24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
Numar anunt: 182996 / 24.02.2018
Denumire contract: FURNIZARE GAZE NATURALE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
Adresa postala: Str.Plevnei nr.36 , Localitatea: Caracal , Cod postal: 235200 , Romania , Punct(e) de contact: EUGENIA GHEORGHE , Tel. +40 249512884 , Email: spitalseap@gmail.com , Fax: +40 249512373 , Adresa internet (URL): http://smcaracal.webs.com/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spital Municipal
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE GAZE NATURALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 – Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 931,186 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 465593 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a acordului cadru = 931186 lei fara TVA. Valoarea minima estimata a celui mai mare contract subsecvent = 232796,50 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent = 465593,00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie gaze naturale consumator B2 si consumatror B4. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09123000-7 – Gaze naturale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru = 3814 MWh. Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru = 7628 Mwh. Cantitatea minima estimata care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent = 1907 MWh. Cantitatea maxima estimata care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent = 3814 MWh.

Valoarea estimata fara TVA: 931,186 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este de 1% din valoarea maxima a acordului – cadru, respectiv 9311 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru echivalenta leu/alta valuta, pentru o garantie de participare depusa in valuta, se va avea in vedere cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36. alin.(1) din HG nr.395/2016 prin virament bancar in contul de garantii al autoritatii contractante, Spitalul Municipal Caracal,RO04TREZ5075006xxx003763 deschis la Trez. Caracal , CIF 4395086 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta scanata in SEAP. Aceasta trebuie semnata cu semnatura electronica extinsa. G.P. se retine in conformitate cu prevederile art. 37 din HG nr. 395/2016. Constituirea garantiei de buna executie în cuantum de 5% din valoarea contractului de furnizare subsecvent de catre contractant în scopul asigurarii entitatii contractante de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenita a contractului subsecvent. Modalitate de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 39-42 din HG nr. 395/2016. Documentul prin care se constituie garantia de buna executie este anexa la contract. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 41 si 42 din HG 395/2016. Perioada de valabilitate a GBE trebuie sa acopere perioada de timp aferenta valabilitatii contractului subsecvent de furnizare. Ofertantul declarat castigator are obligatia ca pana cel târziu la data semnarii primului contract – subsecvent aferent acordului – cadru sa isi deschida cont la Trezoreria Statului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii obtinute din serviciile medicale prestate de Spitalul Municipal Caracal si decontate de Casa de Asigurari de Sanatate Olt
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa si prezenta DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii conditiilor de capacitate, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1, 2, 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dr. Buiculescu Daniela Liana – Manager, Dr. Tuta Mihnea Costin- Director medical, Ec. Mitran Marian – Director financiar-contabil, as. princ. Georoceanu Cornel – Director de ingrijiri medicale, Gheorghe Eugenia – Sef Serviciu A.T.A.P.C.A., ec. Pisica Marilena, ref. IA Tecu Claudia Silvia, ref. de specialitate III- Patru Iuliana Anisoara, ing. Patrascoiu Sorin – sef atelier, Ungureanu Victor –fochist, Dinu Dumitru – fochist, Raduica Gheorghe – fochist, cons. jur. Patru Monica Luminita, cons. jur. Ileana Ionela Laura.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Subcontractantii si/sau tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Subcontractantii si/sau tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1, 2, 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin Licenta de furnizare gaze naturale emisa de A.N.R.E., in conformitate cu prevederile art.118 alin.(2) din Legea nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la momentul prezentarii.
Modalitatea prin care operatorii economici pot demonstra indeplinirea acestei cerinte este completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Licenta de furnizare a gazelor naturale, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile 1, 2, 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: In ceea ce priveste ofertantii persoane juridice straine, acestia vor putea prezenta in sustinerea informatiilor indicate in cadrul DUAE documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. De asemenea vor prezenta documente justificative
din care sa reiasa in mod expres dreptul de a furniza gaze naturale pe teritoriul Romaniei, respectiv documente justificative recunoscute de autoritatea de reglementare-Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei-ANRE.

Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare, indiferent de forma de
prezentare si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa initial în DUAE, urmand ca documentele justificative, sa fie prezentate doar la solicitarea autorita?ii contractante de catre ofertantii clasati pe locurile 1, 2, 3 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2212/02.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 18:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro . Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC/ contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.elicitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate. Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 mentionam modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv în SEAP la sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor publica in SEAP, in mod obligatoriu, toate documentele solicitate de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, semnate cu semnatura electronica extinsa. Procedura de atribuire se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru cu 3 operatori economici. Departajarea acestora se va face in functie de criteriul „pretul cel mai scazut”. Castigatorii/semnatarii acordului-cadru vor fi cei a caror oferta admisibila se situeaza in primele 3 locuri in clasamentul final. Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial sau semestrial cu operatorul economic parte la acordul-cadru aflat pe locul 1. In situatia in care operatorul economic parte la acordul cadru aflat pe locul 1 nu are capacitatea de a raspunde solicitarilor autoritatii contractante, atunci contractul subsecvent se va incheia cu urmatorul operator economic parte la acordul-cadru. Modul de departajare al ofertelor cu pret egal : avand in vedere ca acordul cadru se încheie cu un numar maxim de 3 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Reofertarea se va realiza prin incarcarea electronica in SEAP de documente care contin noile preturi. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si termenele.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic al Spitalului Municipal Caracal
Adresa postala: Str. Plevnei, nr. 36, judetul Olt , Localitatea: Caracal , Cod postal: 235200 , Romania , Tel. +40 249512880 , Email: smcaracal@gmail.com , Fax: +40 249512373 , Adresa internet (URL): http://www.smcaracal.webs.com/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 10:29