24 februarie 2018

Autoritate contractanta: INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI
Numar anunt: 182992 / 24.02.2018
Denumire contract: Lot sticlarie de laborator si alte consumabile de laborator

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI
Adresa postala: Aleea Gr. Ghica Voda nr. 41A , Localitatea: Iasi , Cod postal: cod postal 700487 , Romania , Punct(e) de contact: Aleea Gr. Ghica Voda nr. 41A , Tel. +40 0232217454 , In atentia: ec. daniel Condrea , Email: pponi@icmpp.ro , Fax: +40 0232211299 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Institut de cercetare al Academiei Romane
Activitate (activitati)

Altele: Cercetare stiintifica fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lot sticlarie de laborator si alte consumabile de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ICMPP, Aleea Gr. Ghica Voda nr. 41A, Iasi
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi adresate în timp util de operatorii economici interesati, în conditiile art. 160 din Legea 98/2016 modificata prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde clar si complet la solicitarea de clarificari/ informatii suplimentare cu maxim 10 zile înainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor.Numarul de zile pana cand se pot solicita clarifificari: 15 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor.
Contractul de achizitie presupune furnizarea unui i. Lot sticlarie de laborator si alte consumabile de laborator, Cod principal CPV: 33793000-5 Sticlarie pentru laborator (Rev. 2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33793000-5 – Sticlarie pentru laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 lot cu 353 de pozitii conform Anexei 1 la caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 189,075.63 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1800 lei, perioada de valabilitate: minim 60 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor; va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Forma de constituire conf. art. 36, alin (4) din HG 395/02.06.2016:instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire;prin virament bancar in contul Achizitorului,deschis la Trezoreria Iasi cont nr.RO21TREZ4065005XXX011127 prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar. Copia chitantei va fi prezentata separat de restul ofertei; garantia de participare trebuie sa fie postatat in copie IN SEAP cel mai târziu la la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare cf. art. 37 din HG 395/02.06.2016, ofertantul pierzând astfel suma constituita, daca ofertantul îsi retrage oferta în perioada ei de valabilitate, daca ofertantul câstigator nu constituie garantia de buna executie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului ori daca ofertantul câstigator refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare constituita de ofertantul câstigator se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia de participare constituita de ofertantii necastigatori se returneaza de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica cu ofertantul castigator Garantia se stabileste la 10% din valoarea contractului de furnizare, exclusiv TVA; se exprima în lei fiind constituita printr-o scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii contractante sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar in contul Achizitorului,deschis la Trezoreria Iasi cont nr.RO21TREZ4065005XXX011127. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 41 din HG 395/02.06.2016. Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 42 din HG 395/02.06.2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
„Polimeri coordinativi porosi noi cu liganzi organici de dimensiuni variabile pentru stocarea gazelor” Contr. 67/8.09.2016,cofinantat prin FEDR în POC 2014-2020,Axa 1,Actiunea 1.1.4.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din legea nr.98/2016;
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va complete DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante in termen de maxim 3 zile lucratoare, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
– Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata a impozitelor, taxelor, inclusiv cele locale pentru toate punctele de lucru identificate in certificatul emis de ONRC, si a contributiei pentru asigurarile sociale catre bugetul de stat precum si taxele locale valabile la momentul depunerii acestora:
a)ofertantul va prezenta certificatele constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acetora.
b) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acetora, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat,precum si taxele locale(inclusive in cazul punctelor de lucru sau a sediilor secundare), in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit
– Certficat de cazier fiscal pentru companie care sa ateste ca nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;
– Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului organ economic sau a celor care au puterea de reprezentare sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de de ONRC/actul constitutiv
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin (2), art 167 alin (2) si alin. 171 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
II.Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
– director: Anton Airinei;
– secretar stiintific: Valeria Harabagiu;
– contabil sef: Lucia Mocanu;
– manager de proiect: Narcisa-Laura Marangoci;
– director de proiect: Vasile Lozan;
– responsabil financiar proiect: Andreea-Roxana Matache
– consilier juridic: Raluca-Oana Andone;
– responsabil resurse umane: Catalina Balan;
– responsabil achizitii proiect: Daniel Condrea;
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; declaratia conf art.60/Legea 98/2016, va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE; Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respective certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante in termen de maxim 3 zile lucratoare, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
650/01.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): „Polimeri coordinativi porosi noi cu liganzi organici de dimensiuni variabile pentru stocarea gazelor” ID P_37_707,cod MySMIS: 104810, Contr. 67/8.09.2016,cofinantat prin FEDR în POC 2014-2020,Axa 1,Actiunea 1.1.4.
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Competitivitate (POC)
VI.3) Alte informatii
Pentru completarea DUAE,operatorii economici interesati in a depune o oferta trebuie sa acceseze adresa.https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. In cazul in care se constata ca ofertele situate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)disponibil pe adresa www.certsign.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile din începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta,despre un act al AC considerat nelegal,în conditiile prevazute in art 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cat si a art 6 si 8 din legea nr.101/2016 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Institutul de Chimie Macromoleculara”Petru Poni” -serviciul juridic
Adresa postala: Aleea Grigore Ghica Voda nr. 41A , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700487 , Romania , Tel. +40 232217454 , Email: pponi@icmpp.ro , Fax: +40 232211299 , Adresa internet (URL): www.icmpp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 09:53