV
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie lucrari de instalare Sistem de Paratrasnet in unitatile de invatamant din Municipiul Brasov. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari primite de la operatorii economici in 15 zile ininte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45312311-0 – Instalare de paratrasnete (Rev.2)
71321000-4 – Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului este: proiectarea si executia lucrarilor de instalare Sistem de Paratrasnet in unitatile de invatamant din Municipiul Brasov.
Valoarea estimata a contractului de 952.458,00 lei, fara TVA, reprezinta servicii de proiectare, achizitionare si executie lucrari de sistem de paratrasnet, din care:
– 69.400,00 lei, fara TVA, reprezinta servicii de proiectare si asistenta tehnica si
– 883.058,00 lei, fara TVA, reprezinta achizitionare si executie lucrari de sistem de paratrasnet.

Valoarea estimata fara TVA: 952,458 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare, stabilit in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (4) din HG 395/2016, este de 9524,00 lei, fara TVA. Modalitati de constituire acceptate, in conformitate cu art. 36, alin. (1) din HG 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune in contul RO 06TREZ1315006XXX000170, deschis la Trezoreria Brasov. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare se posteaza in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, in format PDF sau JPG, cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 36, alin. 4 din HG 395/2016. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare, in situatiile prevazute de art. 37, alin. (1), lit. a), b) si c) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Oferta care nu este insotita de dovada constituirii garantiei de participare va fi respinsa de catre autoritatea contractanta la momentul accesarii ofertelor in SEAP dup Garantia de buna executie se constituie conform art. 39 si 40 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 10% din valoarea contractului ce urmeaza a fi executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deshis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta:
Operatorul economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator, orice persoana care este membru al consiliului /organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla in niciuna din situatiile mentionate la art.59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata cerinta:
se va completa DUAE de catre operatorul economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator,cu privire la informatiile aferente situatiei lor,in conformitate cu art. 193,170 si 183 alin.(1) din Legea 98/2016. DUAE astfel completat, se va transmite electronic in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. Cazierul judiciar si fiscal atat pentru operatorul economic cat si pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul respectivului operator economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2.Certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.) la data prezentarii acestora;
3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin.(2), art. 167 alin (2) si art. 171 din Legea 98/2016;
4.Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte neincadrarea in prevederile art. 59-60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016;
5. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
Scripcaru George – Primarul Municipiului Bra?ov
Mihai Costel – Viceprimar al Municipiului Bra?ov
Barabas Laszlo – Viceprimar al Municipiului Bra?ov
Zamora Anda Maria – Secretarul Municipiului Bra?ov
Mavrodin Valeria – ?ef Serviciul Contencios
Necsulescu Adriana- Serviciul Contencios
Hogea Radu – Serviciul Contencios
Fesa Nicolae- Serviciul Contencios
Loga Dumitru Doru-Mugurel- Director Executiv Direc?ia Tehnica
Gal Mihaela-Delia-Director Executiv Adjunct Direc?ia Tehnica
Moisa Elena-?ef Serviciu Investi?ii
Rezus Virgil -Inspector Serviciul Investitii DT
Cursaru Ciprian-Inspector, Serviciu Investi?ii
Iamandi Doina-Inspector, Serviciu Investi?ii
Laszlo Erzebet-Inspector Serviciu Investitii
Tudorache Marilena – Director Direc?ia Economica
Bularca Adrian – Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,
Parvu Mihaela – Serviciul Financiar-Contabilitate,
Mavrodin Liliana – Serviciul Financiar-
Contabilitate,
Garcea Lucian – Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,
Ferezan Liliana – Inspector Serviciul Financiar Contabilitate,
Butucea Rodica – Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,
Oprea Maria – ?ef Serviciul Buget CFP,
Ivan Steluta – Inspector, Direc?ia Economica – CFP,
Cristina Iulia Racovita- Sef Serviciu, Serviciul Achizitii Publice,
Cazanescu Laurentiu – Inspector, Serviciul Achizi?ii Publice
Fekete Claudia – Consilier, Serviciul Achizi?ii Publice
Karda Juditha – Consilier, Serviciul Achizi?ii Publice
Lala Floriana Daniela – Inspector, Serviciul Achizi?ii Publice,
Madar Viorica – Consilier, Serviciul Achizi?ii Publice,
Tofan Anna-Maria – Consilier, Serviciul Achizi?iii Publice,
Tataru Ionela – Consilier juridic, Serviciul Achizi?ii Publice.
NOTA 1:Pentru persoanele juridice straine, operatorul economic va prezenta documente justificative edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa probeze indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal, insotite de traducere autorizata in limba romana;
NOTA 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
NOTA 3: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164,165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritatile competente din tara respectiva.
NOTA 4: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator, orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita informatii. Cerinta:
Operatorul economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator,ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea de a proiecta si executa lucrarile ce fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata cerinta:
Se va completa DUAE de catre operatorul economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator,cu privire la informatiile aferente situatiei lor,in conformitate cu art. 193,170 si 183 alin.(1) din Legea 98/2016. DUAE astfel completat, se va transmite electronic in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
-Pentru operatorii economici romani, Cerificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic necesar executarii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv obiectul de activitate codificat CAEN in Certificatul constatator sa aiba corespondent in obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.
-Pentru operatorii economici straini, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional/echivalent, din care sa rezulte abilitatea operatorului economic strain de a proiecta si executa lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, in conformnitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Din cuprinsul documentului emis in tara de rezidenta sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic necesar executarii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, respectiv obiectul de activitate sa aiba corespondent in obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit. Documentul justificativ edificator prin care se probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se va prezenta, in limba in care au fost emis, in copie certificata „conform cu originalul”, semnat de reprezentantul legal, insotit de traducere autorizata in limba romana.
Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru respectarea principiului proportionalitatii, se solicita demonstrarea executarii în ultimii 5 ani a unor lucrari similare cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i, înso?ita de certificari/documente constatatoare sau echivalent
Informatii privind asocierea, daca este cazul
Informatii privind subcontractarea, daca este cazul
Informa?ii privind tertii sustinatori, daca este cazul
Dovada implementarii si mentinerii unui sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Dovada implementarii si mentinerii unui sistem de Management de Mediu in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre ofertant/tert sustinator/ subcontractant, dupa caz, in conformitate cu art. 179, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in scopul verificarii capacitatii tehnice a ofertantilor. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele justificative (certificate de buna executie pentru cele mai importante lucrari/contracte sau parti relevante ale acestora/procese verbale de receptie, documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate sau echivalent. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Avand in vedere ca valoarea estimata pentru serviciile de proiectare de „sistem de paratrasnet in unitatile de invatamant” in cuantum de 69.400,00 lei, are o pondere valorica redusa in valoarea estimata totala a contractului ce urmeaza a fi executat de 952.458,00 lei, fara TVA, Tinand cont ca serviciile de proiectare a lucrarilor ce urmeaza a fi executate influenteaza performanta asociata rezultatului contractului prin faptul ca stabileste solutia tehnica ce conduce la indeplinirea indicatorilor de calitate si performanta in cadrul implementarii contractului de lucrari care include proiectarea si executia acestora, Avand in vedere valoarea lucrarilor care urmeaza a fi executate/duse la bun sfarsit, se solicita ofertantilor sa prezinte o lista a unor lucrari similare executate/duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani, respectiv de instalare/implementare sisteme similare executate asupra unor imobile/cladiri la nivelul a maxim 3 contracte, in valoare cumulata de cel pu?in 880.000,00 lei, fara TVA. Ultimii 5 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in AP/IP publicat. Prin experienta similara autoritatea contractanta întelege demonstrarea executarii în ultimii 5 ani a unor lucrari similare executate/duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani, respectiv de instalare/implementare sisteme similare executate asupra unor imobile/cladiri la nivelul a maxim 3 contracte, in valoare cumulata de cel pu?in 880.000,00 lei, fara TVA, respectand conditia ca lucrarile prezentate sa fie duse la bun sfarsit, rezultand astfel ca operatorul economic in cauza a avut capacitatea de a gestiona lucrarile asupra unui obiectiv de investitii similar, pentru care a fost raspunzator de indeplinirea indicatorilor de performanta si calitate, la parametrii stabiliti ca referinta in caietul de sarcini. Acordul de asociere se prezinta odata cu DUAE iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordul de asociere urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acordul de subcontractare se prezinta odata cu DUAE iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/sustinatori se prezinta odata cu DUAE iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamentele ferme urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorul economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator,cu privire la informatiile aferente situatiei lor,in conformitate cu art. 193,170 si 183 alin.(1) din Legea 98/2016. DUAE astfel completat, se va transmite electronic in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii vor face dovada implementarii unui Sistem de Management al Calitatii emis pentru serviciile de proiectare si de executare a lucrarilor ce fac obiectul contractului in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. Cerinta se justifica ca fiind necesara si adecvata pentru ca autoritatea contractanta sa se asigure ca operatorii economici interesati pot executa contractul la un standard de calitate corespunzator. Autoritatea contractanta a stabilit cerinta in baza art. 178, alin. (1) din Legea 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorul economic, ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator,cu privire la informatiile aferente situatiei lor,in conformitate cu art. 193,170 si 183 alin.(1) din Legea 98/2016. DUAE astfel completat, se va transmite electronic in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii vor face dovada implementarii unui Sistem de Management de Mediu emis pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent. Cerinta se justifica ca fiind necesara si adecvata pentru ca autoritatea contractanta sa se asigure ca operatorii economici interesati vor respecta pe timpul executarii lucrarilor standardele de management de mediu in vederea minimizarii efectului negativ al propriilor operatiuni asupra mediului inconjurator in conformitate cu prevederile legale si a cerintelor de mediu aflate in vigoare. Dovada implementarii unui sistem de management de mediu de catre operatorii economici interesati da asigurari autoritatii contractante ca, pe timpul executarii lucrarilor, acestia intreprind masurile necesare pentru prevenirea efectelor negative asupra mediului.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:https://ec.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta Fisa de date si solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa si se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar al ofetelor admisibile intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria Municipiului Brasov-Serviciul Contencios
Adresa postala: B-dul Eroilor, nr. 8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Tel. +40 268416550 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2018 11:01