24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare
Numar anunt: 182964 / 24.02.2018
Denumire contract: ACHIZITIE MEDICAMENTE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare
Adresa postala: Str. Victor Babes, Nr.34 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430092 , Romania , Punct(e) de contact: MARTA ARDELEAN , Tel. +40 0262276527 , Email: secretariat@spitalpneumobaiamare.ro , Fax: +40 0262276730 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

SPITAL
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul de Pneumoftiziologie Dr. „Nicolae Rusdea” Baia Mare
Codul NUTS: RO114 – Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 1,101,031.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Vor fi atribuite 2 contracte subsecvente. 1)- mai- decembrie 2018; 2) -ianuarie-aprilie 2019. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 732.657,20 Cantitatile estimate minime si maxime a acordului cadru, precum si cantitatile care pot face obiectul celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte,sunt specificate in caietul de sarcini si Anexa B privind loturile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente, 133 loturi, conform caietului de sarcini si Anexa B
Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33600000-6 – Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru, precum si valoarea celui mai mare contract subsecvent, sunt specificate in caietul de sarcini si Anexa B privind loturile

Valoarea estimata fara TVA: intre 91,605.55 si 1,101,031.6 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantii care depun oferte vor afisa OBLIGATORIU in SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata si semnata obligatoriu cu semnatura electronica extinsa)pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor Garantiile de participare defalcate pe loturi sunt prezentate in caietul de sarcini si anexa B( cuantumul garantiei de participare este de 1% si este raportat la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot – art. 35, alin. 3, lit. A) din HG395/2016) : Modalitatea de constituire a garantiei de participare: – prin scrisoare de garantie bancara – In numerar, prin depunere la casieria spitalului – prin ordin de plata cont 63TREZ4365006XXX013214, TREZORERIA BAIA MARE, COD FISCAL 3627145 – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate de asigurari, societate bancara sau alte institutie financiara acreditata Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. – prin virament De asemenea, ca urmare a art. 37 din HG 395 / 2016 autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita. Cursul valutar care va sta la baza intocmirii garantiei de participare depusa in valuta, este cursul stabilit deBNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FOND ASS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestor cerinte toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile eferente
situatiei lor( inclusiv pentru asociati, subcontractanti, terti sustinatori)
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:

•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget de stat buget local etc)la momentul prezentarii;

•cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul
ONRC/actul constitutiv;

•dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2,
art. 167 alin 2 art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

•alte documente edificatoare dupa caz

Mentiune:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea

procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

Ec.Hofer Gabriela- Manager

Ec. Riglea Liviu – Director financiar contabil

Dr. Cucu Kristina- Director Medical

Farm. Gritco Vitalie- farmacist sef

Jr. Conea Viorel – Jurist

Ec. Bozga Sorin- Sef serviciu administrativ

Ing. Burzo Marius- Inginer

Ardelean Marta- asistent medical farmacie

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016 Cerinta 1

Autorizatia de functionare conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si a
ordinului MS nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman,
certificarea de buna practica de distributie si inregistrea brokerilor de medicamente de uz uman. La procedura de achizitie pot participa
numai operatori economici autorizati de ANMDM conform ghidului privind buna practica de distributie angro in Romania. Avand in vedere
cap. 7, art. 800 si urmatoarele din Legea 95/2006 si tinand cont de Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 761/2015, distributia angro de
medicamente se face de catre posesorii unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distributie angro de medicamente, care precizeaza
sediul/sediile de pe teritoriul Romaniei pentru care este valabila autorizatia eliberata de ANMDM. Informatiile din certificate trebuie sa fie
reale/ actuale la data prezentarii acestuia.Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia
aplicabila in tara rezidenta.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la
solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor

Cerinta 2

Autorizatia de punere pe piata pentru produsul oferit, valasbila la momentul prezentarii, sau in cazul persoanelor juridice straine- Decizia Comisiei Europene pentru medicamentele autorizate prin procedura centralizata.
Conform Legii 95/2006 cap. 3 Titlul XVII.- Medicamentul si Ordinul 895/2006 , medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre ANMD
Modalitatea de indeplinire:- Completarea DUAE

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la
solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3.

Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o
forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Valabilitatea certificatului constatator se va raporta la momentul prezentarii. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii :
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante,
numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art.60, alin.4 din HG 395/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face prin accesarea urmatorului link: – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SEAP),
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare
Adresa postala: Str. Dr. Victor Babes nr. 34 , Localitatea: Baia Mare , Cod postal: 430092 , Romania , Tel. +40 0262276527 , Email: secretariat@spitalpneumobaiamare.ro , Fax: +40 0262276730
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 11:02