24 februarie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 182946 / 24.02.2018
Denumire contract: Prestari servicii exploatari forestiere I 2018 – DS BACAU

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: compartimen ACHIZITII , Tel. +40 213171005 , In atentia: serviciului Achizitii , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

DIRECTIA SILVICA BACAU
Adresa postala: sat Lilieci, com. Hemeius (parc Dendrologic), jud. Bacau , Localitatea: Hemeius , Cod postal: 607235 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achiitii – Comercial , Tel. +4 0243588959 , In atentia: ing. Codrin Lucanu , Email: office@bacau.rosilva.ro , Fax: +4 0234519348 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie Autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii exploatari forestiere I 2018 – DS BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Subunitati ale DS Bacau, pe raza jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 – Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii exploatare forestiera conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii de exploatare masa lemnoasa pe picior conform caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 10,762,666.36 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de partiei de participare defalcata pe loturi este conform ANEXA B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor Garantia de participare va fi constituita înconformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr.98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Bacau: RO11 RZBR 0000 0600 0070 7034 SAU RO20BRDE040SV18401150400 – în LEI, deschise la Raiffeisen Bank si BRD sucursala Bacau. Dovada constituirii garan?iei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu DUAE, oferta financiara si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor.. . Modul de restituire a garan?iei de participare. Garan?ia de participare se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMA?II GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARAN?IEI DE PARTICIPARE. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului in conformitate cu prevederile art. 39 din HG 395/2016, pentru toata durata de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de prestari servicii, dar nu mai tarziu de autorizarea partizii/partizilor. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de prestari servicii. De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Garantia de buna executie este irevocabila. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de prestari servicii, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat in termen de 15 zile de la retragerea sa.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1
-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
1 Viorel Ghelasa Director
2 Ion Tabacaru Director economic
3 Gheorghe Manaila Director tehnic
4 Dudas Carmen jurist birou juridic
5 Rusu Melania sef birou financiar
6 Popa Neculai sef birou regenerarea padurilor – achizitii-investitii
7 Ojog Ana-Maria jurist birou juridic
8 Ionel Dumitru sef birou fond forestier-paza
9 Arsinte Neculai sef birou productie
10 Burghelea Oliver sef birou normare
11 Matache Ion responsabil fond forestier
12 Radu Nicolae responsabil productie
13 Ioan Bitir responsabil mecanizare investitii
14 Szabo Bondalici Alexandru responsabil regenerari
15 Caliap Animaria responsabil paza
16 Iftime Marius responsabil SSM
17 Vrinceanu Madalin responsabil investitii
18 Titianu Adrian Responsabil Vanatoare
19 Danila Cezar Responsabil drumuri forestiere
20 Zama Silviu economist DS Bacau
21 Adelin Gradinaru responsabil achizitii publice
22 Pojoga Maria Roxana economist DS Bacau
23 Lucanu Ionel Codrin responsabil productie

Ofertantii , tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 58-60 din legea 98/2016, repectiv se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate , la solicitarea A.C.,doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Document obligatoriu:
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la data solicitarii prezentarii documentelor suport DUAE;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru persoanele juridice straine:
Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Justificare: Cerin?a a fost impusa în virtutea art. 169 din Legea nr.98/2016 Nota: Cerintele privind capacitatea se vor aplica prin raportare la intregul contract.
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator.
În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.
2)Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE la data prezentarii.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Se va completa DUAE cu informatiile cerute , certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara rezidenta si urmeaza sa fie prezentate , la solicitarea A.C.,doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide data prezentarii
Justificare: Cerin?a respecta prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016
Solicitarea certificatului constator permite AC sa verifice daca ofertantul are inscris domeniul de activitate solicitat prin documentatia de atribuire si în acelasi timp starea la zi a ofertantului privind urmatoarele informatii:
denumirea (firma);
emblema;
• numarul de înregistrare în registrul comertului;
• codul unic de înregistrare;
• starea firmei;
• forma juridica;
• sediul social/profesional;
• durata de functionare;
• obiectul de activitate – domeniul si activitatea principala;
• capitalul social (subscris si varsat), numarul si valoarea partilor sociale;
• asociatii, datele de identificare, numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, participarea la capitalul social si la profit si pierdere (pentru societatile cu raspundere limitata, în comandita simpla sau în nume colectiv);
• Administratorii/Membrii Consiliului de administratie si Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere si Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare si durata mandatului cu puterile conferite;
• cenzorii/auditorii financiari;
• sediile secundare;
• activitati si sedii autorizate;
• indicatorii din situatiile financiare anuale;
• alte mentiuni referitoare la masuri asiguratorii si condamnari penale.
Cerinta nr. 2
Certificat de atestare pentru exploatari forestiere conform prevederilor art. 62 alin 2 din Legea 46/2008
valabil la data depunerii ofertei;

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, care urmeaza sa fie prezentate numai la solicitarea autoritatii contractante. Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana.
Justificare: Cerin?a a fost impusa în virtutea art. 173 din Legea nr.98/2016 . Potrivit Codului Silvic – Legea 46/2008 cu modificarile ?i completarile ulterioare, art. 62 alin (2), Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestati de catre comisia de atestare, care functioneaza in cadrul asociatiei patronale si profesionale din domeniul forestier recunoscuta la nivel national.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1372/02.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. https://ec.europa.eu/tools/espd. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DS BACAU – oficiul juridic
Adresa postala: sat Lilieci, com. Hemeius (parc Dendrologic), jud. Bacau , Localitatea: Hemeius , Cod postal: 607235 , Romania , Tel. +4 0234588959 , Email: office@bacau.rosilva.ro , Fax: +4 0234519348 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 07:53