24 februarie 2018

Autoritate contractanta: Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Numar anunt: 182974 / 24.02.2018
Denumire contract: Achizitionarea de servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare privind actualizarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice cuprinse în programele derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, cuprinse în Programul 1/2017 aprobat prin OMDRAPFE nr. 5714/2017

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Adresa postala: Bd. Libertatii, Nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Punct(e) de contact: Adela Steliana Ralea , Tel. +40 372111478 , Email: adela.ralea@mdrap.ro , Fax: +40 372111445 , Adresa internet (URL): www.mdrap.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare privind actualizarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice cuprinse în programele derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, cuprinse în Programul 1/2017 aprobat prin OMDRAPFE nr. 5714/2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: sediul achizitorului, conform cerintelor caietelor de sarcini
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractelelor il reprezinta servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare privind actualizarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice cuprinse în programele derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, cuprinse în Programul 1/2017 aprobat prin OMDRAPFE nr. 5714/2017 :Lot 1-Sali de sport; Lot.2-Sistem centralizat de alimentare cu apa în mediul rural;Lot 3-Sistem centralizat de canalizare ?i epurare a apelor în mediul rural;Lot 4-Drumuri comunale;Lot 5-Drumuri jude?ene;Lot 6- Sisteme de iluminat public în mediul rural; Lot 7- Reabilitare termica cladiri civile.
Autoritatea contarctanta va raspunde la solicitarile de clarificari formulate in a 10 a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

73000000-2 – Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractelelor il reprezinta servicii pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare privind actualizarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice cuprinse în programele derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, cuprinse în Programul 1/2017 aprobat prin OMDRAPFE nr. 5714/2017 :Lot 1-Sali de sport; Lot.2-Sistem centralizat de alimentare cu apa în mediul rural;Lot 3-Sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor în mediul rural;Lot 4-Drumuri comunale;Lot 5-Drumuri jude?ene;Lot 6- Sisteme de iluminat public în mediul rural; Lot 7- Reabilitare termica cladiri civile.

Valoarea estimata fara TVA: 917,743.54 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare pentru fiecare lot este in cuantum de 1000 lei.Perioada de valabilitate a garan?iei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se poate constitui prin oricare dintre formele prevazute la art. 36 alin.1 sau 6 din HG 395/2016, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situa?ii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condi?iile legii sau prin depunerea în numerar la casieria MDRAPFE; garantiile se vor încarca în SEAP, cel mai târziu la data ?i ora-limita de depunere a ofertelor. Date pentru constituirea garan?iei de participare:Trezoreria Municipiului Bucure?ti RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185. Garan?ia de buna execu?ie este în cuantum de 10% din valoarea fiecarui contractului fara TVA. Modul de constituire a garan?iei de buna execu?ie a contractului, conform prevederilor art.40 alin. (1) din HG 395/2016: se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform art.39 alin.3 din HG nr.395/2016. Perioada de valabilitate a garan?iei de buna execu?ie va fi egala cu durata contractului la care se adauga 2 luni.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata contractelor se va realiza din venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 ,167 ?i art.58-63 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor ?i Declara?ia privind neîncadrarea în situa?iile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016.Declara?ia va fi prezentata de ofertan?i, ter?i sus?inatori ?i subcontractan?i odata cu DUAE.Este obligatorie completarea ?i prezentarea ini?iala a DUAE de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere ?i a îndeplinirii cerintelor de capacitate.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la procedura de atribuire sunt urmatoarele:
1. Stanescu Paul,Viceprim-Ministru, Ministru
2. Nica Marius, Ministru delegate pentru Fonduri Europene
3. Caraman Sirma, Secretar de Stat
4. Chirila Virgil Alin, Secretar de Stat
5. Gâdea Adrian Ionut – Secretar de stat
6. Rosca Ciprian Lucian – Secretar de Stat
7. Toader Mihaela Virginia – Secretar de Stat
8. Tudose Nicolae – Secretar de Stat
9. Paxino Octav Dan – Secretar de Stat
10.Gheorghiu Angel – Subsecretar de stat
11.Stoica Marcel Alexandru – Subsecretar de stat
12. Udroiu Adriana Mihaela – Subsecretar de stat
13.Ionela Stoian – Secretar General
14.Coporan Iuliana Camelia – Secretar General Adjunct
15. Dinca Mihaela – Secretar General Adjunct
16.Rusnac Melania, Director General, Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ
17. Voinea Mihaela, Director General, Directia Generala Achizitii
18. Ralea Adela Steliana, Director, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii
19.Uretean Remus Gabriel, Sef Serviciu, Directia Achizitii publice, Directia Generala Achizitii
1.Tenea Diana Doina-Director General, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura
2.Cotescu Marin Adranel-Director General adjunct, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura
3.Igescu Carmen Emilia- Director General adjunct, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura
4.Bailesteanu Liviu Tudor-Sef serviciu, Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Directia tehnica
5.Ghinea Bogdan Andrei-Sef serviciu, Serviciul politi si strategii de dezvoltare durabila
6.Necsuliu Radu-Sef serviciu, Serviciul analize teritoriale si baze de date, Directia politici si tsrategii
7.Ginavar Anca Ileana-sef serviciu,serviciul amenajarea teritoriului si urbanism, Directia tehnica
8.Soare Alexandru George-sef serviciu, serviciul dezvoltare infrastructura, Directia Lucrari Publice
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere(daca este cazul) .Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/ cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi:
1. Certificate Constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3.Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin 2, art.167 alin 2, art.171 din Legea 98/2016 4.Alte documente edificatoare, dupa caz. II.Capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale
Operatorii economici care depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a costituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiaza activita?ile care fac obiectul contractului.Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti ?i/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei acestora.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor declarate respectiv, certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informa?iile din certificatul constator sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lotul 1-Op. va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare pentru constructii civile, cel putin din categoria de importanta C,în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, derulat în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate (contractant unic, subcontractant, asociat si altele de aceasta natura).
Lotul 2-Op.ec.va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare pentru retele edilitare, derulate în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate
Lotul 3-Op.ec.va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare pentru retele edilitare, derulat în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate.
Lotul 4-op.ec. va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare în domeniul infrastructurii de transport sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, derulat în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate
Nota: Prin servicii de proiectare în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se intelege servicii de proiectare pentru constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin în clasa IV de complexitate conform normativului în domeniu. În clasa IV de complexitate se încadreaza: drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene si drumuri comunale cu doua benzi de circulatie.
Lotul 5-Op.ec va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare în domeniul infrastructurii de transport sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, derulate în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate
Nota: Prin servicii de proiectare în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se intelege servicii de proiectare pentru constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu. În clasa III de complexitate se încadreaza: drumuri expres si drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene cu doua benzi de circulatie.
Lotul 6-Operatorul va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare pentru lucrari edilitare de natura celor ce fac obiectul contractului, sau similare acestora, cum ar fi: servicii de proiectare pentru constructia sau modernizarea de linii electrice sau alte lucrari electrice asemanatoare din punct de vedere al tipului/naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, derulat în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate .
Lotul 7-Operatorul va prezenta cel putin 1 contract care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare pentru constructii civile, cel putin din categoria de importanta C, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, derulat în ultimii 3 ani, indiferent de calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractele prezentate (contractant unic, subcontractant, asociat si altele de aceasta natura).
-Informatii privind subcontractarea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se vor completa in DUAE informatii privind numarul si data contractului invocate drept experienta similara, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie sau orice alt tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fara TVA.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor declarate in DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara pot fi, fara a se limita la urmatoarele tipuri, enumerarea nefiind cumulativa:copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificari de buna executie; certificate constatatoare. -se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia.Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te men?ionând numarul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 40 % 40
Descriere: Componenta financiara
2. tehnic 60 % 60
Descriere: experienta expertilor si modul de organizare a activitailor:participarea expertilor în derularea de contracte care sa fi cuprins prestarea de servicii de proiectare în domeniile descrise în Caietele de sarcini la punctul L.1.Experienta similara pentru expertii propusi si modalitate de acordare a punctajului-24p,Participarea Managerului de proiect în cadrul mai multor proiecte, în calitate de lider de echipa, director, manager proiect, sau alte functii similare-6 p,Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor–30p, cu subfactorii detaliati mai jos.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art.6 alin.1 lit.a si art.8 din Legea nr.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Adresa postala: b-dul libertatii nr.16, latura nord, sector 5 , Localitatea: bucuresti , Cod postal: 050706 , Romania , Tel. +40 0372111437 , Fax: +40 0372111445
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 14:11