24 februarie 2018

Autoritate contractanta: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI RA
Numar anunt: 182989 / 24.02.2018
Denumire contract: Servicii de exploatare a masei lemnoase , incarcat-descarcat material lemnos , transport material lemnos in depozit , prestari servicii executie drum de acces.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA HATEGULUI RA
Adresa postala: DENSUS, NR 35, JUD HUNEDOARA , Localitatea: Densus , Cod postal: 337205 , Romania , Punct(e) de contact: SEPTIMIU IOAN DRAMNESC , Tel. +40 762257830 , Email: os.valeahategului@gmail.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Silvicultura
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatare a masei lemnoase , incarcat-descarcat material lemnos , transport material lemnos in depozit , prestari servicii executie drum de acces.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: RPL OS VALEA HATEGULUI RA
Codul NUTS: RO423 – Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exploatare a masei lemnoase , incarcat-descarcat material lemnos , transport material lemnos in depozit , prestari servicii executie drum de acces.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi in termen de 10 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
77210000-5 – Servicii de transport de busteni (Rev.2)
77211000-2 – Servicii conexe transportului de busteni (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Exploatare forestiera anexa 1 – volum = 16362 mc
Incrcat descarcat material lemnos anexa 3 – volum = 11878 mc
Transport material lemnos anexa 2 – volum = 11878 mc

Valoarea estimata fara TVA: 1,756,735 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este de 1% din valoarea fiecarui lot care se va inscrie si este valabila pe toata perioada ofertelor , adica 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Va fi constituita conform art. 36 din H.G. 395/2016 . Constituirea garantiei prin virament bancar se face in contul RO46BTRL02201202G71290XX deschis la Banca Transilvania Hateg ,CUI 22412452, cu conditia cnfirmarii acestuia de catre banca emitenta in favoarea autoritatii contractante. Garantia de buna executie este de 1% din din valoarea contractului fara TVA, conform articolului 39 din HG 395/2016.Constituirea garantiei de buna executie se face conform articolului 40, alin.1 sau alin.2 din HG 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractansii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora*; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatorii : Dramnesc Septimiu Ioan-sef ocol, Danciu Andrei- Secretar Comisie Licitatie,Sandu Eugen Petrica-Presedinte comisie Licitatie,Virvoni Alisa Mirela-Membru Comisia Licitatie,Tasala Rodica Viorica-Membru Comisie Licitatie, Bugari Aurora-Membru Comisie Licitatie. . Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul emis de ONRC sunt valabile/reale la data prezentarii.
– Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestat de exploatare emis de catre comisia de atestare, care functioneaza în cadrul asociatiei patronale si profesionale din domeniul forestier recunoscuta la nivel national, conform art.62, alin(2) din actul normativ Legea 46/2008 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Silvic),completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv Atestatul de exploatare sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru completarea formularului DUAE accesati urmatorul link : https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de in Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Hategului RA
Adresa postala: Densus, nr. 35, jud. Hunedoara , Localitatea: Densus , Cod postal: 337205 , Romania , Tel. +40 762257830 , Email: os.valeahategului@yahoo.cm , Fax: +40 254775045
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 09:19