24 februarie 2018

Autoritate contractanta: DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
Numar anunt: 182958 / 24.02.2018
Denumire contract: Achizitie Agregate Sortate Concasate si Spalate

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
Adresa postala: STR. SOSEAUA ALBA IULIA, NR.68 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550052 , Romania , Punct(e) de contact: Razvan Slavu , Tel. +40 269210095 , In atentia: Razvan Slavu , Email: achizitii@drumuripodurisibiu.ro , Fax: +40 269235885 , Adresa internet (URL): www.drumuripodurisibiu.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Agregate Sortate Concasate si Spalate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Com.Seica Mare,Str.Rachitei,F.N.,jud.Sibiu
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani

Valoarea estimata fara TVA: 1,050,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Anual,valoarea contractelor subsecvente este: pe anul 2018 este 350.000 lei fara TVA,pe anul 2019 este 350.000 lei fara TVA,pe anul 2020 este 350.000 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aclizitie Agregate Sortate,Concasate si Spalate,utilizate la lucrarile de reparatie si intretinere a drumurilor judetene si locale si pentru productia betonului asfaltic.Acord cadru pe o perioada de 3 ani(2018,2019,2020).Cantitatile estimate a fi achizitionate :anul 2018 nisip natural 0-4 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 8-16 minim 100 tone,maxim 3.600 tone;anul 2019 nisip natural 0-4 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 8-16 minim 100 tone,maxim 3.600 tone,anul 2020 nisip natural 0-4 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 8-16 mm minim 100 tone,maxim 3.600 tone,cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea/entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor,conform OUG 107/2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

14212430-3 – Criblura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru pe o perioada de 3 ani(2018,2019,2020).Cantitatile estimate a fi achizitionate : nisip natural 0-4 mm minim 210 tone,maxim 7.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 210 tone,maxim 7.500 tone;sort concasat 8-16 minim 300 tone,maxim 10.800 tone,cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
Cantitatile aferente fiecarui contract subsecvent sunt:contract subsecvent pe anul 2018 nisip natural 0-4 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 8-16 minim 100 tone,maxim 3.600 tone;contract subsecvent pe anul 2019 nisip natural 0-4 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 8-16 minim 100 tone,maxim 3.600 tone;contract subsecvent pe anul 2020 nisip natural 0-4 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 4-8 mm minim 70 tone,maxim 2.500 tone;sort concasat 8-16 minim 100 tone,maxim 3.600 tone,in conformitate cu art.20,alin(8),lit.f) din HG 395/2016,cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 1,050,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de : 10.000 lei conf. art.35 din H.G. nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, (conf.art.36 din HG 395/2016). Garantia trebuie sa fie irevocabila, si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conf. art. 36 alin.3 si 4 din HG nr.395/2016. Precizari: Contul SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu : RO47RNCB0227036063380001 dechis la BCR Sibiu,CUI RO11766640. Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va constitui conf.art.40 alin.(1) din H.G. 395/2016: – Prin orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42 alin.4 din HG395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele nr.1,2,3 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la articolul 164, 165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adr.https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter Instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.) la momentul prezentarii; 2.cazierul judiciar
al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.2,art.180 alin.2, art.184 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii documentelor, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Cerinta nr. 4 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016

Nota: Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:

Ovidiu Spatari Director General

Emilia Racuciu Director Economic

Gabriel Goreaev Director Productie

Neculai Ifrim Sef sectie Productie

Daniela Crisan Sef birou Productie-Ofertare

Mariana Candea Sef Birou Financiar-Salarizare

Daniela Neagu sef Serviciu Aprovizionare-Gestiune

Corina Luca Sef Serviciu Personal-Administrativ

Razvan Slavu Sef Birou Achizitii

Nicolae Dragoman Sef SUT

Gabriela Ogner Consilier juridic Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: Ofertantii vor completa DUAE ,urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul O.N.R.C. sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat/te doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor in conf. cu art. 193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art. 65 din HG nr.395/2016. Informatiile cuprinse in certificatul constatator/document echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea medie a cifrei de afaceri globale a operatorului economic
(individual sau asociere de operatori economici) pe ultimii trei ani, trebuie sa
aiba cel putin urmatoarele valori:350.000,00 lei/an.
Se vor prezenta documente care dovedesc îndeplinirea cerintei cu privire la
cifra de afaceri, în copie conforma cu originalul, care pot fi: situatii financiare sau extrase din situatiile financiare (bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2014, 2015 si 2016 inregistrate de organele competente).
Valoarea în EURO pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului
mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Liderul asociatiei, singur sau împreuna cu asociatii trebuie sa asigure
aceasta cifra medie de afaceri. Pentru echivalarea unei cifre de afaceri
declarata în alta moneda decât leul si euro, se va utiliza cursul mediu anual
leu/valuta, comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre ofertant, de catre fiecare asociat în parte sau, dupa caz, de tertul sustinator.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative, la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în
ultimii 3 ani. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca
dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3
ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au livrat produse similare
obiectului contractului; Pentru a demonstra experienta similara, ofertantul
va demonstra ca a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin
120.000,00 lei(fara TVA),la nivelul unuia sau mai multor contracte,însotite
de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte informatii
privind asocierea (daca este cazul).Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte informatii
privind tertii sustinatori, daca este cazul.
Declaratie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic
are intentia sa le subcontracteze.Operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa DUAE astfel incat sa rezulte informatiireferitoare la denumire furnizari, valori, perioade de livrare,beneficiari publici sau privati.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative, in sustinerea experientei similare, la solicitarea autoritatii contractante. 2. Dupa caz, se va completa DUAE de catre tertul sustinator care va fi insotit de angajamentul acestuia de sustinere impreuna cu documentele anexe ale angajamentului din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la sustinerea unui/unor tert/i, la solicitarea autoritatii contractante. 3.Se va completa DUAE de catre asociati insotit de acordul de asociere. Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la asociere, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE de catre asociati insotit de acordul de asociere.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor , va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la asociere, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE de catre tertul sustinator care va fi insotitde angajamentul acestuia de sustinere impreuna cu documentele anexe ale angajamentului, transmise acestora de catre tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea. Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative privitoare la sustinerea unui teri, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa DUAE însotit de acordul de subcontractare.Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va fi obligat sa prezinte documentele justificative, la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a. Elementul ofertei ce va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul cel mai scazut b. Licitatia electronica se va desfasura într-o singura runda de licitare, de o zi (24h);data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor în timp util, cu respectarea legislatiei în vigoare;În timpul licitatiei electronice ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, precum si numarul de participanti înscrisi la licitatie.Nu se utilizeaza pas de licitare c. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor. d. În situatia în care, ulterior etapei de licitatie electronica, se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora, pentru departajare, o noua oferta de pret, îmbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertele incomplete si/sau care prezinta necorelari intre datele prezentate vor fi respinse. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente care lipsesc din oferta. – Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adr.https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Înainte de atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant(daca are intentia sa subcontracteze o parte din contract). – Operatorul economic poate beneficia de sustinere din partea unui/unor tert/terti. In acest caz, se vor respecta dispozitiile art.182, 183 si 185 alin.(2) din Legea 98/2016. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Conform art. 6, alin. 1, lit. b si art.8 din Legea nr. 101 / 2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC DRUMURI SI PODURI SA
Adresa postala: Soseaua Alba Iulia nr.68 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550052 , Romania , Tel. +40 269210095 , Email: achizitii@drumuripodurisibiu.ro , Fax: +40 269235885 , Adresa internet (URL): www.drumuripoduri sibiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 08:54