24 februarie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 182951 / 24.02.2018
Denumire contract: Acord cadru pe 4 ani prestari servicii silvice de impaduriri, intretinere plantatii, culturi in pepiniere DS Gorj

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Gorj , Localitatea: Tg.Jiu , Cod postal: 210184 , Romania , Punct(e) de contact: Safta Maria , Tel. +40 0253216510 , Email: achizitii@targujiu.rosilva.ro , Fax: +40 253213508 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

DIRECTIA SILVICA GORJ
Adresa postala: strl lt.col.Dumitru Petrescu nr.22 , Localitatea: Tg.Jiu , Cod postal: 210184 , Romania , Punct(e) de contact: regenerarea padurilor , Tel. +40 0253216510 , In atentia: Safta Maria 0730652268 , Email: achizitii@targujiu.rosilva.ro , Fax: +40 0253213508
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020976 , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: SEAP , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020976 , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

regie autonoma in regim privat
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura si expl. forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pe 4 ani prestari servicii silvice de impaduriri, intretinere plantatii, culturi in pepiniere DS Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: in fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice Carbunesti, Hurezani, Motru, Novaci, Pades, Pesteana, Polovragi, Runcu, Tismana , Turceni, din subordinenea Directiei Silvice Gorj
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,607,899 si 7,717,913 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual contracte subsecvente in valoarea minima estimata de 1607899 lei , iar maxima estimata de 1929478 lei pe total , din care pe loturi conform datelor din TABELUL 1 din caietul de sarcini, iar valoarea estimata minima a acordului cadru este de 2028893 lei si valoarea estimata maxima de 7717913 lei , iar pe loturi conform datelor din TABELUL 1 din caietul de sarcini.Cantitatile de servicii minime si maxime aproximative ( nu se cunosc in acest moment cantitatile pentru anul 2, 3 si 4) sunt mentionate in tabelul 1 din caietul de sarcini si in lista cantitatilor detaliate anexate la caietul de sarcini pentru fiecare lot, stabilite pentru primul an. La estimarea serviciilor pentru anii 2, 3 si 4, valoarea serviciilor din primul an care se cunoaste s-a majorat cu 20% pentru eventuale modificari legislative x 4 si astfel s-a stabilit valoarea estimata maxima a acordului cadru pentru fiecare lot
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Gorj si a serviciilor din pepiniere.
-se stabileste termenul-limita de 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77231600-4 – Servicii de impadurire (Rev.2)
77231800-6 – Servicii de gestionare a pepinierelor silvice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de regenerarea padurilor in fondul forestier de stat administrat de Directia Silvica Gorj ce se presteaza la cele 10 ocoale silvice conform datelor estimate orientative din tabelul 1 inscrise in caietul de sarcini, iar pentru anul intatii conform listelor cantitatilor pe fiecare lot anexate la caietul de sarcini, pentru urmatorii 3 ani cantitatile nu se cunosc deoarece difera in functie de cum se efectuaza recoltarea masei lemnoase. sunt servicii caare se efct. in mustul zapezii,

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,607,899 si 7,717,913 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Da :715 lei pt. lotul 1;706 lei pt. lotul 2;292 lei pt. lotul 3;2039 lei pt. lotul 4;1729 lei pt. lotul 5;301 lei pt. lotul 6;4248 lei pt. lotul 7;1390 lei pt. lotul 8;3689 lei pt. lotul 9 si 965 lei pt. lotul 10. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Dovada constituirii garantiei de participare , va fi scanata si postata in SEAP într-un fisier separat denumit ,,garantie de participare” .În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei întrunul din conturile Directiei Silvice Gorj : cont RO33 RZBR 0000 0600 02159892 – deschis la Raiffeisen BankTG.Jiu. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele part, sau prin retineri din plata facturilorpartiale acceptate la plata. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa
URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Ofertantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru
asociati/subcontractanti/tertisustinatori) ca prima davada a neincadrarii in situatiile de excludere si indeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale / comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
– documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantii clasati pe locul I in clasamentul intermediar.
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantii clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetlocal, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz;
– in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
– in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2.
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoane cu functie de decizie din cadrul RNPRomsilva – Directiei Silvice Gorj:Adrian Ovidiu Cistoc, Ionut Albinel Paunescu,Mariana Panduru, Vancea Minodora, Safta Maria, Meche Loredana Cerinta nr. 1:
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele:
Initial se va completa DUAE.(elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre operatorii economici clasati pe primul loc in clasamentul intermediar. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului. Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, se accepta orice document
considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.
Cerinta nr. 2
Atestat privind realizari de lucrari de regenerare si intretinere a semintisurilor si plantatiilor conform Ordinului nr. 1763/2015 al ministerului mediului. apelor si padurilor, valabil la data solicitarii.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa
URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Atestatul conform Ord. 1763/2015.
Avand în vedere reglementarile valabile în vigoare, acest document atesta capacitatea prestatorului de a presta serviciile ce se achizitioneaza. Informatiile cuprinse în acest document terbuie sa fie reale/valabile in momentul prezentarii acestuia.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1338/2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 12.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.În sit.în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prinintermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat . 2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. 4.In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /accord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale si modelele din sectiunea Formulare. -In vederea completarii formular DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul juridic al Directiei Silvice Gorj
Adresa postala: str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 22 , Localitatea: Tg.Jiu , Cod postal: 210184 , Romania , Tel. +40 0253216510 , Email: achizitii@targujiu.rosilva.ro , Fax: +40 0253213508
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 08:16