1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183005 / 27.02.2018
Denumire contract: Servicii taieri de ingrijire in arboreta tinere, degajari si curatiri – D.S.Caras Severin

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: DRAGOS CIPRIAN PAHONTU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Directia Silvica Caras Severin
Adresa postala: Str. Petru Maior, nr. 69A , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii , Tel. +40 255216533 , In atentia: Brumar Miodrag , Email: achizitii@resita.rosilva.ro , Fax: +40 255222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

www.e-licitatie.ro
Adresa postala: SEAP , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii , Tel. +40 255216533 , In atentia: Brumar Miodrag , Email: achizitii@resita.rosilva.ro , Fax: +40 255222645

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

www.e-licitatie.ro
Adresa postala: SEAP , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii , Tel. +40 255216533 , Email: achizitii@resita.rosilva.ro , Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii taieri de ingrijire in arboreta tinere, degajari si curatiri – D.S.Caras Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice din subordinea Directiei Silvice Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 – Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii taieri de ingrijire in arboreta tinere, degajari si curatiri din raza de activitate a Directiei Silvice Caras-Severin,conform prevederilor din caiet de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitariilor de clarificari in a 10 zi inainte de termenul limita stabilin in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini+anexa

Valoarea estimata fara TVA: 6,906,755.51 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare:Lot.1 -1800 lei, Lot.2 -30 lei, Lot.3 -3900 lei, Lot.4 -65 lei, Lot.5 -1360 lei, Lot.6 -140 lei, Lot.7 – 3300 lei, Lot.8 – 560 lei, Lot.9 – 2600 lei, Lot.10 – 1000 lei, Lot.11 – 2000 lei, Lot.12 – 480 lei, Lot.13 – 8300 lei, Lot.14 – 350 lei, Lot.15 – 4000 lei, Lot.16 – 300 lei, Lot.17 – 1100 lei, Lot.18 – 700 lei, Lot.19 – 6100 lei, Lot.20 – 290 lei, Lot.21 – 230 lei, Lot.22 – 100 lei, Lot.23 – 1900 lei, Lot.24 – 400 lei, Lot.25 – 4700 lei, Lot.26 – 500 lei, Lot.27 – 3500 lei, Lot.28 – 350 lei, Lot.29 – 2800 lei, Lot.30 – 80 lei, Lot.31 – 6800 lei, Lot.32 – 650 lei, Lot.33 – 7000 lei, Lot.34 – 750 lei 2.Data de referinta pt.cursul de schimb leu/alta moneda este data publicarii anuntului de participare, la cursul BNR. 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la limita de primire a ofertelor. 4.Modul de constituire a garantiei de participare: se constituie în conf. cu preved. art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii special privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie incarcata in SEAP sub denumirea „Garantie de participare”. 6.În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Caras-Severin la RO88BRDE110SV01383761100 –deschis la BRD Resita. Prin exceptie de la prevederile alin. (1),în cazul în care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei autoritatea contractanta da posibilitatea de constituire a garantiei de participare si prin depunerea la casieria de sume în numerar. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului si se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, astfel: -prin virament bancar sau -printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, cu conditia ca garantia sa fie irevocabila si instrumentul de garantare sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa prestatorului, sau – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale; în acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la Trezorerie, un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante, purtator de dobânda în favoarea contractantului, în care va depune o suma initiala de cel putin 0,5 % din valoarea fara TVA a contractului. Garan?ia aferenta obligatiilor asumate prin contract dar neîndeplinite de catre contractant pâna la data expirarii perioadei contractuale, respectiv garantia aferenta suprafetelor care fac obiectul contractului dar pe care,pâna la data expirarii perioadei contractuale, nu s-au prestat serviciile de ingrijire in arboreta tinere, degajari si curatiri, nu va fi restituita si se va retine de catre beneficiar fara a fi necesara aprobarea unui prejudiciu. Restituirea garantiei de buna executie se va face în baza unei adrese scrise din partea ocolului silvic unde au fost prestate serviciile, prin care sa se faca dovada ca au fost îndeplinite obligatiile contractuale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa
URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
– documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
– odata cu depunerea DUAE, ofertantii, trebuie sa prezinte angajamentul de sustinere, acordul de asociere si acordul de subcontractare -daca este cazul.
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a
contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local (pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de
lucru pentru care exista obligatii de plata), ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in
clasamentul intermediar.

– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
– in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau
acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati
competente din tara respectiva;

– in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform
cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana În sensul
prevederilor articolului 63, alin(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice
Caras-Severin: Polita Daniel, Rotariu Stejarel, Balgar Ondina, Zaberca Nicoleta, Brumar Miodrag, Gutu Mihai. 1)Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta , urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor “
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.
2)Ofertantul trebuie sa fie atestat conform O.M. 1763/2015, pentru grupele de lucrari prevazute la art. 6 lit a. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul in speta sau documentul echivalent al ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Datele prevazute în atestat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va
completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile
aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de
subcontractare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la
declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor
depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia
aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere
autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente
trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
974/31.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea “Clarificari” .Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel, mai scazut, sa fie declarata câstigatoare . Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire(in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DEAU este obligatorie (se poate depune in format xml sau scanat (inclusiv cu semnatura electronica digitala). DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Nu se accepta elemente de pret foarte mici in comparatie cu preturile pietei. In acest caz oferta poate fi respinsa ca: -inacceptabila conform art . 136 alin 3 din HG 395/2016, daca nu justifica în mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse. Si/Sau -neconforma , conform art 137 alin 3 lit c) din HG 395/2016 ,deoarece contine în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate; Semnarea contractului se va face la sediul Directiei Silvice Caras Severin, str. Petru Maior, nr. 69A, Resita, jud. Caras Severin
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101 din 2016 – Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Caras-Severin – Oficiu juridic
Adresa postala: Str.Petru Maior, Nr.69A , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Tel. +40 255216533 , Fax: +40 255222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 11:58