24 februarie 2018

Autoritate contractanta: OMV PETROM S.A
Numar anunt: 183015 / 24.02.2018
Denumire contract: Acord Cadru de furnizare de Produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1(„PETROM CITY”) , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013329 , Romania , Punct(e) de contact: Mihaela Stoica , Tel. +40 733440717 , Email: mihaela.stoica1@petrom.com , Fax: +40 212063005 , Adresa internet (URL): www.petrom.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acord Cadru de furnizare de Produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO – ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 2 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 9,691,150 si 40,057,550 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza a fi atribuite 6 Contracte Subsecvente pe durata de valabilitate a Acordului Cadru / lot (cate 1 Contract Subsecvent la un interval de aproximativ 6 luni); primul Contract Subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 6 luni de la data semnarii Acordului Cadru. Entitatea Contractanta va incheia Acord Cadru cu doi operatori economici pe fiecare lot in parte, iar atribuirea Contractelor subsecvente in baza Acordului Cadru se face fara reluarea competitiei. Valoarea estimata min/max per Acord Cadru/ lot: Lot 1: Vemin = 5.557.900 lei, VEmax= 26.917.550 Lei; Lot 2: Vemin = 3.915.000 Lei, VEmax= 11.610.000 Lei. Lot 3: Vemin = 173.250 Lei, VEmax= 1.260.000 Lei. Lot 4: Vemin = 45.000 Lei, VEmax= 270.000 Lei. Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent / lot: Lot 1: Vemin = 755.990 Lei, VEmax= 4.454.925 Lei; Lot 2: Vemin = 652.500 Lei, VEmax= 1.935.000 Lei; Lot 3: Vemin = 12.960 Lei, VEmax= 328.500 Lei. Lot 4: Vemin = 7.200 Lei, VEmax= 72.000 Lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord Cadru de furnizare de Produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.
Conform prevederilor art.172 din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Intrebari. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, entitatea contractanta va raspunde cel mai tarziu in termen de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Intrebari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24958000-4 – Produse chimice pentru industria petrolului si a gazelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate de produse aferente Acordului Cadru, pe fiecare lot in parte, respectiv cantitatile de produse ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1 la Fisa de date.

Valoarea estimata fara TVA: intre 9,691,150 si 40,057,550 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare („GdP”) pentru fiecare Lot in parte este de: Lot 1 = 89.000 Lei; Lot 2 = 38.700 Lei; Lot 3 = 6.500 Lei; Lot 4 =1.400 Lei si se constituie astfel: 1. Prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante (EC) in conditiile legii, de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se va prezenta in cuantumul si pentru perioada prev. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art. 42 alin. 1, 2, 3, 4 si 7 din HG 394/2016; sau 2. Prin virament bancar in contul IBAN RO86 RNCB 0082 0004 9418 0002 deschis la Banca Comerciala Romana Bucuresti pentru sumele depuse in EUR, iar in cazul se doreste constituirea GdP la licitatie in Lei, aceasta poate fi consituita prin virament bancar in contul IBAN RO16 RNCB 0082 0004 9418 0001 deschis la Banca Comerciala Romana Bucuresti. Cursul de referinta considerat pentru echiv. GdP depusa in alta moneda decat Lei va fi cel comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare („AP”). In cazul unei asocieri de op. economici, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Dovada constituirii GdP se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnata cu semnatura electronica extinsa, in cuantumul si pentru perioada prev. in doc. de atribuire, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pt. depunerea ofertelor precizata in AP. GdP se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. Perioada de valab. a GdP trebuie sa fie de 134 zile de la data limita de depunere a ofertelor. O solicitare de prelungire a valab. Ofertei va necesita si prelungirea coresp. a valab. GdP. EC are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit. prev. la art. 43, alin.1 lit. a) si c) din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare Contract subsecvent va reprezenta 10% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din facturile emise, in conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016. Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre Entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din HG 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;
Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.
Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016;
In sensul prevederilor Art. 76 (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate in procedura de atribuire sunt:
– Mariana GHEORGHE – Director General Executiv, Presedinte al Directoratului;
– Stefan WALDNER – Director Financiar si membru al Directoratului;
– Neil Anthony MORGAN – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil;
– Peter Rudolf ZEILINGER – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream;
– Lacramioara DIACONU – PINTEA – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas;
– Herbert HACKL – Director Departament Financiar;
– Ion ANGHEL – Director Departament Demand Management in Upstream (departamentul beneficiar)
– Adriana VOICU – Director Departament Achizitii Petrom si Guvernanta (unitatea de achizitii responsabila cu derularea procedurii).
Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic, cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a Partii III: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C: Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile sus mentionate, aferente cerintelor solicitate mai sus.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
Documentele justificative pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4. alte documente edificatoare, dupa caz. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale Entitatea contractanta solicita Ofertantului:
Cerinta nr. 1:
Persoane fizice / juridice, romane / straine:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului cadru.
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. A: Capacitatea de a corespunde cerintelor, pct. 1.
Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor .
Documentul justificativ este certificatul constatator (original sau copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau forma electronica) emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document pentru partea de acord cadru pe care o va implementa.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia.
Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.
Obiectul Acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent.
Documentele emise intr-o alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2014, 2015, 2016) sa fie de:
Lot 1: minim 4.000.000 Lei (fara TVA);
Lot 2: minim 1.500.000 Lei (fara TVA);
Lot 3: minim 300.000 Lei (fara TVA);
Lot 4: minim 70.000 Lei (fara TVA);
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3 sau, dupa caz, Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati.
Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali / extrase de bilant / rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri.
Pentru sit. financiare exprimate in alte monede decat Lei se va folosi cursul de schimb mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http://www.bnr.ro.
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
La data depunerii Ofertei tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. B, pct 1.b) si 3 (daca este cazul), impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia) care se va prezenta impreuna cu DUAE. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul / tertii sustinator / sustinatori raspunde / raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului / tertilor sustinator / sustinatori.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 privind experienta similara.
Demonstrarea experientei similare cu obiectul celui mai mare contract subsecvent, pe fiecare lot in parte, prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a minim 1 contract – maxim 4 contracte, livrarea, in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, de produse similare celor care fac obiectul principal al celui mai mare contract subsecvent, in valoare cumulata de minim:
Lot 1: minim 4.000.000 Lei (fara TVA);
Lot 2: minim 1.500.000 Lei (fara TVA);
Lot 3: minim 300.000 Lei (fara TVA);
Lot 4: minim 70.000 Lei (fara TVA).
Prin produse similare pentru Lot 1 se inteleg produse chimice cum sunt: Inhibitori de coroziune pentru acizi; Antiemulsionanti cationici; Antiemulsionanti anionici; Antiemulsionanti neionici; Agenti de sechestrare a fierului; Tensioactivi reducatori de tensiune interfaciala titei-solutie acida ; Tensioactivi reducatori de tensiune superficiala gaz-acid ; Agenti de blocare temporara dispersati, dar nelimitate la acestea.
Prin produse similare pentru Lot 2 se inteleg produse chimice cum sunt: Solventi pentru depuneri organice asfaltice; Solventi pentru depuneri organice parafinice; Solventi mutuali, altii decat DEGMBE, dar nelimitate de acestea.
Prin produse similare pentru Lot 3 se inteleg produse chimice cum sunt: Dezemulsionanti cationici/anionici/neionici; Tensioactivi cationici/anionici/neionici; Schimbatori de umectabilitate de tip tensioactivi cationici/anionici/neionici; Schimbatori de umectabilitate pentru nisipuri si gresii de alta natura decat surfactanti; Schimbatori de umectabilitate pentru roci calcaroase, de alta natura decat surfactanti, dar nelimitate de acestea.
Prin produse similare pentru Lot 4 se inteleg produse chimice cum sunt: Stabilizatori de argile permanenti de tip saruri cuaternare de amoniu sau poliamine cuaternare; Stabilizatori de argile permanenti de tip polihidroxialuminiu; Stabilizatori de argila de tip organosilan; Alti stabilizatori de argile, dar nelimitate de acestea.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap.C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.b), cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau livrarile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de autoritati/entitati contractante sau clienti beneficiari (altii decat entitatea contractanta), in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul produselor livrate, valoarea acestora in perioada solicitata alaturat, perioada in care s-au realizat livrarile, precum si faptul ca produsele au fost receptionate.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.
Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat Lei, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb leu/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http://www.bnr.ro.
Documentele emise intr-o alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Capacitatea tehnica si / sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere, prin care confirma faptul ca vor fi puse la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
La data depunerii Ofertei, tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. C, pct 1.b), impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia), care se va prezenta impreuna cu DUAE.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.
.
Modalitatea de indeplinire
Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul / tertii sustinator / sustinatori raspunde / raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului / tertilor sustinator / sustinatori.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si / sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.
Cerinta nr. 2 privind subcontractantii
In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
In cazul subcontractarii, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D – Informatii privind subcontractantii si Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 10.
La data depunerii Ofertei subcontractantul / subcontractantii declarati de operatorii economici va / vor prezenta DUAE pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul / subcontractantii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; Partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si C, pct 1.b) (daca este cazul), impreuna cu acordul de subcontractare (model propriu), care va fi, de asemenea, prezentat impreuna cu DUAE.
Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezenta fisa de date a achizitiei) pe care intentioneaza sa o utilizeze in realizarea unei/unor parti (activitati) din Acordul Cadru si din Contractele Subsecvente trebuie sa aiba calitatea de subcontractant.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente / acorduri, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta nr. 1: Standarde de asigurare a calitatii
Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau orice alt document echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv Partea IV, cap. D: Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu, cerinta 1.
Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 (doua) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.
Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o terta parte sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii aferent activitatii principale a celui mai mare contract subsecvent.
Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va utiliza licitatia electronica (L.E.) drept pas final al procedurii de atribuire. La L.E. vor fi invitati toti Ofertantii care au depus Oferte admisibile cf art. 143 alin. 2 din Legea 99/2016. L.E. se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore, care se poate prelungi in mod automat in situatia in care se modifica clasamentul, si va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de e-mail inregistrata in sistem. Elementul Ofertei care reprezinta obiectul L.E. este pretul total al ofertei aferent cantitatilor maxime, exprimat in Lei, fara TVA. Entitatea contractanta precizeaza ca va utiliza pasul de licitare de 0,5% din valoarea maxim estimata. Nu exista limita pana la care pretul ofertat poate fi imbunatatit, cu respectarea art. 222 din Legea 99/2016 si art. 142 din HG 394/2016. Pe parcursul L.E. nu se dezvaluie identitatea Ofertantilor, acestia putand sa vizualizeze pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 126 din HG nr. 394/2016 si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Inregistrarea in SEAP se face la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR). Informatiile privind inregistrarea in SEAP precum si cerintele tehice minimale pentru acces in SEAP se regasesc publicate pe site-ul http://www.e-licitatie.ro, meniul „Ofertant”. Daca un Ofertant nu imbunatateste pretul in cadrul L.E. la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
RFX0000693
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 23:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP ( www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica „Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti. Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 06.09.2016. Conform prevederilor art.172 din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Intrebari . In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, entitatea contractanta va raspunde cel mai târziu in termen de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii – sectiunea Intrebari. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari prin 2 seturi de raspunsuri astfel: – setul 1 – raspunsuri pentru solicitarile de clarificari primite cu maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; – setul 2 – raspunsuri pentru solicitarile de clarificari primite cu maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire au obligatia completarii si prezentarii formularului DUAE in forma specificata in Sectiunea E–DUAE, parte a documentatiei de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 la art. 8 alin (1), respectiv in termen de 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OMV PETROM SA
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 („PETROM CITY”) , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 013329 , Romania , Tel. +40 733440717 , Email: mihaela.stoica1@petrom.com , Fax: +40 212069641 , Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 13:19