24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Numar anunt: 182980 / 24.02.2018
Denumire contract: Implanturi segmentare de coloana vertebrala

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400006 , Romania , Punct(e) de contact: PAUL RISNITA , Tel. +40 264592771/1559 , Email: achizitiiscjucj@yahoo.com , Fax: +40 264595271 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Implanturi segmentare de coloana vertebrala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 3,949,852.42 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Intre 1 si 12 contracte sub./an. Frecventa si valoarea acestora va fi stabilita in functie de necesitatile Autoritatii Contractante si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.Valoare maxima estimate pe contract subsecvent se regaseste fisierul Excel din documentatia de atribuire.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implanturi segmentare de coloana vertebrala
Autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33183300-9 – Aparate de osteosinteza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cu cantitatile minime si maxime din Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimata fara TVA: 3,949,852.42 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Total gar. de particip.conform anexei B a fisei de date. Perioada de valabilitate: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Mod de constituire: printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla în sit.speciale privind autorizarea ori supravegherea, instrument de garantare irevocabil, care va fi depus in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor,va avea per.de valabilit. egala cu per. de valabilit. a ofertei si trebuie sa prevada ca plata gar. de particip. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate ,va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine gar. de particip. in cazurile prevazute la Art.37 alin (1) lit. a) si c) din HG 395/2016 ,sau virament bancar, in contul autoritatii contractante(RO22TREZ2165005XXX006884) deschis la Trezoreria Cluj depunere sau in numerar la casieria autoritatii contrcatante, cladirea Directiei, et.1, Str. Clinicilor nr. 3-5 (orar L-V: 12-14 si V: 11- Se mentioneaza faptul ca echivalenta pentru o gar. de particip. depusa în alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dovada constituirii gar. de particip. se va transmite in SEAP cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Neconstituirea gar. de particip. si neprez. acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se prezinta in original. Garantia de buna executie se poate constitui si prin plata prin virament bancar.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii din diverse surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii;
2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
4. alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv: Ec. Dr. Petru Susca Manager,Ec. Delia Dragomir Dir. Fin.-Contabil,Paul Rasnita Coordonator Serv. Achizitii,Andreea Lupsan Responsabil achizitie,Prof. Dr. Florian Stefan Sef sectie neurochirurgie,Dr. Tiberiu Maior Medic neurochirurg,Dr. Cristian Abrudan Medic neurochirurg. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire : completare DUAE , urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor , numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.
De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei
-Autorizatie de punere pe piata emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sanatatii,conform art. 700 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.- completare DUAE, urmand ca documentul justificativ sau documentul echivalent pentru ofertantii straini sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor numai de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri pe ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE urmand ca documentele care sustin cerinta privind cifra de afaceri sa fie prezentate de catre ofertantii clasati pe locurile I, II, III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Aceste documente pot fi: declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, -bilantul contabil sau extrase de bilant, -prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, alte documente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Esantioane, descrieri sau fotografii.
Certificat ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Esantioane ,descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenicitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante. Se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe locurile I,II SI III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe locurile I,II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat in cursul etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare.Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: valoare ofertei fara TVA in lei.Reofertarea se va realiza intr-o singura runda de 24 de ore. Pentru a putea participa la etapa de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital electronic valid pentru acces in sistem.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pretul egal in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu pret egal sa faca o noua oferta financiara prin intermediul SEAP,in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor în cursul licitatiei electronice: numarul de participanti la licitatia electronica si pozitia in clasament. Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire în special la diferentele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte: nu se impune un pas/prag minim de imbunatatire a ofertelor in cadrul licitatiei electronice. Castigatorul licitatiei electronice va redepune Formularul 6 cu anexe pentru lotul/loturile castigate, cu preturile unitare corelate cu pretul total cu care a castigat licitatia elelctronica,in termen de o zi, fara a mai fi necesara o solicitare in acest sens din partea autoritatii contractante.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 26.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul depunerii de oferte financiare cu acelasi pret, in vederea departajarii, se va solicita si depune prin intermediul SEAP o noua oferta financiara solicitata ofertantilor egalitari pentru pozitia respectiva din clasament. In cadrul lotului ofertat se va depune oferta pentru toate produsele din lot, in caz contrar ofertele partiale vor fi respinse.Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare si de exercitare a cailor nr 101/2016 de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj
Adresa postala: Str. Clinicilor 3-5 , Localitatea: Cluj-Napoaca , Cod postal: 400006 , Romania , Tel. +40 264592771/1559 , Email: achizitiiscjucj@yahoo.com , Fax: +40 264595271
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 15:32