24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Numar anunt: 182944 / 24.02.2018
Denumire contract: Acord-cadru de furnizare medicamente PN Oncologie (partial) + diverse medicamente relicitate 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550245 , Romania , Punct(e) de contact: Dorica Nastase , Tel. +40 269215050 , Email: dorica.nastase@yahoo.com , Fax: +40 269215434 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spital Clinic Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare medicamente PN Oncologie (partial) + diverse medicamente relicitate 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SCJU Sibiu
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 6,401,919.6 si 15,322,229.67 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de solicitarile sectiilor clinice si a farmaciilor si de fondurile alocate cu aceasta destinatie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diverse medicamente, Oncologie(partial)+ diverse medicamente relicitate 2018. Toate detaliile legate de cantitati si valori estimate, garantii, valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent care se preconizeaza a se atribui, se regasesc in tabelul anexat, in fisa de date si in Anexa B-loturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652000-5 – Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
33600000-6 – Produse farmaceutice (Rev.2)
33621000-9 – Medicamente pentru sange si pentru organele hematopoietice (Rev.2)
33621200-1 – Antihemoragice (Rev.2)
33692400-1 – Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
109 loturi, diverse medicamente, Oncologie(partial)+ diverse medicamente relicitate 2018. Toate detaliile legate de cantitati si valori estimate, garantii, valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent care se preconizeaza a se atribui, se regasesc in tabelul anexat, in fisa de date si in Anexa B-loturi.

Valoarea estimata fara TVA: intre 6,401,919.6 si 15,322,229.67 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie de participare: formular 8, este detaliata in tabelul atasat si in Anexa B loturi.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: conform art.36 din HG 395 / 2016: – prin scrisoare de garantie bancara – in numerar, prin depunere la casieria spitalului – Virament bancar – prin ordin de plata cont RO57TREZ5765006XXX011238, TREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4240898 – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate de asigurari, societate bancara sau alta institutie financiara acreditata. De asemenea, conform art.37 din HG 395 / 2016 autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare,ofertantul pierzand astfel suma constituita. Dovada constituirii va fi atasata in SEAP.In cazul depunerii garantiei in alta valuta, cursul de schimb va fi cel publicat de BNR in data de: 01.02.2018. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent atribuit. Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent atribuit. Conf.art.39 alin.2 din HG.395/2016, se va solicita pentru acele contracte subsecvente a caror valoare este egala sau depaseste pragurile prevazute la art.7, alin.1 din Legea 98/2016. Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.N.U.A.S.S (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat : buget local, buget de stat, la momentul depunerii;
2. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2,art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Alte documente edificatoare, dupa caz.
3. Pentru neincadrarea in prev art.164 din Legea 98/2016 se va prezenta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC./actul constitutiv.
4.Decl. conf. art.60 din Legea 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016, sunt, dupa cum urmeaza:

Membrii Comitetului Director
Manager: Ec. Cornel Benchea
Director Medical: Dr. Florina Popa
Director Financiar contabil: ec.Mirela Tataru
Director Ingrijiri: as. Irina Rotariu

Comisia de evaluare;
Presedinte comisie fara drept de vot, responsabil procedura: Nastase Dorica
Membri: Farm Aurora Boboc
Dr. Ramona Coca
Dr. Ioan Cornel Bitea Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
– Certificat constatator emis de ONRC,
– Autorizatie de punere pe piata (APP). Actul normativ care impune obligativitatea detinerii Autorizatiei de punere pe piata este Legea 95/2006, art.704 alin.1 si alin.2, art.738,, privind reforma in domeniul sanatatii.Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Conform art.173, alin.2 din Legea 98/2016)sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care

acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate
cu SR EN ISO 9001, sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea DUAE. Ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele suport (certificate constatatoare finale privind indeplinirea obligatiilor contractuale/documente) pentru sustinerea experientei similare. Completarea DUAE Ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta un certificate emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2)&nnbsp Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa on line in SEAP, sectiunea „intrebari”/lot, se va raspunde cu o noua oferta on-line sau, dupa caz,confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau, in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat. Pentru reofertare se accepta preturi unitare cu maxim 4 zecimale. Conform legii 98/2016 ,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) -Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana , la adresa de internet dedicata – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter -Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse , conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 8, alin.1 din Legea Nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic si Relatii publice al SCJU Sibiu
Adresa postala: Bulevard Corneliu Coposu nr. 2-4 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550245 , Romania , Tel. +40 269215050 , Fax: +40 269215434
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 06:50