24 februarie 2018

Autoritate contractanta: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Numar anunt: 183014 / 24.02.2018
Denumire contract: Servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor precum si piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Sector 4

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala: BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 040532 , Romania , Punct(e) de contact: SEAP , Tel. +40 213360360 , Email: achizitiipublice@ps4.ro , Fax: +40 213360360 , Adresa internet (URL): www.ps4.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor precum si piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Sector 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
15 – Servicii diverse
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani

Valoarea estimata fara TVA: 2,952,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 48 contracte subsecvente /4 ani. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia mai multe sau mai putine contracte in fiecare an. Valoarea mimina fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 61.500,00 lei. Valoarea maxima fara TVA a a celui mai mare contract subsecvent este de 738.000,00 lei Valoarea minima fara TVA, a acordului cadru este 738.000,00 lei pentru 1 an. Valoarea maxima fara TVA, a acordului cadru este 2.952.000,00 lei pentru 4 ani.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor precum si piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Sector 4 conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 – Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0 – Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea minima fara TVA, a acordului cadru este 738.000,00 lei pentru 1 an.
Valoarea maxima fara TVA, a acordului cadru este 2.952.000,00 lei pentru 4 ani.

Valoarea mimina fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 61.500,00 lei.
Valoarea maxima fara TVA a a celui mai mare contract subsecvent este de 738.000,00 lei

Valoarea estimata fara TVA: 2,952,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: 7.380 lei. Pentru calculul echivalentei garantiei de participare se va avea in vedere cursul comunicat de B.N.R. si valabil pentru data publicarii anuntului de participare; b) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofert. c) Garantia de participare se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 fara alin. 6) si alin.7)din H.G. nr. 395/2016, prin: 1. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii sau 2. Ordin de plata în contul aut. contr. Primaria Sector 4 – Mun.Bucuresti, cont IBAN Nr.RO43TREZ27045006XXX000159, deschis la Trezoreria Sect.4, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna cel târziu la term. limita stabilit pentru depunerea ofert. Nota 1: În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/ societate de asigurari se va completa declaratia pusa la dispozitie prin documentatia de atribuire sau un alt model care sa contina cel putin datele din aceasta declaratie. Garantia de participare în format electronic se depune în SEAP, pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Nota 2: În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici; Nota nr. 3: Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în SEAP si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. a) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent încheiat. b) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 39 si art. 40 fara alin.2) din H.G. nr. 395/2016 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 40 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. c) Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”.
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
– certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
Cerinta III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
– certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Autoritatea Contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/ sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 3: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 4: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/ in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Nota 5: Autoritatea Contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau in actiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
Cerinta IV. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016”. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
Baluta Daniel- functia – PRIMAR;
– Andrei George TROCAN-VICEPRIMAR;
– Cioclea Cezar George functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Economica;
– Tudose Daniela functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Economica;
– Turcu Nicolae Catalin functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Investitii si Achizitii Publice;
– Vasile Anna Maria functia: ADMINISTRATOR PUBLIC.
– Stoica Anca functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Resurse Umane.
– Ionescu Mihai Sorin functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Administrativa;
– Ghitcuta Doru Adrian functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Relatia cu Cetatenii;
– Simion Marian Stelian functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Gospodarie Locala;
– Cezar Soare functia: DIRECTOR EXECUTIV – Directia Proiecte. Cerinta 1. Documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic pentru a se confirma ca ofertantul nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art.193, alin.(1) din Legea nr.98/2016, sub sanctiunea prevederilor art.137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.395/2016.
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economic: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii propusi (pentru partea din contract pe care o vor indeplini), terti sustinatori (daca e cazul).
Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru el, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti si terti sustinatori (daca este cazul).
Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul provizoriu, sunt:
– Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca ofertantul detine obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatilor ofertate. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
– Pentru persoanele juridice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/ autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului accord cadru în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/ tara în care operatorul economic este stabilit.
Note:
1. Completarea necorespunzatoare a DUAE, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu solicitarea de participare si neindeplinirea cerintei atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Ofertantul trebuie sa fie autorizat de catre RAR în conformitate cu Legea 51/2013 care modifica si completeaza OG 82/2000 aprobata prin Legea 222/2003 si conform Ordinului nr. 2131 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*), pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9 sau sa aiba incheiat un contract/precontract angajament valabil cu un service auto care sa detina in completare fata de ce detine ofertantul dotarile necesare, pentru urmatoarele activitati:
– repararea, întretinerea, reconditionarea si/sau reglarea ansamblurilor mecanice;
– repararea, întretinerea si/sau reglarea echipamentului electric si/sau electronic;
– repararea si/sau redresarea structurii caroseriei.
Neprezentarea acestei certificari atrage dupa sine descalificarea ofertantului în cauza.
3.Ofertantul are obligatia sa asigure pentru autoturismele în garantie, diagnosticarea prealabila a reviziilor programate sau reparatiilor curente necesare.
4.Ofertantul trebuie sa aiba punct de lucru pe raza Municipiului Bucuresti sau sa aiba încheiat un contract/precontract/angajament valabil cu un service auto care sa de?ina dotarile strict necesare pentru îndeplinirea contractului, respectiv atelier de repara?ii, stand de probat frâne, stand de reglat direc?ie, tester pentru diagnosticarea parametrilor de functionare, atelier de tinichigerie si vopsitorie.
5.Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor.
6.Ofertantul va avea toata responsabilitatea în ceea ce priveste functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si instalatiilor de ridicat (conform Legii nr. 64/2008), precum si a celor privind protectia mediului (conform OUG nr. 195/2005) si gestionarea deseurilor rezultate în urma activitatii desfasurate în baza acordului-cadru (conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusive deseurile periculoase).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind tertul sustinator în conditiile Legii nr. 98/2016 – Daca este cazul.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Toate documentele justificative:(documente/certificate de predare-primire sau recomandari sau procese verbale de receptie sau certificate constatatoare sau contracte sau parti relevante ale contractelor etc.) aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De regula, documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la: – certificate de predare-primire; – recomandari; – procese-verbale de receptie; – certificate constatatoare. Se va completa DUAE separat de subcontractanti. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). Inainte de semnarea acordului-cadru trebuie sa fie prezentate contractele incheiate intre contractant si subcontractanti, conform art.218 alin.(4) din Legea nr.98/2016. Se va complete DUAE de catre ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate–cost in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 60 % 60
Descriere: Componenta financiara.
2. Perioada de garantie a serviciilor efectuate 20 % 20
Descriere: Perioada de garantie a serviciilor effectuate (PG)
3. timpul alocat de la data acceptului autoritatii contractante asupra notificarii ofertantului privind reparatia defectiunilor, pana la intrarea autovehicului pe linia de reparatie 10 % 10
Descriere: Timpul alocat de la data acceptului autoritatii contractante asupra notificarii ofertantului privind reparatia defectiunilor, pana la intrarea autovehicului pe linia de reparatie (TA)
4. Masina la schimb pentru autovehiculele aflate in reparatie pentru o perioada mai mare de 5 zile 5 % 5
Descriere: Masina la schimb pentru autovehiculele aflate in reparatie pentru o perioada mai mare de 5 zile (MS)
5. Optiunea de tractare 5 % 5
Descriere: Punctajul pentru optiunea de tractare se va stabili astfel: (T.)
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2018 10:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
48 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, înainte de a se adresa Consiliului sau Instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are OBLIGATIA sa notifice autorit contr cu priv la solicit de remediere în tot sau în parte a pretinsei încalcari. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmat primirii notificarii prealabile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autorit contractanta poate sesiza CNSC/Instanta în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: a) 10 zile, în cazul în care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legisl priv achiz publ, legisl priv achiz sector sau legisl priv conces de lucrari si conces de servicii, dupa caz. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu operatorul economic declarat castigator, iar contractele subsecvente se vor incheia intre subordinate, Autoritatea contractanta si operatorul economic declarat castigator astfel cum a fost mentionat in protocolul incheiat intre autoritatea contyractanta si subordinate. NOTA: Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturile egale, atunci pentru departajare, autoritatea va solicita prin intennediul SEAP ofertantilor care au ofertat cel rnai mic pret, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, art. 6 si art. 8.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 13:09