24 februarie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ORADEA
Numar anunt: 182984 / 24.02.2018
Denumire contract: Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari pentru AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410100 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +4 0259437000 , In atentia: Mihaela Nastea , Email: mihaela.nastea@oradea.ro , Fax: +4 0259409406 , Adresa internet (URL): www.oradea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari pentru AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Mun Oradea
Codul NUTS: RO111 – Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului: elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru “AMENAJARE INTERSECTIE PRIN PASAJ DENIVELAT INTRE DRUMUL DE CENTURA AL MUNICIPIULUI ORADEA SI STRADA UNIVERSITATII”
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile.Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233144-0 – Lucrari de constructii de supratraversari (Rev.2)
45233128-2 – Lucrari de constructii de intersectii cu sens giratoriu (Rev.2)
45233221-4 – Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
45233260-9 – Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala a achizitiei este de 30.630.474,11 lei fara TVA defalcata dupa cum urmeaza:
A. Valoare proiectare : 399.095,96 lei fara TVA, din care
-servicii proiectare 286.595,96 Lei fara TVA-
– asistenta tehnica din partea proiectantului 112.500 lei fara TVA
B. Valoare executie lucrari : 30.231.378,15 lei fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza:
– Amenajarea terenului (cap.1.2): 35.000 lei fara TVA
– Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (cap.1.4): 4.870.976 lei fara TVA
– Constructii si instalatii (cap.4.1): 24.853.863,51 lei fara TVA
– Organizare de santier, lucrari de constructii (cap.5.1.1) : 248.538,64 lei fara TVA
– Probe tehnologice si teste (cap.6.2): 223.000 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 30,630,474.11 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Da,1% din valoarea totala estimata a contractului: 306.304,74 lei. Garantia de participare se constituie prin:-virament bancar RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii,-perioada de valabilitate de 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.; Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si sa se prezinte autoritatii contractante in SEAP – semnata cu semnatura electronica extinsa – cel tarziu pana la data/ora limita de depunere a ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP.Instrumentul de garantare se va prezenta autoritatii contractante,in SEAP, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Da, 10 % din pretul contractului, fara TVA Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent (art 39 din HG 395/2016) Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: – Virament bancar, – In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. – printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului (all risks), – Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene prin POR Axa prioritara 4 Prioritatea de investitii 4.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art.60, art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :
1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata” la momentul DEPUNERII ACESTORA.
2. Cazier fiscal pentru operatorul economic,
3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,
4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv
5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
7. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functii de decizie sunt:
Bolojan Ilie Gavril Primar
Birta Florin –Alin Viceprimar
Malan Mircea Viceprimar
Duse Traian Adrian Consilier Local
Dulca Camelia – Mariana Consilier Local
Maci Mihai Consilier Local
Negrean Daniel – Dumitru Consilier Local
Morar Grigore Consilier Local
Buhas Camelia Liana Consilier Local
Dragos Marcel Daniel Consilier Local
Marinau Florin Liviu Consilier Local
Filimon Teofil Laviniu Consilier Local
Lezeu Ioan Consilier Local
Felea Adrian Ioan Consilier Local
Fonoage Maria Consilier Local
Zdranca Ionel Marius Consilier Local
Blaga Mariana Consilier Local
Sabau Popa Mihai Consilier Local
Mohan Aurel George Consilier Local
Negrea Adrian Consilier Local
Avram Nicolae Ioan Consilier Local
Peto Dalma Csilla Consilier Local
Kecse Gabriella Consilier Local
Kirei Melinda Consilier Local
Kis Gabor Ferencz Consilier Local
Tau Ioan Consilier Local
Palladi Dacian-Salvator City Manager
Has Nadia Ramona Director Directia Economica
Eugenia Borbei Director Executiv Directia Juridica
Diana Oltea Marc Sef Serviciu Juridic
Mihelea Adriana Consilier juridic Directia Juridica
Bungau Dana Marina Consilier juridic Directia Juridica
Lacramioara Cos Consilier juridic Directia Juridica
Ghitea Mircea Teodor Director executiv Directia Tehnica
Tent Aurelia Violeta Director executiv adj Directia Tehnica
Bentan Emil Director executiv adj Directia Tehnica
Stejeran Mircea Sef Serviciu Directia Tehnica
Budurean Cristian Consilier Directia Tehnica
Pantis Erika Consilier Directia Tehnica
Kadar Iuliana Consilier Directia Tehnica
Krausz Viorica Consilier Directia Tehnica
Maghiar Iulia Manuela Sef serviciu Achizitii Publice
Dan Antoniu Sebastian Consilier Achizitii Publice
Julieta Nicoara Consilier Achizitii Publice
Laslau Mihaela Consilier Achizitii Publice
Horge Olimpia Consilier Achizitii Publice
Nastea Mihaela Consilier Achizitii Publice Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.”
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:
i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit;
ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara in “Realizari de lucrari similare” si “Realizari de servicii similare”:
Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :
– a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzator, lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, constand in lucrari de construire si/sau modernizare si /sau de reabilitare infrastructura rutiera si/sau lucrari de arta aferente podurilor si/sau pasajelor si/sau viaductelor cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 24.000.000 lei fara tva
– a prestat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator servicii de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, constand in servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari infrastructura rutiera si/sau pentru lucrari de arta aferente podurilor si/sau pasajelor si/sau viaductelor cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 390.000 lei fara TVA

Pentru scopul prezentei proceduri:
1. Experienta similara va putea fi indeplinita :
a). Prin prezetarea de contracte de executie lucrari avand ca obiect atat prestarea de servicii de proiectare cat si executia lucrarilor proiectate (proiectare si executie) – art 3 litera m din Legea 98/2016 realizate in ultimii 5 ani sau
b) Prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct, respectiv, in cadrul unor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani si distinct, in cadrul unor contracte de executie lucrari executate in ultimii 5 ani. Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate mai sus.
2. perioada de referinta – respectiv ultimii 5 ani/3 ani – va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 5 ani/3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat
– lucrari de construire si/sau modernizare si /sau de reabilitare infrastructura rutiera si/sau lucrari de arta aferente podurilor si/sau pasajelor si/sau viaductelor „ realizate în mod corespunzator” înseamna lucrari realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
1. obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
3. locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;
3. servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari infrastructura rutiera si/sau pentru lucrari de arta aferente podurilorsi/sau pasajelor si/sau viaductelor „prestate in mod corespunzator” înseamna servicii prestate de Ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor si pentru care au fost emise “referinte adecvate” in sensul art 58 din Directiva 24/2016. Intra in categoria “referintelor adecvate” urmatoarele documente: procesele – verbale de receptie a documentatiilor de proiectare sau procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in baza proiectului respectiv sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
1. obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
3. locul / obiectivul serviciului prestat si sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.”
Nota 1: In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor lucrari în perioada de referinta, va lua calcul toata valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere ca acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantitati aferente lunilor/anilor ce nu se încadreaza în intervalul urmarit.
Nota 2: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 lei; decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 lei ; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 lei; decembrie 2016 si anul 2017 : 1 EUR = 4.5172 RON )
Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
ASOCIEREA
1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 98/2016.
2. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
3. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala conform Legii98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
SUBCONTRACTAREA
1.În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
2.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei
3.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:
– furnizorii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica,
– pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei
4.Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
5.Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.
6.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.
7.Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens
8.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv
9.Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din Hg 395/2016).
10.Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
11.Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
12.Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. Duae va contine informatiile prevazute de art 193 din OUG 107/2017 respectiv: Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Terti sustinatori :
1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective
2) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
3) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
4) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
5) În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
6) În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
7) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE in aceeasi maniera in care s-a indicat si pentru operatorii economici ( bifarea Indicatie globala).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – ?: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.” Nota 1: In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor lucrari în perioada de referinta, va lua calcul toata valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere ca acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantitati aferente lunilor/anilor ce nu se încadreaza în intervalul urmarit. Nota 2: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 lei; decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 lei ; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 lei; decembrie 2016 si anul 2017 : 1 EUR = 4.5172 RON ) Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – ?: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.” Nota 1: In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor lucrari în perioada de referinta, va lua calcul toata valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere ca acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantitati aferente lunilor/anilor ce nu se încadreaza în intervalul urmarit. Nota 2: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu:; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 lei; decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 lei ; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 lei; decembrie 2016 si anul 2017 : 1 EUR = 4.5172 RON ) Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1. Se va prezenta : DUAE in conformitate cu prevederile art 193 din Legea 98/2016 asa cum a fost modificat prin OUG 107/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice . – angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul), – acordul de subcontractare (daca este cazul) si – acordul de asociere (daca este cazul) Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. Duae va contine informatiile prevazute de art 193 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, respectiv: Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. Duae va contine informatiile prevazute de art 193 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017 respectiv: Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE in aceeasi maniera in care s-a indicat si pentru operatorii economici ( bifarea Indicatie globala). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii. DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE in aceeasi maniera in care s-a indicat si pentru operatorii economici ( bifarea Indicatie globala). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
658
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): bugetul proiectului Programul de investitii pentru anul 2018, poz.8, Cap 84.02., pozitia 14 Tabel 28 – CENTRALIZATOR PROIECTE PRIORITARE – SIDU ORADEA 2017-2023 – proiecte Axa 4 POR , POR 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile de resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional – POR
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate, urmand a se incheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: -Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); -Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 si art.103 alin.2 din HG 395/2016 (unde este cazul). 3.Modificarea contractului va fi posibila in conditiile art 221 din Legea 98/2016. 4. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV: « Criteriile de selectie » sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.” 5.In vederea completarii de catre operatorii economici a DUAE se va accesa urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
notificare prealabila facuta autoritatii contractante in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal (Legea 101/2016)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA, DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1 , Localitatea: ORADEA , Cod postal: 410100 , Romania , Tel. +40 0259437000 , Fax: +40 0259408803
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2018 17:19