24 februarie 2018

Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Numar anunt: 182976 / 24.02.2018
Denumire contract: Furnizare carne la centrele din municipiu si judet aflate in subordinea DGASPC Tulcea 2017

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Adresa postala: STR.CORNELIU GAVRILOV NR.120 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820080 , Romania , Punct(e) de contact: DUMITRA BADULESCU , Tel. +40 0240517455 , Email: secretariat@dgaspctl.ro , Fax: +40 0240516466 , Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare carne la centrele din municipiu si judet aflate in subordinea DGASPC Tulcea 2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul centrelor din municipiu si judet aflate in subordinea DGASPC Tulcea
Codul NUTS: RO225 – Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 769,720 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente: se vor incheia 3 contracte subsecvente, cel mai mare contract subsecvent va fi de 6 luni si are o valoare de 384.764,00 lei fara TVA astfel: lot 1 pui fara cap si picioare – 11.700 lei; lot 2 pulpe pui – 44.100 lei; lot 3 pulpe de pui inferioare – 29.568 lei; lot 4 pulpe de pui superioare – 33.120 lei; lot 5 piept de pui – 32.670 lei; lot 6 ficat de pasare – 22.788 lei; lot 7 carne tocata vita/porc – 38.808 lei; lot 8 oase garf – 13.248 lei; lot 9 picioare de porc – 4.702 lei; lot 10 pipote si inimi de pui – 14.208 lei; lot 11 carne lucru de porc – 15.360 lei; lot 12 pulpa de porc fara os – 39.384 lei; lot 13 ficat de porc – 576 lei (de paste toata cantitatea); lot 14 inima de porc – 784 lei (de paste toata cantitatea); ; lot 15 rinichi de porc – 469 lei (de paste toata cantitatea); lot 16 splina de porc – 35 lei (de paste toata cantitatea); ; lot 17 carne de vita – 55.008 lei; lot 18 carne de miel – 5.824 lei; lot 19 aripi de pui – 26.256 lei; iar celelalte se vor incheia dupa cum va fi cazul.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare carne la centrele din municipiu si judet aflate in subordinea DGASPC Tulcea.
Conform OUG 107/2017 in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15112130-6 – Carne de pui (Rev.2)
15111100-0 – Carne de vita (Rev.2)
15112300-9 – Ficat de pasare (Rev.2)
15113000-3 – Carne de porc (Rev.2)
60100000-9 – Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord-Cadru:
lot 1. pui fara cap si picioare min. 300 kg-max. 3600 kg,
lot 2. pilpe pui min. 1050 kg-max. 12600 kg,
lot 3. pulpe pui inferioare min. 616 kg-max. 7392 kg,
lot 4. pulpe pui superioare min. 690 kg-max. 8280 kg,
lot 5. piept de pui min. 495 kg-max. 5940 kg,
lot 6. ficat de pasare min. 422 kg-max. 5064 kg,
lot 7. carne tocata porc/vita min. 539 kg-max. 6468 kg,
lot 8. oase garf min. 368 kg-max. 4416 kg,
lot 9. picioare porc min. 195.92 kg,-max. 2351 kg,
lot 10. pipote si inimi pui min. 296 kg-max. 3552 kg,
lot 11. carne lucru porc min. 256 kg-max. 3072 kg,
lot 12. pulpa fara oc de porc min. 547 kg-max. 6564 kg,
lot 13. ficat porc min. 1 kg-max. 100 kg,
lot 14. inima porc min. 1 kgmax. 100 kg,
lot 15. rinichi porc min. 1 kg-max. 70 kg,
lot 16. splina porc min. 1 kg-max. 10 kg,
lot 17. carne vita min. 382 kg-max. 4584 kg,
lot 18. carne miel min. 1 kg-max. 370 kg,
lot 19. aripi pui min. 547 kg-max. 6564 kg.

Subsecvent:
lot 1. pui fara cap si picioare min. 300 kg-max. 1800 kg,
lot 2. pilpe pui min. 1050 kg-max. 6300 kg,
lot 3. pulpe pui inferioare min. 616 kg-max. 3696 kg,
lot 4. pulpe pui superioare min. 690 kg-max. 4140 kg,
lot 5. piept de pui min. 495 kg-max. 2970 kg,
lot 6. ficat de pasare min. 422 kg-max. 2532 kg,
lot 7. carne tocata porc/vita min. 539 kg-max. 3234 kg,
lot 8. oase garf min. 368 kg-max. 2208 kg,
lot 9. picioare porc min. 195.92-max.1175,5 kg,
lot 10. pipote si inimi pui min. 296 kg-max. 1776 kg,
lot 11. carne lucru porc min. 256 kg-max. 1536 kg,
lot 12. pulpa fara oc de porc min. 547 kg-max. 3282 kg,
lot 13. ficat porc min. 1 kg-max. 96 kag,
lot 14. inima porc min. 1 kgmax. 98 kg,
lot 15. rinichi porc min. 1 kg-max. 67 kg,
lot 16. splina porc min. 1 kg-max. 5 kg,
lot 17. carne vita min. 382 kg-max. 2292 kg,
lot 18. carne miel min. 1 kg-max. 364 kg,
lot 19. aripi pui min. 547 kg-max. 3282 kg.

valoarea estimata fara TVA este intre 63.530,68 si 769.720,00 lei

Valoarea estimata fara TVA: 769,720 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Conform Anexei B, ‘informatii privind loturile’ si a anexei B (loturi), se va prezenta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor si va fi incarcata in SEAP. Lipsa garantiei de participare la data si ora stabilita va conduce la eliminarea ofertantului. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Forma de constituire a garantiei de participare: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea DGASPC Tulcea. -virament bancar (ordin de plata) in contul DGASPC Tulcea, RO28TREZ6415006XXX000164 deschis la trezoreria Tulcea, cod fiscal 9574414, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile art. 37 alin. 1 lita) si c) respectiv art. 38 din Hot. 395/2016. Se va constitui in cuantum de 5% din pretul contractului de furnizare, fara TVA. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului. Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care sa constituie anexa la contractul de furnizare. Garantia de buna executie se va constitui în perioada de valabilitate a ofertei în termen de 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti. Autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectând cond. prevazute la art.41 din HG nr.395/2016. Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie în conformitate cu prevederile art.42 alin(1) din HG.nr.395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de venituri si cheltuieli al DGASPC Tulcea
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
La termenul limita de depunere a ofertelor se va depune doar Documentul unic de achizitii european DUAE, urmand ca declaratiile/certificatele sa fie prezentate doar la finalizarea evaluarii ofertelor, in conditiile art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. DUAE se regaseste accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.

-Formular 3 – Original. Declaratie pe propria raspundere privind neancadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant cat si de tertul sustinator daca este cazul, de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.
Persoanele care detin functii de decizii in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire:
-Marinov Gabriel-Teodosie – Director General
-Ghergulescu Mirela-Daniela – Director General Adjunct Protectia Persoanelor Adulte
-Micu Laura Lacramioara – Director General Adjunct Protectia Copilului
-Ionescu Adrian-Stefan – Director General Adjunct Economic
-Vramulet Calin – Compartimentul Juridic
-Ion-Eremia Elena – Compartimentul Juridic
-Costache Otilia-Niculina – Compartiment Achizitii
-Suru Mihaela – Compartiment Achizitii Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere autorizata.
In cazul in care oferta este depusa se o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala ce vizeaza activitatea din ultimii 3 ani respectiv 2016, 2015, 2014. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra capacitatea economico-financiara solicitata si prin prezentarea altor documente. Capacitatea economico-financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana in conditiile si cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia, avand in vedere Notificarea 256/08.12.2016, de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective odata cu depunerea DUAE, prin care sa se confirme faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele economico-financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 164,165,166,167 din Legea 98/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (bilant/raport audit/orice documente relevante)urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative (bilant/raport audit/orice documente relevante) care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor de origine animala cf. Ordin 57/2010, art. 8, alin. 2, anexa 5 a normei sanitar veterinare.
Se solicita incarcarea in SEAP a unor descrieri sau fotografii a produselor ofertate, a caror autenticitate sa poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru.
Informatii privind experienta similara. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si dovada asigurarii (in dotare proprie, prin contracte sau prin conventii de inchiriere, angajament de punere la dispozitie, etc)cel putin un mijloc de transport pentru indeplinirea contractului de furnizare care sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor produselor ,urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul locu in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se completeaza DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se completeaza DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Perioada de evaluare a ofertelor este maxim perioada de valabilitate a ofertelor stabilita prin documentele achizitiei conform OUG 107/2017 puncul 35 alin (3). Daca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc avand preturi egale, se va solicita o noua reofertare. Astfel se vor solicita clarificfari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici in cauza de documente care contin noi preturi. Oferta care nu indeplineste cerintele minime de calificare va fi respinsa ca inacceptabila. Solicitarile de clarificari se transmit catre DGASPC TULCEA in format elecronic prin intermediul SEAP. Pentru asigurarea corelatiei dintre informatiile solicitate prin fisa de date si cele marcate in DUAE, acesta se poate accesa la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter, pentru completare de catre operatorii economici interesati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul/termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Gavrilov Corneliu, nr. 120 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820080 , Romania , Tel. +40 240517455 , Email: secretariat@dgaspctl.ro , Fax: +40 240516466 , Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 14:33