24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN SALAJ
Numar anunt: 182945 / 24.02.2018
Denumire contract: Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN SALAJ
Adresa postala: STR. SIMION BARNUTIU NR. 67 , Localitatea: Zalau , Cod postal: 450129 , Romania , Punct(e) de contact: Birou achizitii , Tel. +40 0260616920 , In atentia: ec.Pintican Rodica , Email: b.achizitii@yahoo.com , Fax: +40 0260661066 , Adresa internet (URL): www.spitalzalau.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia spitalului
Codul NUTS: RO116 – Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 518,560 si 1,252,188 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite semestrial. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru sunt specificate in caietul de sarcini, cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt specificate in anexa din caietul de sarcini. Valorile estimate ale celor mai mari contracte subsecvente sunt specificate in Anexa B Informatii privind loturile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente-Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii – conform Anexei B- informatii privind loturile
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33621400-3 – Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Medicamente-Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii
conform Anexei B- informatii privind loturile
Valoare minima estimata a acordului-cadru este 518560,00- valoarea maxima estimata a acordului cadru este 1252188.00

Valoarea estimata fara TVA: intre 518,560 si 1,252,188 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
– CONFORM ANEXI B- INFORMATII PRIVIND LOTURILE Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantiile de participare se pot constitui astfel: Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 35. alin. 3, lit. a din HG nr. 395/2016, art. 20, alin. 8, lit. g din HG nr. 395/2016 respectiv: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, virament in contul Autoritatii Contractante – Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, cod fiscal 4291719, cont RO88TREZ5615006XXX006178, Trezoreria Zalau numerar depus la casieria autoritatii contractante, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata în SEAP cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in forma, valoarea si pentru perioada solicitata , se vor clarifica eventualele neconcordante cu privire la acest aspect de catre comisia de evaluare cu ofertantii sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.Dovada constituirii va fi postata obligatoriu pe SEAP. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, in oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI DE LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici ofertanti/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.
164, 165 167 din Legea 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor”.Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii acestora, sau orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt:

-dr.Neaga Liliana – Manager
-ec. Ionescu Elisabeta – Director Financiar Contabil
-Marian Ambrozie – Consilier Juridic
-dr. Burian Vasile –Director medical
-farm . Crisan Nicoleta- Farmacist sef
-ec.Pintican Rodica – Birou Achizitii Cerinta nr. 1 – Autorizatia de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului – Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS –ANM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari- art. 788 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Titlu XVII, Medicamentul, cu modif.si complet. ulterioare si O.M.s. nr.131/2016 pt aprobarea normelor privind infiintarea,organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
Autorizatie de punere pe piata a produsului. Actul normativ care impune obligativitatea. ac. autorizari: – L. 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII,Medicamentul, cu modif si complet ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; – Regulam (CE) nr.726/2004 al Parlam. European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar – Regulam.(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.
Autorizatia de distributie angro si Autorizatie de punere pe piata a produsului emise de MS se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. La data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor prezenta doar DUAE
Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta
Cerinta nr. 3 Cerinta nr. 3 Certificat constatator emis de ONRC.Datele din certificatul costatator sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.
– Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor”.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor”.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 20.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru maxim 3 operatori.Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc , in vederea departajarii lor se va solicita reofertarea in SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze locul superior. Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale , acesta nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 în clasament. 2. Informatii generale – Completare DUAE/-. Formularul DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filterelectronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 art. 6
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMPARTIMENTUL JURIDIC – SPITALUL JUDETEAN de URGENTA ZALAU
Adresa postala: Str. Simion Barnutiu nr.67 , Localitatea: Zalau , Cod postal: 450129 , Romania , Tel. +40 260616920 , Email: b.achizitii@yahoo.com , Fax: +40 260661066 , Adresa internet (URL): www.spitalzalau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 07:24