24 februarie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 182983 / 24.02.2018
Denumire contract: Servicii de exploatare forestiera pentru Directia Silvica Brasov

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: Dragos Ciprian PAHONTU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Directia Silvica Brasov
Adresa postala: Strada Closca, nr. 31 , Localitatea: BRASOV , Cod postal: 500040 , Romania , Punct(e) de contact: Iosif Preda , Tel. +40 268415770 , In atentia: Iosif Preda , Email: office@brasov.rosilva.ro , Fax: +40 268475678 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Directia Silvica Brasov
Adresa postala: Strada Closca, nr. 31 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500040 , Romania , Punct(e) de contact: Iosif Preda , Tel. +40 268415770 , In atentia: Iosif Preda , Email: office@brasov.rosilva.ro , Fax: +40 268475678 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie Autonoma
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatare forestiera pentru Directia Silvica Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: In fondul forestier administrat de ocoalele silvice din subordinea Directiei Silvice Brasov
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 15.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Servicii de exploatari forestiere care constau în:

– doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara;

– fasonarea si asezarea lemnului de foc în steri;

– curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

– sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane

pentru cele 23 loturi prezentate în Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listei anexate la Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 1,757,715.96 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul GP este de: 18 lei pentru Lotul 1, 48 lei pentru Lotul 2, 141 lei pentru Lotul 3, 61 lei pentru Lotul 4, 298 lei pentru Lotul 5, 747 lei pentru Lotul 6, 1938 lei pentru Lotul 7, 497 lei pentru Lotul 8, 535 lei pentru Lotul 9, 833 lei pentru Lotul 10, 397 lei pentru Lotul 11, 594 lei pentru Lotul 12, 748 lei pentru Lotul 13, 620 lei pentru Lotul 14, 1613 lei pentru Lotul 15, 1229 lei pentru Lotul 16, 880 lei pentru Lotul 17, 1192 lei pentru Lotul 18, 3157 lei pentru Lotul 19, 193 lei pentru Lotul 20, 447 lei pentru Lotul 21, 1372 lei pentru Lotul 22, 7 lei pentru Lotul 23. Modul de constituire a GP: conform art. 36 alin (1) din HG nr.395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis înconditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. Perioada de valabilitate a garantiei de partricipare: minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca ofertantul opteaza pentru contituirea GP prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în urmatorul cont al Directiei Silvice Brasov (RO1590120, J08/863/1991): RO08 RZBR 0000 0600 0074 2105 – Raiffeisen Bank Brasov. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu DUAE si oferta (tehnica si financiara) cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului , fara TVA. Aceasta se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar.În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei de buna executie în urmatorul cont al Directiei Silvice Brasov (RO1590120, J08/863/1991): RO08 RZBR 0000 0600 0074 2105 – Raiffeisen Bank Brasov. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului -verbal de receptie a serviciilor (Proces verbal de reprimire a parchetului) care fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art 164,165,167 din Legea nr 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

– Certificat de atestare fiscala emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.

– Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Nota: In situatia existentei mai multor puncte de lucru, cerinta privind taxele si impozitele locale se va aplica cel putin pentru punctul /punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.

– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 ali(2), art. 167 alin (2), art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -alte documente edificatoare, dupa caz.

-Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Danut Ioan Runceanu-Director, Corina Valentina Vira-Director economic, Dorel Vilcu-consilier juridic, Adrian Bunghiuz-sef ocol silvic Brasov, Muntean Radu-Robert-sef ocol silvic Fagaras, Tiberiu Gyorgysef ocol silvic Teliu, Alina Luana Curtu-responsabil cultura-refacere, Vlad Bernard Blaj- Voinescu-responsabil paza si protectia padurii, Stefan Petrescu-responsabil productie, Bogdan Sergiu-Claudiu-responsabil Fond Forestier, Aurelia Elena Muresan-economist si responsabil CFP, Iosif Beniamin Preda-responsabil achizitii.

– DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE . Documentul justificativ se depune de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator ) odata cu DUAE pana la termenul limita de depunere a ofertelor.” Cerinta nr 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul
constatator va cuprinde informatii reale/actuale la data prezentarii.

Cerinta nr. 2

Certificat de atestare/reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestiera prevazutela Art. 62 alin.( 2) si (5) din Legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de
exploatare forestiera, precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/valabile la data prezentarii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Certificat de atestarea /reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Econonomici in Activitatea de Exploatare Forestiera, completând in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative , respectiv certificatul de atestare sau pentru ofertantii straini,
documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
733 / 02.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. – Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va completa DUAE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Directiei Silvice Brasov
Adresa postala: Strada Closca, nr. 31 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500040 , Romania , Tel. +40 268415770 , Email: office@brasov.rosilva.ro , Fax: +40 268475679 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 16:27