24 februarie 2018

Autoritate contractanta: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Numar anunt: 182955 / 24.02.2018
Denumire contract: Furnizare vopsea de marcaj: Lot 1- Vopsea marcaj rutier in solvent organic, Lot 2- Vopsea marcaj rutier bicomponent aplicabila la rece, Lot 3- Produse prefabricate termoplastice tactile destinate nevazatorilor

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Someseni, nr.2 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400388 , Romania , Punct(e) de contact: Bianca Pirlea , Tel. +40 264552666 , In atentia: Bianca Pirlea , Email: office@radpcj.ro, bianca.pirlea@radpcj.ro , Fax: +40 264444576 , Adresa internet (URL): www.radpcj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

organism de drept public cf. art. 4 al. 1 lit. b) din legea 98/2016
Activitate (activitati)

Altele: regie autonoma a domeniului public
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare vopsea de marcaj: Lot 1- Vopsea marcaj rutier in solvent organic, Lot 2- Vopsea marcaj rutier bicomponent aplicabila la rece, Lot 3- Produse prefabricate termoplastice tactile destinate nevazatorilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Someseni nr.2 Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare vopsea de marcaj: Lot 1- Vopsea marcaj rutier in solvent organic, Lot 2- Vopsea marcaj rutier bicomponent aplicabila la rece, Lot 3- Produse prefabricate termoplastice tactile destinate nevazatorilor, conform caietului de sarcini.
Solicitarile de clarificari din partea posibililor ofertanti se vor face cu 14 zile inainte de data de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44811000-8 – Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
vopsea de marcaj: Lot 1- Vopsea marcaj rutier in solvent organic, Lot 2- Vopsea marcaj rutier bicomponent aplicabila la rece, Lot 3- Produse prefabricate termoplastice tactile destinate nevazatorilor, conform caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 2,292,900 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare:lot 1-5.000 lei; Lot 2-11.300 lei; Lot 3-6.600 lei. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (in conformitate cu art.36 alin 4 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare). In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, contul in care se va depune garantia de participare: RO27CECECJ0152RON0430385–CEC CLUJ. Echivalarea leu/valuta se va face la cursul de schimb BNR din data publicarii anuntului de participare Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA si se va constitui cf. art. 40 din HG 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare DUAE care confirma ca ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate
la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget
local, buget de stat) la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute art. 166 al. 2, art.
167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar-contabilitate
ec. Zoita Bumb, director tehnic-productie ing. Ioan Morocazan, sef birou achizitii ing. Bianca Pirlea, sef birou juridic consilier juridic Emese
Vasilie-Pap. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul
justificativ, respectiv certificat ONRC sau pt ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis,
insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), urmeaza sa fie prezentat la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa detina experienta similara in domeniul care face
obiectul contractului, astfel ca in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa mai fi furnizat
produse similare in valoare de de minim cumulat de 500.000 lei pentru lotul 1, 1.100.000 lei lei pentru lotul 2 si 600.000 lei pentru lotul 3, valoare prevazuta la nivelul a minim 1 contract sau la nivelul mai multor contracte
Ofertantul sa aiba implementat si sa mentina un sistem de Management al
Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008 sau
echivalent pentru activitatile care vor face obiectul prezentei achizitii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa informatiile in DUAE. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor are obligatia de a prezenta documente justificative, respectiv: procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, alte documente edificatoare. Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului. Completare DUAE. Operatorii economici vor prezenta dovada privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii cf. cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2008, pentru activitatile care vor face obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii, emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, doar la solicitarea autoritatii contractante la ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1610/30.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare. DUAE poate fi descarcat la link-ul: htpps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul juridic al RADP
Adresa postala: Calea Someseni nr.2 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400388 , Romania , Tel. +40 264552666 , Email: office@radpcj.ro , Fax: +40 264444576
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 08:31