24 februarie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes”
Numar anunt: 183013 / 24.02.2018
Denumire contract: ACHIZITIE CONSUMABILE MEDICALE DE UNICA FOLOSINTA

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes”
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu Nr.281-283 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030303 , Romania , Punct(e) de contact: VIRGIINIA CALINESCU , Tel. +40 3172727 , Email: achizitii@spitalulbabes.ro , Fax: +40 3172721 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

UNITATE SANITARA CU PATURI
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CONSUMABILE MEDICALE DE UNICA FOLOSINTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE „DR. VICTOR BABES”- MAGAZIA CENTRALA
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 16,905,102 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatile estimate, necesare autoritatii contractante pentru 24 de luni, precum si cantitatile estimate ce pot face obiectul fiecarui contract subsecvent (ce va fi incheiat lunar,trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar) sunt prezentate in Caietul de sarcini,valoarea celui mai mare contract subsecvent – conform anexei B.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE CONSUMABILE MEDICALE DE UNICA FOLOSINTA – CONFORM ANEXA B si CAIETULUI DE SARCINI – 29 LOTURI.
AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTA VA RASPUNDE IN MOD CLAR SI COMPLET TUTUROR SOLICITARILOR DE CLARIFICARE/INFORMATIILOR SUPLIMENTARE IN TERMEN DE 10 ZILE PANA LA TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE CONSUMABILE MEDICALE DE UNICA FOLOSINTA – CONFORM ANEXA B si CAIETULUI DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA: 16,905,102 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima estimata fara TVA pe fiecare lot al acordului cadru conform anexei B,termen de valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Garantia de participare poate fi constituita si în valuta, la cursul BNR, din data publicarii în SEAP a anuntului de participare.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea în numerar, la casieria autoritatii contractante, a sumelor corespunzatoare fiecarui lot,conform prevederilor art. 36 alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Dupa aceasta data autoritatea contractanta poate solicita(prin clarificari) depunerea garantiei de participare in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Se poate constitui prin virament bancar în contul de garantii RO30TREZ7035006XXX011125 deschis la Trezorerie Sectorului 3 Bucuresti ,cod de inregistrare fiscala 4266049.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI BUGETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Se va completa DUAE.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor urmatoarele
documente justificative- copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”.
1.1 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
1.2 cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
1.3 dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
1.4 alte documente edificatoare, dupa caz.
2.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
Dr. Emilian Ioan Imbri – Manager
Ec. Luminita Galca – Director financiar-contabil
Dr. Simin Aysel Florescu – Director Medical
As. Pr. Nastase Cornelia – Director Ingrijiri
Ing. Iarca Mihaela Marilena, Serviciul Aprovizionare Transport Achizitii .
Ec. Calinescu Virginia, Sef Serviciu Aprovizionare Transport Achizitii;
As. Magda Gavrila – Asist. sef T.I.
3. Ofertantii / membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea 98/2016.
4. Declaratia de neincadrare in prev art 60 din Legea 98/2016 se va prezenta de Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii odata cu DUAE 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data prezentarii acestuia – valabil la momentulprezentarii ,respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS privind activitatile de comercializare pentru produsele ofertate conform art. 927 alin. (1) din Legea nr. 95/2006- cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la momentul prezentarii- copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”.
Nota: completarea DUAE, documentele (inclusiv cele echivalente in tara de rezidenta pentru straini) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari prestate in ultimii 3 ani in vederea dovedirii
experientei similare continand valori, perioade de furnizare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati.
Pentru contractele exprimate în alte monede decât lei se va se va tine cont
de cursul mediu anual comunicat de BNR.
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate,
a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii
contractante,conform art. 179 lit „l” din Legea nr.98/2016.
Cerinta nr. 1
Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii , conform SR
EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme
de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de
lege).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Se vor prezentata certificate/documente prin care se poate demonstra experienta similara – copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”. Completare DUAE Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator ) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractate, numai doar ofertantiilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va încheia cu 3 operatori economici clasati în ordine descrescatoare a ofertelor de pret. a) În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op.ec. respectivi de documente care contin noi preturi. Aceaste noi oferte de pret pot fi egale sau mai mici cu cea depusa initial de ofertantul respectiv. b) În cazul în care doi sau mai multi ofertanti clasati pe locurile 2 au preturi egale, se va se va aplica aceeasI procedura prin intermediul SEAP , ca la pct a). Noile oferte financiare nu poat fi mai mici decât pretul ofertat de op.ec. clasat pe locul 1. c) În cazul în care doi sau mai multi ofertanti clasati pe locurile 3 au preturi egale, se va se va aplica aceeasi procedura prin intermediul SEAP , ca la pct a). Noile oferte financiare nu poat fi mai mici decât pretul ofertat de op.ec. clasat pe locul 2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura. Operatori economici interesati vor putea completa documentul unic de achizitie european – DUAE – accesand link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cai de atac sunt cele prevazute la art.8 alin. 1 lit a din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SERVICIU JURIDIC AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE „DR. VICTOR BABES”
Adresa postala: Sos Mihai Bravu nr 281-283, Sector 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030303 , Romania , Tel. +40 213172727 , Fax: +40 213172721
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 12:44