24 februarie 2018

Autoritate contractanta: U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA
Numar anunt: 182987 / 24.02.2018
Denumire contract: ,,Elaborare Proiect tehnic, detalii de executie, DTAC, asistenta tehnica pe perioada executiei, verificare tehnica a proiectului pentru obiectivul: Modernizare Culoar Trafic Mures Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobalna –Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Barsau – Soimus – Branisca – DN 7 (Ilia)’’

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA
Adresa postala: B-dul 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara , Localitatea: Deva , Cod postal: 330005 , Romania , Punct(e) de contact: LIA GOANTA , Tel. +40 254226200 , Email: achizitiicjhd@gmail.com , Fax: +40 254226200 , Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
,,Elaborare Proiect tehnic, detalii de executie, DTAC, asistenta tehnica pe perioada executiei, verificare tehnica a proiectului pentru obiectivul: Modernizare Culoar Trafic Mures Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobalna –Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Barsau – Soimus – Branisca – DN 7 (Ilia)’’
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 – Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare care includ:
– intocmirea documentatiilor tehnico-economice P.A.C., P.O.E., P.T. + D.D.E. si intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire necesare, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire, inclusiv actualizarea studiilor topografice si a studiilor geotehnice, dupa caz;
– verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (P.T. + D.D.E.)
– asistenta tehnica din partea proiectantului
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 20-a zi si a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) intocmirea urmatoarelor documentatii tehnico-economice aferente obiectivului: ,,Modernizare Culoar Trafic Mures Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Barsau – Soimus – Branisca – DN 7 (Ilia)”:
– P.A.C., P.O.E., P.T. + D.D.E. si predarea acestora conform cerintelor achizitorului, inclusiv actualizarea studiilor topografice si a studiilor geotehnice, dupa caz;
– intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor necesare, si autorizatiei de construire, depunerea acestora la autoritatile competente, adaptarea solutiilor propuse in cazul modificarilor sau clarificarilor cerute de avizatori, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire in numele autoritatii contractante si transmiterea acestora autoritatii contractante;
b) verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (P.T. + D.D.E.).
c) asistenta tehnica din partea proiectantului:
– asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul ,,Modernizare Culoar Trafic Mures Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobalna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Barsau – Soimus – Branisca – DN 7 (Ilia)”, pana la receptia la terminarea lucrarilor, fara obiectii;
– participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Valoarea estimata fara TVA: 3,234,000.85 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 din HGR nr. 395/2016. Ofertantii vor constitui garantia de participare in cuantum de 30.000,00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 150 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare constituita in alta moneda decat leul, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare. Forma de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform art. 36, alin. (4) din H.G.R. nr. 395/2016. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO56TREZ3665006XXX000123 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, CUI: 4374474. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de restituire: conform art. 38 din HGR nr. 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA si se constituie, conform art. 40 din HG 395/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica si devine anexa la contract. Modalitati de constituire: – virament bancar / instrument de garantare – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5 % din pretul contractului) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. In cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia in corelatie cu noua valoare. Garantia de buna executie emisa in alta limba decat limba romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Modalitatea de restituire: conform art. 42 din HGR nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene Nerambursabile din Programul Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 6, prioritatea de investitii 6.1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici (ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti) NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Pana la termenul limita de depunere a ofertelor, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va depune in format electronic, odata cu oferta, atat DUAE, completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Totodata, odata cu oferta si DUAE se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, conform Legii nr. 98/2016.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
– certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante, catre bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora.
– certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante, catre bugetul local, la momentul depunerii acestora.
– documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, (dupa caz) .
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acestea sunt stabilite, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Bobora Mircea-Flaviu – Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara ,Andronache Daniel Costel – Vicepresedinte, Vasilescu Sorin-Adrian – Vicepresedinte, Stoian Dan – Administrator public, Stefoni Sorin Dumitru – Secretar al judetului, Guran Carmen – Director executiv, Prodan Dubestean Adina – Director executiv, Andrei Amelia – Arhitect sef, Dan Daniela Ioana– Director executiv, Groza Daniela Ileana – Sef serviciu, Goanta Lia Ani Anemari – Sef serviciu, Babut Lorita Amalia – Sef serviciu , Barsoan Mariana Daniela – Sef serviciu, Munteanu Marius – Sef serviciu, Hent Carmen Mirela- Sef serviciu, Stan Antonela – Sef serviciu, Mitrita Eugen Ionel – Sef serviciu, Marian Delina Ramona – sef serviciu, Crisan Dan Eugen – Sef serviciu, Plesa Mastici Octavia Gabriela-Sef serviciu, Danila Simona Cecilia– Sef serviciu, Cainant Todosie – Sef serviciu, Danescu Paula Dorina-Sef serviciu. Membrii UIP: Gaman Sorin Mihai, Dusan Ioan Mircea, Bocseri Madalina Ileana, Jurca Ana Melania, Mates Cecilia Mariana. Consilierii judeteni: Antal Liviu-Marius, Armean Lenuta, Balanesc Doinita-Maria, Chirila Nicolaie Ioan, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard, Franc Oana Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghidusi Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovanescu Alin-Cosmin, Ivanisi Maria, Magheru Dan-Adrian, Marza Florin, Mutulescu Marius, Oprisa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stanescu Vetuta, Suciu Ancuta-Elena, Simon Ionut- Lucian, Staier Ioan-Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.
Formularea cerintei/conditiei face trimitere la corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului. Scopul cerintei este de a confirma ca ofertantul nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Operatorii economici trebuie sa prezinte autorizatia de furnizor feroviar AFER, in baza prevederilor art. 1 alin (1) din Ordinul M.T. nr. 290/2000, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici trebuie sa faca dovada certificarii pentru intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, in baza prevederilor Ordinului nr. 584 din 12 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, sau, in cazul persoanelor juridice straine documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea capacitatii de exercitarea a activitatii profesionale, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform Legii nr. 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, autorizatia de furnizor feroviar AFER, dovada certificarii pentru intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Cifra de afaceri
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale anuale, pe ultimii 3 ani financiari anteriori, respectiv 2015, 2016 si 2017, de minim: 3.234.000,00 lei.
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE. Pana la termenul limita de depunere a ofertelor, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, dupa caz), va depune in format electronic, odata cu oferta, DUAE, completat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, conform Legii nr. 98/2016. Documentele justificative care sustin cifra de afaceri: bilant 2015, 2016, 2017 / documente echivalente (rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu); Situatii financiare sau extrase din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic. In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document adecvat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare, a prestat servicii similare de proiectare pentru realizarea de infrastructura de transport rutier sau infrastructura similara d.p.d.v. al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare totala cumulata de minim 2.425.000 lei, fara TVA, realizate la nivelul a unui sau a mai multor contracte.
Pentru demonstrarea experientei similare se vor accepta contracte ce au ca obiect servicii de proiectare (la oricare dintre fazele acesteia) aferente unor lucrari de construire/modernizare/reabilitare drumuri judetene si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cadrul unuia dintre aceste contracte au fost incluse servicii de proiectare (la oricare dintre fazele acesteia) aferente unor lucrari de construire/reabilitare/modernizare a cel putin un pod si/sau viaduct si/sau lucrare de arta.
Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele justificative prezentate, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.
Ofertantii vor preciza in oferta ori in solicitarea de participare:
– partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; si
– datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Lege.
Acord de asociere (daca este cazul)
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara, in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016. In situatia in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicita acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, in conditiile prezentei legi.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, completat cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, serviciile prestate in cadrul contractului, valoarea acestora in lei, fara TVA, data si numarul documentelor de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, conform Legii nr. 98/2016. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt certificate sau documente emise de beneficiar (o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) / procese verbale de receptie / parti relevante ale contractului de servicii, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Completare DUAE. Se va depune, odata cu oferta, cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, insotit de acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Completarea DUAE: Se va depune, odata cu oferta, cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre asociati, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, insotit de acordul de asociere si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 84 % 84
Descriere: Componenta financiara
2. Experienta Manager de proiect 6 % 6
Descriere: Experienta profesionala concretizata in numarul de proiecte similare in care persoana propusa a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract (a participat in calitate de manager proiect sau echivalent). Prin contracte similare autoritatea contractanta intelege contracte avand ca obiect elaborare SF/D.A.L.I./proiecte tehnice de executie aferente unor lucrari de construire/modernizare/reabilitare drumuri judetene si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi.
3. Experienta Inginer proiectant in domeniul constructii rutiere 5 % 5
Descriere: Experienta profesionala concretizata in numarul de contracte similare in care persoana propusa a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract. Prin contracte similare autoritatea contractanta intelege contracte avand ca obiect elaborare SF/D.A.L.I./proiecte tehnice de executie aferente unor lucrari de construire/modernizare/reabilitare drumuri judetene si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi.
4. Experienta Inginer proiectant de poduri 5 % 5
Descriere: Experienta profesionala concretizata in numarul de contracte similare in care persoana propusa a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract. Prin contracte similare autoritatea contractanta intelege contracte avand ca obiect elaborare SF/D.A.L.I./proiecte tehnice de executie aferente unor lucrari de construire/modernizare/reabilitare a cel putin un pod/viaduct/lucrare de arta.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
996/23.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Europene Nerambursabile din Programul Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 6, prioritatea de investitii 6.1.
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional – POR
VI.3) Alte informatii
In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, la sectiunea ,Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format pdf si xml, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, si, daca este cazul, Acordurile de asociere si/sau subcontractare, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, etc.), numai in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5, alin. (1) din H.G.R. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la I.1 si II.1.5). Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la la I.1 si II.1.5). Raspunsurile la intrebari vor fi publicate in SEAP la sectiunea ,,Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. In cazul in care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari in scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP doar in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40Mb, numarul acestora fiind nelimitat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic contencios
Adresa postala: U.A.T. Judetul Hunedoara, b-dul. 1 Decembrie, nr. 28 , Localitatea: Deva , Cod postal: 330025 , Romania , Tel. +40 254226200 , Email: achizitiicjhd@gmail.com , Fax: +40 254226200
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 08:08