24 februarie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 182986 / 24.02.2018
Denumire contract: Servicii regenerarea padurilor – D.S. Dambovita

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 130024 , Romania , Punct(e) de contact: sediu D.S. Dambovita , Tel. +40 245612672 , In atentia: Comp. Achizitii , Email: office@targoviste.rosilva.ro , Fax: +40 245611004 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIA NATIONALA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii regenerarea padurilor – D.S. Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: UP, u.a din structura ocoalelor silvice
Codul NUTS: RO313 – Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de regenerarea padurilor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77230000-1 – Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 960,878 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: LOT 1 -2117 lei, LOT 2 – 1102 lei, LOT 3 – 4210 lei, LOT 4 – 1204 lei. LOT 5 – 973 lei, (echivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare). Perioada de valabilitate a garan?iei de participare este de minim 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari, acest document trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ”Garantie de participare” impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor (toate semnate cu semnatura electronica). În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile DIRECTIEI SILVICE DAMBOVITA (RO1590120, J40/450/1991):cont RO55RZBR0000060001015963–Raiffeisen Bank Targoviste. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016. Garan?ia de participare se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 . Cuantumul garantiei de buna executie a contractului, reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA, constituirea facându-se în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în una dintre formele men?ionate în art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate de Hotarârea nr. 395/2016. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a servicilor care fac obiectul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prin Directia Silvica Dambovita (fond de productie pentru pepiniera si fond de conservare si regenerare)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
– cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii.
– cazier judiciar, valabil la data depunerii, pentru toate persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
– certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii RESTANTE la bugetul general consolidat, la MOMENTUL PREZENTARII,
– certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii RESTANTE la bugetul local, la MOMENTUL PREZENTARII,
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2)

Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
– documente care fac dovada declaratiilor din DUAE
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).

Cerinta 4. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune pe langa DUAE (anexa din formulare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea.nr.98/2016.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Dambovita:
Preda Costel, Alexandrescu Mihaela Mariana, Toader Alexandra, Dumitru Daniel, Prodan Adina, Ghinea Eugen
Nota:
1.In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
3. Conform Notificarii ANAP 256/2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator iar in cazul subcontractarii, acordul de subcontractare (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea evaluarii ofertelor; Similar se va proceda si in cazul asocierii-odata cu DUAE se va depune acordul de asociere. Cerin?a nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu informatii reale/valabile la momentul prezentarii, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, eliberate in acelasi conditii, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:
a.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de realiza activitatile similare celor ce formeaza obiectul contractului.
c. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerin?a nr. 2. Operatorii economici trebuie sa fie atestati pentru serviciile cuprinse la art.5 lit.b) si art.6, lit.a) si b) din conform O.M. 1763/2015,
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
Se va prezenta atestat pentru serviciile cuprinse la art.5 lit.b) si art.6, lit.a) si b) din conform O.M. 1763/2015, valabil/valid la momentul depunerii acestuia, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, eliberate in acelasi conditii, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Justificare: Cerinta a fost impusa in virtutea art.33, alin.5, din Legea 46/2008 Codul Silvic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei, a prestat servicii similare celei supuse prezentei proceduri, respectiv servicii de impaduriri.Nu se solicita o valoare minima.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document: – Certificate/documente pentru cele mai importante servicii efectuate,(servicii de impaduriri) emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau de catre clientul beneficiar. Se solicita cate cel putin un astfel de document pentru fiecare din contractul /contractele care sustine /sustin îndeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform Art. 123 alin. (1) din HG 395 /2016, ofertantii vor indica informatiile prezentate in cadrul procedurii ce sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Indicatia se va face PE FIECARE PAGINA a documentelor aflate in aceasta situatie. In lipsa acestei indicatii, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor prezentate in cadrul procedurii. 2.Corespondenta privind defasurarea procedurii (p.v.deschidere-daca e cazul /clarificari /comunicari /etc) se va derula prin intermediul SEAP. In cazuri exceptionale se va utiliza si FAX-UL /E-MAILUL CARE TREBUIE OBLIGATORIU MENTIONATE DE CATRE OFERTANTI. Ofertantii au obligatia de a asigura buna functionare a acestor cai de comunicare si de a urmari procesul de atribuire. DE ASEMENEA, OFERTANTII AU OBLIGATIA ACTUALIZARII DATELOR LOR DE INDENTIFICARE DIN SEAP. 3. Pentru a evalua cheltuielile si riscurile necesare pregatirii ofertei, semnarii contractului si prestarii serviciilor, ofertantii pot vizita, în perioada de întocmire a ofertei, amplasamentele. 4. Autoritatea Contractanta poate modifica contractul in conditiile art.221 din Legea 98/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana fizica sau juridica care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.6 si art.8 din Legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA – Compartiment Juridic
Adresa postala: str. B-dul Regele Carol I, nr.68, , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 130024 , Romania , Tel. +40 245612672 , Email: office@targoviste.rosilva.ro , Fax: +40 245611004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 07:54