24 februarie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 182998 / 24.02.2018
Denumire contract: Servicii de impaduriri DS OLT 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartimentul regenerarea padurilor , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Boldoi Ion Claudius , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartimentul regenerarea padurilor , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Boldoi Ion Claudius , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartimentul regenerarea padurilor , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Boldoi Ion Claudius , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de impaduriri DS OLT 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ocolul Silvic Corabia si Ocolul Silvic Draganesti-Olt
Codul NUTS: RO414 – Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de regenerarea padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Olt.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 aile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77231600-4 – Servicii de impadurire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform prevederilor caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 1,827,656.19 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 3110,66 lei pentru lotul nr. 1, 4016,04 lei pentru lotul nr. 2, 4353,38 lei pentru lotul nr. 3 si 6796,47 lei pentru lotul nr. 4 (echivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare). Perioada de valabilitate a garan?iei de participare este de minim 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garan?iei de participare. Garan?ia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr.98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garan?ie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garan?iei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garan?iei în contul Directiei Silvice Olt : cont – RO16RZBR0000060006223237 Raiffeisen Bank Slatina. Dovada constituirii garan?iei de participare va fi scanata ?i postata pe SEAP în fi?ier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu documentele de calificare ?i oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. În situa?ia în care garan?ia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta, de asemenea, va fi scanat ?i postat pe SEAP în fi?ier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu documentele de calificare ?i oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea numerar la casieria autoritatii contractante a sumei pentru fiecare lot, in conditiile legii. Prestatorul are obliga?ia de a constitui garan?ia de buna execu?ie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, într-un cont de garan?ie de buna execu?ie deschis prin grija contractantului la o banca agreata de par?i, la dispozi?ia autorita?ii contractante. În termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului prestatorul are obliga?ia sa depuna în contul disponibil astfel deschis suma ini?iala de 2% din valoarea fara TVA a contractului. Dovada depunerii sumei ini?iale în contul de garan?ie se va face prin prezentarea extrasului de cont bancar vizat de banca. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de garan?ie de buna execu?ie prin re?ineri succesive din sumele datorate ?i cuvenite contractantului pâna la concuren?a sumei stabilite drept garan?ie de buna execu?ie, în cuantumul prevazut la alin. (1) ?i va în?tiin?a prestatorul despre varsamântul efectuat precum ?i despre destina?ia lui.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de conservare si regenerare a padurilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi :
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) RESTANTE la momentul prezentarii;
2. cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declara?ie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
În vederea completarii acestei declara?ii precizam ca persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt : ing. Matei Catalin Lucian – director, ec. Marin Eugenia – director economic, ing. Boldoi Ion Claudius – responsabil regenerarea padurilor, ing. Vîle George – responsabil produc?ie, ing. Rau?a Dorian – responsabil achizi?ii.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autorita?ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Cerin?a nr. 1. Ofertantul are obliga?ia sa fie legal înregistrat ?i sa aiba dreptul de a furniza/presta produsele/serviciile solicitate prin prezenta documenta?ie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului.
Document obligatoriu : Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului. Informa?iile cuprinse în acest certificat trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.
Justificare : Cerin?a a fost impusa în virtutea art. 173 din Legea nr. 98/2016.
Cerin?a nr. 2. Potrivit Codului Silvic – Legea 46/2008 cu modificarile ?i completarile ulterioare, art. 30 alin (5), Lucrarile de regenerare, între?inere a semin?i?ului ?i planta?iilor se realizeaza de catre persoane juridice atestate în condi?iile legii.
Document obligatoriu : Copie conform cu originalul a Certificatului de atestare conform art. 30 alin (5) din Codul Silvic – Legea 46/2008 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Solicitata în vederea analizarii condi?iilor necesare atribuirii contractului de prestari servicii de regenerari artificiale prin împaduriri. Informa?iile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va depune Certificatul de atestare conform art. 30 alin (5) din Codul Silvic.
NOTA : În lipsa înregistrarii la ORC (persoane juridice straine) sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca forma de înregistrare/atestare/apartenen?a profesionala adecvate în raport cu obiectul contractului. Si pentru certificatul de atestare emis in baza art. 30 alin (5) din Codul Silvic, pentru persoanele juridice straine, se accepta documente echivalente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei nr. 2.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1. Se impune ca ofertantul/candidatul participant la procedura sa aiba o cifra de afaceri minima pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) cel pu?in egala cu 70% din valoarea estimata a contractului ce se va incheia, pentru fiecare lot în parte.
Se propune ca ?i condi?ie minima o cifra de afaceri pe ultimii trei ani de minim 217.746,47 lei pentru lotul nr. 1, 281.122,83 lei pentru lotul nr. 2, 304.736,87 lei pentru lotul nr. 3 si 475.753,17 lei pentru lotul nr. 4.
Document obligatoriu : Declara?ie privind cifra medie de afaceri prin completarea DUAE. Cifra medie de afaceri se va declara pentru cel mult ultimele trei exerci?ii financiare disponibile (2015, 2016, 2017), în func?ie de data înfiin?arii sau începerii activita?ii operatorului economic, în masura în care informa?iile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
Ini?ial se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative în sus?inerea cifrei de afaceri, doar la solicitarea autorita?ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document obligatoriu : Declara?ie privind cifra medie de afaceri prin completarea DUAE. Cifra medie de afaceri se va declara pentru cel mult ultimele trei exerci?ii financiare disponibile (2015, 2016, 2017), în func?ie de data înfiin?arii sau începerii activita?ii operatorului economic, în masura în care informa?iile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Ini?ial se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative în sus?inerea cifrei de afaceri, doar la solicitarea autorita?ii contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte. Ca documente suport se pot prezenta : bilan?uri, extrase de bilan? sau orice alte documente din care sa reiasa situa?ia economica a ofertan?ilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 3 : Declara?ie privind echipamentele tehnice, utilajele, instala?iile. Având în vedere ca prestarea serviciilor de împaduriri se poate face numai cu utilaje specifice, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca dispun de gama de utilaje cu ajutorul carora sa poata asigura respectarea termenelor contractuale ?i a epocilor optime de prestare a serviciilor.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca de?ine sub orice forma de de?inere, cel pu?in urmatoarea gama de utilaje :
Pentru fiecare lot gama minima de utilaje necesare este urmatoarea :
– Tractor de minim 45 CP sau echivalent – 1 buc;
– Tocator pentru vegeta?ie ierboasa/lemnoasa – 1 buc;
– Plug PP3 sau echivalent – 1 buc;
– Grapa disc GD 3,2 sau echivalent – 1 buc;
– Freza la?ime maxima 1,70 m sau echivalent;
– Pra?itoare cu la?imea maxima de 1,70 m sau echivalent – 1 buc.
Lista de utilaje solicitata este minima, pentru executarea contractului sunt necesare în unele cazuri ?i alte utilaje de care operatorii economici trebuie sa dispuna. Se solicita aceasta gama de utilaje având în vedere specificul serviciilor care se vor atribui, respectiv servicii de împaduriri (pentru serviciile de impaduriri si intretineri in plantatii : tractorul este necesar pentru efectuarea serviciilor de între?inere mecanizata între rândurile de puie?i împreuna cu freza, plugul ?i grapa cu discuri, în func?ie de speciile care compun planta?iile înfiin?ate – specia determinând distan?a între puie?i ?i între rândurile de puie?i, tocatorul este necesar în vederea efectuarii serviciilor de cosire a ierbii ?i vegeta?iei lemnoase de mici dimensiuni dezvoltate în sezonul estival, pra?itoarea este necesara pentru serviciile de între?inere pe rândurile de puie?i, tractorul trebuie sa aiba minim 45 CP pentru a face fa?a serviciilor la care este supus, adica daca ar fi de capacitate mai mica nu ar putea presta serviciile de între?inere cuplat cu freza, plugul sau grapa cu discuri, puterea minima necesara pentru ac?ionarea acestor utilaje fiind de 45 CP – tractoarele cu puteri mai mari sunt acceptate, freza trebuie sa aiba la?imea maxima de 1,70 m deoarece daca ar avea la?ime mai mare ar distruge puie?ii, la?imea maxima a schemei de plantare -dintre puie?ii forestieri- încadrându-se în 1,70 m, pra?itoarea trebuie, de asemenea, sa aiba la?imea maxima de 1,70 m din acelea?i considerente).
Pentru verificarea capacita?ii tehnice a operatorului economic, acesta trebuie sa prezinte ”Declara?ia privind utilajele, instala?iile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului” înso?ita de oricare din urmatoarele documente :
– Documente de proprietate (ex. factura conform cu originalul) pentru utilajele aflate în proprietate;
– Contract de chirie, valabil la data prezentarii ofertei, pentru utilajele de?inute cu contract de chirie.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorita?ii contractante.
Cerin?a nr. 2 : Informa?ii privind personalul de specialitate ?i de asigurarea calita?ii.
Document obligatoriu :
– Prezentare declara?ie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii ?i numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorita?ii contractante.
Cerin?a nr.1 . Lista principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare a fost de minim 50% din valoarea estimata, pentru fiecare lot ofertat, respectiv 155.533,19 lei pentru lotul nr. 1, 200.802,02 lei pentru lotul nr. 2, 217.669,19 lei pentru lotul nr. 3 si 339.823,69 lei pentru lotul nr. 4. Prin servicii similare se intelege servicii de impadurire.
Document obligatoriu : Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorita?ii contractante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declara?ie privind echipamentele tehnice, utilajele, instala?iile. Având în vedere ca prestarea serviciilor de împaduriri se poate face numai cu utilaje specifice, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca dispun de gama de utilaje cu ajutorul carora sa poata asigura respectarea termenelor contractuale ?i a epocilor optime de prestare a serviciilor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca de?ine sub orice forma de de?inere, cel pu?in urmatoarea gama de utilaje : Pentru fiecare lot gama minima de utilaje necesare este urmatoarea : – Tractor de minim 45 CP sau echivalent – 1 buc; – Tocator pentru vegeta?ie ierboasa/lemnoasa – 1 buc; – Plug PP3 sau echivalent – 1 buc; – Grapa disc GD 3,2 sau echivalent – 1 buc; – Freza la?ime maxima 1,70 m sau echivalent; – Pra?itoare cu la?imea maxima de 1,70 m sau echivalent – 1 buc. Lista de utilaje solicitata este minima, pentru executarea contractului sunt necesare în unele cazuri ?i alte utilaje de care operatorii economici trebuie sa dispuna. Pentru verificarea capacita?ii tehnice a operatorului economic, acesta trebuie sa prezinte ”Declara?ia privind utilajele, instala?iile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului” înso?ita de oricare din urmatoarele documente : – Documente de proprietate (ex. factura conform cu originalul) pentru utilajele aflate în proprietate; – Contract de chirie, valabil la data prezentarii ofertei, pentru utilajele de?inute cu contract de chirie. Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorita?ii contractante. Document obligatoriu : – Prezentare declara?ie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii ?i numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani; Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorita?ii contractante. Document obligatoriu : Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorita?ii contractante.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu preturi noi. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. DUAE se poate accesa astfel : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al Directiei Silvice Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Tel. +40 249432013 , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 11:19