24 februarie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi
Numar anunt: 182990 / 24.02.2018
Denumire contract: Acordului cadru pentru furnizare REACTIVI/CONSUMABILE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi
Adresa postala: Str. Vasile Lupu nr 62 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700309 , Romania , Punct(e) de contact: Nicoleta Dogaru , Tel. +40 232264266 , In atentia: Nicoleta Dogaru , Email: sp_sfmaria_iasi@yahoo.com , Fax: +40 232477309 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acordului cadru pentru furnizare REACTIVI/CONSUMABILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Str. Vasile Lupu Nr.62 – magazia spitalului
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 246,338.36 si 10,276,316 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: FRECVENTA CONTRACTELOR:LUNAR SAU TRIMESTRIAL IN FUNCTIE DE NECESITATILE IDENTIFICATE SI FONDURILE ALOCATE. VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT SE POATE VEDEA IN CAIETUL DE SARCINI, ATASAT PREZENTEI DOCUMENTATII DE ATRIBUIRE
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI/CONSUMABILE conform caietului de sarcini atasat
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13; AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33696200-7 – Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33141000-0 – Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
33141310-6 – Seringi (Rev.2)
33141625-7 – Truse de diagnosticare (Rev.2)
33696300-8 – Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INTRUCAT SUNT FOARTE MULTE PRODUSE SI SE DEPASESTE NR. DE CARACTERE MAXIME (5000 )VA RUGAM SA CONSULTATI CAIETUL DE SARCINI PRIVIND CANTITATILE MIN. SI MAX. ALE ACORDULUI CADRU

Valoarea estimata fara TVA: intre 246,338.36 si 10,276,316 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare in lei sau alta valuta – se constituie în conformitate cu prev. art. 35 si 36 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractelor de achizitie publica din LEGEA nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, vor fi depusi in contul RO 43 TREZ 406 5006 XXX 015 628 Trezoreria Municipiului Iasi. Pentru o evaluare si raportare unitara al cuantumului garantiei de participare depusa in valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. Termenul de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie -doar pentru lotul 63-Pachet REACTIVI SI CONSUMABILE RAPIDPOINT 500)-se constituie cf. art. 39 din HG 395/ 2016, de regula printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si devine anexa la contract, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Garantia de buna executie se poate constitui si prin virament sau transfer bancar cu ordin de plata in contul autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante conform Art 196 din Legea nr. 98/2016 doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 59-60 din legea 98/ 2016.

In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 58 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
Nr Crt Nume si prenume Functia detinuta
1 Radu Terinte Manager
2 Alina Maria Vrabie Director financiar contabil
3 Murgu Alina Mariela Director Medical
4 Cosmolesei Maria Director Ingrijiri
5 Dogaru Alina Nicoleta Sef Serviciu Achizitii Publice,
6 Irod Alina Mihaela Economist Serviciul Achizitii Publice
7 Pinzaru Lacramioara Inginer Serviciul Achizitii Publice
8 Nedelcu Irina Referent Serviciul Achizitii Publice
9 Nistor Cristina Ioana Referent Serviciul Achizitii Publice
10 Fotache Mihaela Referent Serviciul Achizitii Publice
11 Dragomirescu Cezarina Doctor- Sef laborator analize medicale Presedinte Comisie evaluare tehnica
12 Dahorea Catalina Chimist- membru evaluare tehnica
13 Morariu Amalia Asistent medical sef membru evaluare tehnica
14 Radu Luminita Florentina Chimist- membru supleant
15 Borcan Mariana Asistent – membru supleant
16 Maxim Irina Medic primar laborator membru evaluare tehnica
17 Jalaboi Elena Chimist medical principal – membru evaluare tehnica
18 Petraru Elena Biolog principal- membru evaluare tehnica
19 Rusu Cristina medic coordonator program Genetica
20 Popescu Roxana Medic, membru evaluare tehnica
21 Butnariu Lacramioara Ionela Sef lucr. Dr. membru evaluare tehnica
22 Ficut Ana Gabriela Asistent medical sef Bloc Operator membru evaluare tehnica
23 Oarza Alina Iuliana Asistent medical membru evaluare tehnica
24 Munteanu Gina Asistent medical principal Pl. Gastro – membru evaluare tehnica
25 Donisa Elena Asistent medical membru evaluare tehnica
26 Pirlog Petronela Emma Asistent medical sef Sectia Gastroenterologie – membru supleant
27 Ivan Cecilia Asistent medical sef Sectia Clinica ATI – membru supleant
28 Zorila Camelia- Gabriela Asistent medical– membru supleant
29 Belu Alina Bioing. Medical -membru evaluare tehnica
30 Urma Alina Asistent medical coordonator la Terapie Acuta
31 Nistor Nicolai Presedinte Comisie evaluare tehnica
32 Artin Geanina Bioinginer membru evaluare tehnica
33 Anton-Paduraru Dana Teodora Presedinte Comisie evaluare tehnica
34 Trandafir Laura Dr.-membru evaluare tehnica 1.Operatorii economic ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Persoane juridice/ fizice: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.
3. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 652/28 august 2015 ( Titlul XX Dispozitive medicale – art. 924 – 941). Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. – completare DUAE in Partea VI: Declara?iile finale – declaratie ca detine Avizul de functionare sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea AC la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra totala de afaceri pentru ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective, parte din acestaea nu sunt disponibile se vor prezenta alte documente edificatoare. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va prezenta informatii în care este înscrisa cifra totala de afaceri pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile (2015,2016 si 2017), în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic. În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani
Certificatul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE pct C Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE pct D, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri,in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 ,sau echivalent, care sa permita atat prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare ,cat si alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune odata cu oferta în SEAP, obligatoriu, doar formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat – https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.Nedepunerea DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) lit.b) din HG nr. 395/2016. PROPUNEREA FINANCIARA SI CENTRALIZATOR PROPUNERE FINANCIARA(atat in format excel cat si pdf) ULTERIOR, DUPA INTOCMIREA CLASAMENTULUI INTERMEDIAR, DOCUMENTELE SUPORT VOR FI SOLICITATE DOAR OFERTANTILOR CLASATI PE PRIMELE 5 LOCURI IN ACEST CLASAMENT. În cazul în care exista – corespunzator ofertelor clasate pe primul loc- oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei, se vor depune noi oferte. Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acordul cadru, elementul reofertarii va fi pretul,acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 1. Datele de depunere ale propunerilor fin de reofertare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conf. cu prev. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contract. de achiz. publica, a contract. sectoriale si a contract. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org. si funct. CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 09:23