1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Numar anunt: 183016 / 27.02.2018
Denumire contract: ACE MEDICALE 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR. 37 , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410159 , Romania , Punct(e) de contact: BOGDAN NICOLAE IURCOV , Tel. +40 259434406 , Email: scjo.achizitii@yahoo.com , Fax: +40 259417169 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACE MEDICALE 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;
Stationar III – Calea Clujului, nr.50.
Codul NUTS: RO111 – Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 60,224.18 si 2,479,445.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si fondurile disponibile ale autoritatii contractante, aproximativ o data la 6 luni.Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent (12 luni) ce se anticipeaza ca va fi atribuit este de maxim: Lot 1= 205.508,60 lei; Lot 2 = 42.480 lei; Lot 3 = 14.700 lei; Lot 4 = 400 lei; Lot 5 = 114.400 lei; Lot 6 = 9.000 lei; Lot 7 = 71.740,80 lei; Lot 8 = 58.308 lei; Lot 9 = 27.144 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
– MATERIALE SANITARE – ACE MEDICALE conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33141320-9 – Ace medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA ESTE SOLICITATA IN CAIETUL DE SARCINI AL PREZENTEI PROCEDURI, care face parte integranta din documentatia de atribuire.

Valoarea estimata fara TVA: intre 60,224.18 si 2,479,445.6 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de aproximativ 1% din valoarea maxima fara tva a celui mai mare contract subsecvent, adica: Lot 1= 2.055 lei; Lot 2 = 424 lei; Lot 3 = 146 lei; Lot 4 = 3 lei; Lot 5 = 1.143 lei; Lot 6 = 89 lei; Lot 7 = 717 lei; Lot 8 = 583 lei; Lot 9 = 271 lei. Modalitati de constituire a garantiei de participare: 1) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari; 2) Ordin de plata sau virament bancar (vizat de banca) în contul RO72TREZ0765006XXX009861 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea; 3) Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, intre orele 7.00-11.00 sau 12.00-15.00. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, in baza articolului 37 din Legea 98/2016. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune, scanata, in SEAP, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul unei asocieri garantia de participare va fi constituita in numele asocierii, iar aceasta trebuie sa acopere in mod solitar toti membri asocierii. Garantia de participare se va constitui INTEGRAL, in baza art.1din OUG58/2016, publicata in M.Of. nr.738/22.09.2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara tva a contractului subsecvent, si se va constitui conform art.40 alin.1 si alin.2 din HG 395/2017. In baza art. 39 alin.2 din HG 395/2016, garantia de buna executie se va solicita pentru lot: 1.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea – Upu – Smurd – Programe nationale – 48 LUNI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu maxim 3 castigatori). Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:
– Manager – Dr. Carp Gheorghe
– Director Financiar contabil – Ec.Maghiar Marcel
– Director medical – Dr. Daina Lucia
– Director Ingrijiri – As.med.pr. Rob Florin
– Medic sef upu-smurd – Dr. Borcea Hadrian
– Sef Serv.A.P.C.A.T. – Ec.Iurcov Bogdan
– Farmacist Primar sef – Neamtu Corina
– Dr. Negrau Marcel – Medic Sef Sectie ATI I
– As. Sef upu-smurd – As. Prisca Constantin
– As. Vladu Adriana – As. Sefa Bloc Operator
– Ec. Gurau Ioana – Serviciul Apcat
– Dr. Pantis Carmen – Medic Sectie ATI I – membru de rezerva
– Ec. Popovici Florin – Serviciul Apcat – membru de rezerva
– As. Upu-smurd – Cornea Meda – membru de rezerva
– Farmacist Bratu Lavinia – membru de rezerva
– Consilier Juridic – Socolan Roxana
– Ec. Abrudan Dan Horia – Responsabil acord cadru si contracte subsecvente – Serviciul APCAT
– Ec. Campan Ioana Maria – Serviciul Financiar
NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016, impreuna cu DUAE. Cerinta nr. 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu maxim 3 castigatori).
Cerinta nr. 2 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate.
Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu maxim 3 castigatori).
Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei”;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.
2) Ofertantii vor prezenta esantioane cu titlu gratuit, descrieri sau fotografii ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conf. art.179, lit.I) din Legea 98/2016 pentru toate produsele solicitate, respectiv ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta „Acordul de subcontractare”. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie acordul cadru cu 3 operatori economici). In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV: « Criteriile de selectie » sectiunea: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.” Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Esantioanele urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. (avand in vedere ca autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie acordul cadru cu 3 operatori economici). Esantioanele vor fi trimise la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea: Str. Republicii, nr. 37, Etaj 4, Secretariat, Oradea. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A,B,C,D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV: « Criteriile de selectie » sectiunea: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul – a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.”
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2757/05.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 09.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse. 2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3(trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial. 3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic. 4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru. 5.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat. 6.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 7.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica. 8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate. 9.Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Locul de livrare: 1) In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea: – Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1; – Stationar III – Calea Clujului, nr.50. 10. Documentul DUAE este in format editabil.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA, COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: Str.Republiciin nr.37 , Localitatea: Oradea , Cod postal: 410475 , Romania , Tel. +40 259437750 , Email: scjo.achizitii@yahoo.com , Fax: +40 259417169
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 13:47