24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
Numar anunt: 182952 / 24.02.2018
Denumire contract: Medicamente diverse

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
Adresa postala: STR.CALEA BUCURESTI, NR.25-27, BRASOV , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500326 , Romania , Punct(e) de contact: GIORGETA DRAGOI , Tel. +40 372676265 , Email: spjbv@yahoo.co.uk , Fax: +40 268327998 , Adresa internet (URL): www.hospbv.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spital
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente diverse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, F101 Calea Bucuresti nr.25-27, Farmacia 105 str.Oltet nr.2, F103
str.Alex.Ioan Cuza nr.28
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 4,018,764 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar/trimestrial. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt specificate in anexa din caietul de sarcini. Valorile estimate ale celor mai mari contracte subsecvente sunt specificate in Anexa B Informatii privind loturile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente diverse – 18 loturi conform caietului de sarcini si a anexei B Informatii privind loturile.
Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari/informatii suplimentare, inainte de data limita de depunere a ofertelor: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33651000-8 – Antiinfectioase generale pentru uz sistemic (Rev.2)
33141540-7 – Albumina (Rev.2)
33621100-0 – Antitrombotice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata este aferenta cantitatii maxime a acordului cadru.
Estimarile cantitatilor minime si maxime solicitate pe intreaga durata a acordului cadru, precum si cele care pot face obiectul celui mai mare contract subsecvent sunt specificate in Anexa din caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 4,018,764 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
GP este impartita pe loturi conf. anexei din caietul de sarcini si anexei B Informatii privind loturile.Cursul de referinta pentru echiv gar de partic depusa in alta valuta va fi cel stabilit de BNR la data publicarii anunt de partic. Gar de partic se constituie prin virament bancar in contul aut contr nr. RO57TREZ1315006XXX011474 deschis la Trez Brasov sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si garantia trebuie sa fie irevocabila conf. art. 36/H.G.395/2016. Op ec vor depune dovada constituirii GP sub forma scanata in SEAP pana la data limita a depunerii ofertelor. In cazul in care gar. de partic. se va constitui prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza modelul din Form nr.8. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata gar de partic se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valab a gar de partic.: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se constituie in situatia in care valoarea fara TVA a contractului subsecvent este mai mare decat 648.288,00 lei. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului subsecvent: in conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) si art. 40 din H.G. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii, buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 : Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din
Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 dupa aplicarea
criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin (2) / HG 395/2016.

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2 : Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea
98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va

completa cerinta corespunzatoare in DUAE. Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60

din Legea nr.98/2016 se depune de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in

asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor si raportata la data depunerii ofertelor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de

atribuire sunt: Manager Dr.Neculoiu Carmen Daniela, Director Financiar Contabil Ec.Rusu Bogdan Aurelian, Director Medical Dr.Gavris

Claudia,CJ Simtea Mona- Lisa, CJ Muresan Nicoleta, Sef Serv.Achizitii Publice, Aprov si Contractare Ec.Dorofte Ileana Doina, Ec.Rusu

Cristina, Farm.spec.sef Dates Elena, Farm. spec.Panaitescu Ruxandra, Farm.spec. Dumitranoiu Raluca, Op.date Chelaru Bianca Mariana,

Ec.Suciu Daniela, Ref.Dragoi Giorgeta, Ec.Dragomir Alina, Ec.Vasilie Oana Elena 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in
original sau copie conform cu originalul.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau
inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196
alin 2/LG. 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin 2/HG 395/2016
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea ”Intrebari”, iar catre toti operatorii economici la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care care contin noi preturi. Accesarea DUAE, in vederea completarii, de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea urmatoarelor link-uri:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Compartimentul Juridic
Adresa postala: Calea Bucuresti nr.25-27 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500326 , Romania , Tel. +040 372676265 , Email: spjbv@yahoo.co.uk , Fax: +040 372676352 , Adresa internet (URL): www.hospbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 08:18