26 februarie 2018

Autoritate contractanta: HIDROELECTRICA SA
Numar anunt: 183018 / 26.02.2018
Denumire contract: ACHIZI?IE ROTOARE TURBINE TIP FRANCIS – CHE PALTINU- 2 buc(cu proiectare executie si asistenta tehnica la montaj, teste de performanta in vederea receptiei si PIF)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, B-dul Basarabilor nr. 82-84 , Localitatea: Curtea de Arges , Cod postal: 115300 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii , Tel. +40 248507289 , In atentia: Daniela Hanches , Email: daniela.hanches@hidroelctrica.ro , Fax: +40 248721741 , Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate de producere a energiei electrice
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZI?IE ROTOARE TURBINE TIP FRANCIS – CHE PALTINU- 2 buc(cu proiectare executie si asistenta tehnica la montaj, teste de performanta in vederea receptiei si PIF)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CHE Paltinu, Comuna Sotrile Jud. Prahova
Codul NUTS: RO311 – Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
2.CHE Paltinu este echipata cu doua hidrogeneratoare Francis de 5,2 MW, Eproiect 30 GWh/an, pusa in func?iune in 1971. La nivelul anului 2017 fiecare turbina a inregistrat peste 110.000 ore de functionare de la PIF. Pe perioada de exploatare au fost necesare numeroase interven?ii asupra rotoarelor turbina dar si a labirin?ilor fic?i. La ambele rotoare au intervenit diver?i furnizori de servicii repara?ii, care doar au remaniat defectele aparute la construc?ia sudata a acestora, defecte ce au reaparut doar dupa câ?iva ani. Este posibil ca tehnologia de proiectare si execu?ie din anii ’60 sa nu fi permis ob?inerea unui profil hidrodinamic adecvat. In mod evident paletele nu sunt echidistante provocând dezechilibru hidraulic in regim dinamic iar suprafe?ele mari de cavita?ie indica un profil incorect al acestora.
Defectiunile se manifesta prin fisurari frecvente ale paletelor, inclusiv cu pierderi de material, desprinderi ale ogivei in functionare si suprafete mari afectate de cavita?ie.
In aceste condi?ii orice remediere a turbinelor este considerata provizorie, fara garan?ia unei func?ionari de lunga durata..
Scopul achizi?iei este:
-Proiectarea-inclusiv avizarea proiectului de catre achizitor, executia si livrarea a 2 rotoare tip Francis compatibile FVM 5,4-80,inclusiv inelele labirint statoric si rotorici, ogiva , supapa de aerisire a turbinei prin axul arborelui(daca proiectul prevede) si elementele de asamblare necesare inclusiv cuplarii cu arborele turbinei , (pct 6.1 alin 2 din Caietul de sarcini),care sa garanteze o func?ionare de lunga durata pentru o durata de via?a de cel pu?in 30 de ani; Se pot propune si alte componente aferente rotorului turbinei considerate necesare pentru a asigura punerea in functiune a echipamentelor.
-Transportul rotoarelor la CHE Paltinu, comuna Sotrile jud. Prahova.
-Asigurare asistenta tehnica la montaj
-Livrarea documentatiei tehnice
-Efectuare teste, probe si masuratori
Dimensionarea si tehnologia de execu?ie a rotorului turbinei vor avea in vedere atât asigurarea parametrilor nominali de func?ionare ai turbinei existente cat si reducerea volumului activita?ilor de mentenanta necesare asigurarii func?ionarii in siguran?a a hidroagregatelor.
Rotoarele turbina si subansamblele ce fac obiectul achizi?iei vor fi utilizate in cadrul unor lucrari de mentena?a planificata imediat ce acestea vor fi livrate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

42113200-6 – Piese pentru turbine hidraulice (Rev.2)
71323100-9 – Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 861,500 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum garantie: 7.000 Lei( mai mica de 1% din valoarea estimata). Valabilitate : 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire conf. art. 42 alin (1) din Hotararea 394/2016. a) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari valabila pe perioada de valabilitate a ofertei. b) Virament bancar in contul: RO78RNCB0024010067260001, deschis la BCR Curtea de Arges, document prezentat cu viza bancii ofertantului/ OP vizat de banca; Dovada constituirii garantiei de participare (semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat) se depune in SEAP pana la data ?i ora-limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. Retinerea in conditiile art. 43 din HG 394/2016. Se va restitui conf. Art 44 din HG 394/2016. Cuantumul:10 % din valoarea contractului fara TVA. Termen:5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.Se poate constitui conf. art. 46 din HG 394/2006: a)instrument de garantare constituit irevocabil în favoarea HIDROELECTRICA, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, b)virament bancar in contul: RO78RNCB0024010067260001, deschis la BCR C de Arges,cu OP vizat de banca in postat in SEAP. c)prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art. 46 alin.3)–(8) din H.G. nr. 394/2016 – contractantul va deschide un cont la dispozitia entitatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia;suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA -pe parcursul indeplinirii contractului,entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna exexcutie in contract. Conf.Art.42.alin.3-5)din HG 934/2016:Garantia trebuie sa fie irevocabila; Restituirea garantiei de buna executie se face in conformitate cu art. 48 alin (1) din HG 394/2016 -in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul sectorial, respectiv in cel mult 14 zile de la data procesului verbal de receptie, dupa montaj si PIF a celor doua rotoare. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)&nnbsp Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea Nr.99/2016 . Declaratia consta in obligativitatea completarii si depunerii Formularului DUAE
Formularul DUAE va fi prezentat si depus si de eventualii subcontractanti, respectiv tert sustinatori, in conformitate cu art 183/1 SI 197/1 din Legea 99/2016 modificata si completata cu OUG 107/2017.
Cerinta 2 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea nr.99 / 2016 .
Aceasta declaratie se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti odata cu DUAE. Formularul DUAE va fi elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter.
NOTA : Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica, si anume:
1. Bogdan Nicolae BADEA – Presedinte Directorat, 2. Marian BRATU – Membru Directorat, 3.Bogdan SOSOACA – Membru Directorat, 4. Valentin BADICA- Manager Departament Mentenanta 5. Silvia Achila SOLOGIUC –Sef Serviciu Contracte 6. Sorin BOGATONIU –Sef Serviciu Achizitii 7.Cristina VISAN –Ec. Departament Procurement 8.Ion STOICA -Director SH Curtea de Arges 9. Alexandru ZABET Departament Mentenanta Echipamente HE 10. Gabriela BACESCU – Sef Serviciu Mentenanta 11.Elena ONEA-Director Economic SH Ag 12. Nicolae VLADUT –Ing. Sef UH Buzau 13 Claudin Chifan – Ing. Serv. Mentenanta 14. Adrian CIPRIAN–Sef CHE Paltinu 15 Jorj LACATUSU–Sef Sectie Buzau Nord Jud. Prahova 16. Daniela Hanches – Ing. Achizitii SH Arges 17.Cristian Neacsu-Ec. Achizitii
NOTA
a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat
b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara , persoana care asigura sustinerea
(tert sustinator ) va prezenta documentul DUAE susmentionat .
c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti , fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat .
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I intr-un clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv
2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz
Documentele justificative solicitate vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa , bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu art. 186 alin (1) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: Se completeaza DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc, prin postarea in SEAP.
Din certificatul ONRC/documentul echivalent trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic si trebuie sa aiba corespondent in obiectul achizitiei
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificatul constatator emis de ONRC /documntul echivalent in cazul persoanelor juridice, fizice straine se vor prezenta semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul si se vor posta in SEAP
Informatiile cuprinse in certificatul ONRC/documentul echivalent, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Capacitatea tehnica in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, care au avut ca obiect furnizarea de produse similare obiectului contractului.
Livrarile de produse trebuie sa dovedeasca faptul ca prin intermediul unuia sau mai multor contracte s-au furnizat echipamente de producere a energiei electrice sau masini hidraulice (turbine), a caror valoare cumulata este de cel putin : 800.000,00 Lei fara TVA
Note : 1) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. 2) Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 3) În cazul in care mai multi operatori participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, se demonstrweaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului.
4) Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Lista se va intocmi la nivelul documentului DUAE ( partea IV C ) La nivelul DUAE in sectiunea „Descriere” vor fi precizate urmatoarele informatii: denumirea,numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea acestuia, beneficiar.
Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I într -un clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele suport pentru fiecare contract invocat ca experienta similara pot fi: contracte/certificate/documente constatatoare sau recomandari care confirma îndeplinirea cerintei de calificare. Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor furnizate –cu serviciile accesorii prestate, solicitate prin Caietul de sarcini, beneficiarul, valoarea, perioada de executie si daca contractele au fost finalizate in conformitate cu normele profesionale in domeniu. Certificatele/documentele prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, vor fi postate in SEAP semnate cu semnatura electronica.
NOTA a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat ; fiecare ofertant va prezenta acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor la solicitarea entitatii contractante.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 26.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica: ex. http://www.certsign.ro/certsign/). II.Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiasi proceduri, conf. art. 53, din HG 394/2016: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza. b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. III. Ofertantii vor elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si vor indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de atribuire. IV. În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Documentatia va fi publicata pe site www.e-licitatie.ro si va fi accesibila oricarui operator economic interesat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Juridic SH Curtea de Arges,
Adresa postala: B-dul Basarabilor nr. 82-84 , Localitatea: Curtea de Arges , Cod postal: 115300 , Romania , Tel. +40 248507208 , Email: mihai.judet@hidroelectrica.ro , Fax: +40 248721741
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 14:07