24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „SF. PANTELIMON” FOCSANI
Numar anunt: 182950 / 24.02.2018
Denumire contract: Acord Cadru Medicamente Boala Fabry

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „SF. PANTELIMON” FOCSANI
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr. 50-52 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620034 , Romania , Punct(e) de contact: Ec.Dragomir Ilias , Tel. +40 237625000/223/+4 0237622257 , Email: achizitii@spitalvn.ro , Fax: +40 237625191 , Adresa internet (URL): www.spitalvn.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru Medicamente Boala Fabry
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „SF. PANTELIMON” FOCSANI, str. Cuza-Voda nr. 50-52, cod 620034, loc. Focsani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257
Codul NUTS: RO226 – Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 974,751.96 si 1,531,753.08 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face trimestrial/semestrial in functie de fonduri banesti alocate de catre Casa Nationala de asigurari de sanatate pentru acest program national de sanatate, pe toata perioada de valabilitate a ac.cadru,cu încadrare în cantitatea maxima estimata.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul acordului cadru (a se vedea Anexa B)respectiv unui singur contract subsecvent(a se vedea caietul de sarcini).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare medicamente Boala Fabry, conform caietului de sarcini.
AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33620000-2 – Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Un singur lot – medicamentul AGALSIDASUM BETA, 35 mg
– cantitate minima acord cadru:84 Flacoane
– cantitate maxima acord cadru :132 Flacoane
– cantitate minima contract subsecvent:7 Flacoane
– cantitate maxima contract subsecvent :11 Flacoane

Valoarea estimata fara TVA: intre 974,751.96 si 1,531,753.08 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea maxima estimata a acordului cadru, conform art II alin 3 din HG 866/2016 pentru modificarea si completarea HG 395/2016(a se vedea Anexa B).Perioada de valabilitate a garantiei de participare, este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie sub toate formele prevazute la art 36 alin 1 din HG nr 395/2016 de aplicare a Legii nr.98/2016.Contul bancar ptr garantie este RO67TREZ6915005XXX000098 deschis la Trezoreria Focsani.Fiind o procedura online, obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare poate fi constituita si in valuta caz in care echivalentul din lei in valuta se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare.Intrumentul de garantare va trebui sa faca referire expresa la licitatie deschisa-Medicamente Boala Fabry ;.GP va fi executata conform art 37 din HG 395/2016.GP va fi restituita de autoritatea contractanta conform art 38 din HG 395/2016. Conf.art.39 alin 2 din HG.395/2016, garantia de buna executie se va solicita doar pentru acele contracte subsecvente a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art.7 alin (1),lit.(b) din Legea 98/2016 si anume valoarea fara TVA sa fie egala sau mai mare de 648288 lei.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din valoarea , fara TVA, a contractului subsecvent atribuit. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie fie prin virament bancar, fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 39 alin.(3) si art. 40 alin 1 din HG 395/2016 , in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea fiecarui contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate din contractele incheiate cu C.J.A.S. Vrancea pentru programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare-Boala Fabry
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE OFERTANTILOR CLASATI PE LOCURILE I,II si III ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.
Aceste documente pot fi:
1.Certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)Certificatele fiscale trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII/PREZENTARII ACESTORA.
2.Cazierul judiciar al operatorului economic si ale membrilor organului de adminsitrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de repezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.Alte documente edificatoare,dupa caz;
Cerinta 2
Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Conducatorul autoritatii contractante
Manager : Jur. Mindrila Constantin
Membrii organelor decizionale ce au legatura cu procedura de atribuire:
Director financiar contabil: Ec.Efteme Andreea Madalina
Director medical: Dr.Ochean Valentin
Medic Coordonator : Radu Irina Alexandra
Membrii comisiei de evaluare
Ec.Dragomir Ilias
Farmacist Frincu Constanta
Referent Pacuraru Iulian
Membru de rezerva
Sef Serv AP Ing. Agache Florin
Farm Potlog Laura Cerinta 1
Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de oficiul national al registrului comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la MOMENTUL DEPUNERII ACESTUIA.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Persoane juridice/fizice straine
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta.
Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce), de a raporta valabilitatea LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE

Cerinta 2
-Declaratia pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de catre Ministerul Sanatatii in baza art 4 alin 3 lit b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;totodata pentru operatorii economici straini se accepta document echivalent.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE .Documentul justificativ, respectiv declaratia pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3
– Autorizatie de distributie angro eliberata de A.N.M. sau de Ministerul Sanatatii in baza art.788 alin. 1 cap. VII al titlului XVIIdin legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatati
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,respectiv sa detina Autorizatia de distributie angro completand in acest sens DUAE, urmand ca documentul justificativ,(autorizatia)sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantiiclasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermadiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Toate documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. DUAE poate fi accesat prin accesare urmatorului link:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd. Ac Cadru se va incheia cu maxim 3 op economici ceea ce inseamna ca in cazul in care nr op ec care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat nr indicat acordul cadru se va putea incheia numai cu acestia, fara insa a depasi nr maxim de 3 op ec. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe acelasi loc au preturi egale, in vederea departajarii pentru a nu fi depasit nr maxim de 3 op ec, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor în cauza o noua oferta de pret,precizand totodata in solicitare pragul pana la care noul pret poate fi imbunatatit.Noul pret nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior in clasament. Solicitarea de reofertare se va transmite in SEAP,la Rubrica INTREBARI, la care operatorii economici vor raspunde online, in SEAP. Termenul de plata solicitat: 60 de zile de la data primirii facturarii.Plata se face prin OP.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral Acordul Cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia la nivel national in baza OUG nr 71/2012 si a ordinului nr 1292/2012 aferent acorduri cadru avand ca obiect produse similare cu cele din prezenta procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin 1 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. PANTELIMON FOCSANI, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Cuza-Voda nr. 50-52 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620034 , Romania , Tel. +40 237625191 , Email: achizitii@spitalvn.ro , Fax: +40 237622257
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 08:16