24 februarie 2018

Autoritate contractanta: Orasul Negresti Oas
Numar anunt: 182993 / 24.02.2018
Denumire contract: Furnizare dotari pentru Casa de cultura al orasului Negresti Oas

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Orasul Negresti Oas
Adresa postala: str. Victoriei nr. 95-97 , Localitatea: Negresti-Oas , Cod postal: 445200 , Romania , Punct(e) de contact: Andreina Tunde Boalog , Tel. +40 261854845 , Email: achizitiipublice@negresti-oas.ro , Fax: +40 261854845 , Adresa internet (URL): www.negresti-oas.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare dotari pentru Casa de cultura al orasului Negresti Oas
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Negresti Oas
Codul NUTS: RO115 – Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea dotarilor necesare pentru Casa de cultura din Orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare. In cadrul contractului de furnizare vor fi furnizate dotari privind mobilierul Valorea estimata a procedurii conform devizului general este de 1.216.052lei fara TVA
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor
„Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15”
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

39100000-3 – Mobilier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala si natura/tipurile echipamentelor/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate sunt prezentate in documentatia tehnica.
Valorea estimata a procedurii conform devizului general este de 1.216.052lei.

Valoarea estimata fara TVA: 1,216,052 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 12.160 lei Echivalen?a în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de participare în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, Garan?ia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi incarcata in SEAP însotita de traducerea autorizata în limba româna Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale. In acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local al Orasului Negresti Oas
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor,.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
?certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
?cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
?dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
?alte documente edificatoare, dupa caz.

2.În vederea evitarii conflictului de interese a?a cum este definti în art 58-63 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractant arata ca persoanele cu func?ii de decizii care sunt implicati în ce priveste desfa?urarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acestuia, in mod direct sau indirect sunt:
Primar – Fedorca Aurelia, Viceprimar Fanea Ioan Constantin, Grigoras Ioan Radu – secretar oras, Fabian Floare- sef serviciu contabilitate, Keresztszegi Niculina – Director executiv directia Proiecte achizitii publice si turism, Cora Andrea – consilier, Berinde Cristian – Director adjunct tehnic, Danuta Stefania – inspector,Cicio Ioan-administrator public, Consilieri locali – Berinde Gheorghe, Fedorca Cornelia, Stan Sergiu Ionut, Hotca Adrian Nicolae, Olteanu Ioan, Berinde Ioan, Bud Viorel, Bu Stefan Marian, Lohan Vasile, Merce Vasile Dan, Gambra Ioan, Hotca Ioan, Miclaus Mihai, Moisa Petre, Pop Gheorghe Viorel, Sarca Ioan
Reprezentant firma servicii conexe achizi?iilor – Losonczi Attila
Se va prezenta o declara?ie pe propria raspundere ca au luat act de prevederile art 60 din Legea nr. 98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire.(ofertanti, asociati, subcontractanti sau tert sustinatori)
DUAE poate fi descarcat în vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/finish. O alta adresa unde poate fi completat DUAE este https://ec.europa.eu/tools/espd.
Instruc?iuni privind modul de completare a DUAE se gasesc pe adresa www.e-licitatie.ro Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivelul minim al ciferi de afaceri medie medie globala pe ultimii trei ani -2014.2015,2016- trebuie sa fie minim de 2.400.000lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile privind cifra de afaceri globala pentru anii 2014, 2015, 2016. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si aplicarea criteriului de selectie: – prezentarea situa?iilor financiare sau a extraselor de situatii financiare din care rezulta cifra de afaceri glodala – bilantul contabil pentru anii 2014,2015 respectiv 2016. Bilantul contabil va fi depus cu dovada comunicarii acestuia catre oreganele competente. – prezentarea oricaror alte documente relevante din care comisia de evaluare poate determina cifra de afaceri globala pentru anii 2014,2015, repectiv 2016
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a 1: Precizarea principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani impliniti la data publicarii anutului de participare insotita de certificari de buna executie, continand valori,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost furnizate produsele. Valoare cumulata va fi de minim 1.200.000 lei fara TVA. Experienta similara se va demonstra la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Informatii privind tertul sustinator Capacitatea tehnica ?i/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara respetiv capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate – experinta similara (art. 48 din HG nr. 395/2016).
In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, atasat angajament ferm tertul/terii sustinatori documente prin care fac dovada indeplinirii cerinelor de calificare (art. 49 din HG nr. 395/2016).
Ofertantul va completa in mod obligatoriu informatiile corespunzatoare din documentul DUAE din documentatia de atribuire.
Tertul/tertii sustinatori nominalizati va/vor prezenta distinct documetul DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate la art 193 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Informatii privind asocierea. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicta acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Autoritatea contractanta poate solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica.
Ofertantul va complete informatiile corespunzatoare din documentul DUAE din documentatia de atribuire.
Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
Informatii privind subcontractantii: In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si date de contact ale acestora, partea/partii din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partii respectiva, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul in domeniul mediului, social, si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul UE, legislatia nationala, prin acordurile colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii prevazute in documentatia de atribuire.
In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, ofertantul va transmite informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractanilor proprii, cu privire la partea/partile din contract pe care acettia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, conform art. 174 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.
Ofertantul va completa informatiile corespunzatoare in documentul DUAE din documentatia de atribuire.
Subcontractantul/subcontractantii nominalizati va/vor prezenta distinct documetul DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE se va indica: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: – procesul verbal de receptie finala, care sa ateste faptul ca furnizarea bunurilor sa facut cu respectarea contractului si prevederilor legale/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea de bunuri furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul furnizarii. În cazul contractelor indicate ca si experienta similara a caror valoare este exprimata in valuta autoritatea contratanta va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Numarul de ani aferenti experientei similare se va calcula prin raportare la data publicarii anuntului de participare simplificata. în DUAE completat de ofertant se vor include si informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sus?inerii acordate. odata cu DUAE-ul se va prezenta si angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori prin care se dovede?te ca ofertantul va avea acces în orice moment la sus?inerea ter?ului . Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solida Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: – documente justificative ale ter?ului sus?inator/ter?ilor sus?inatori. Ofertantul va complete informatiile corespunzatoare din documentul DUAE din documentatia de atribuire. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate si for prezenta odata cu acesta si ACORDUL DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Ofertantul va completa informatiile corespunzatoare in documentul DUAE din documentatia de atribuire. Subcontractantul/subcontractantii nominalizati va/vor prezenta distinct documetul DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitatesi vor prezenta odata cu acesta Acordul de subcontractare semnat de toate partile – daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal?i faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sec?iunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, ?i va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pre?uri egale: ?Departajarea se va face exclusiv în func?ie de pre? ?i nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici ?În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfa?urata integral prin mijloace electronice)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 10:18