1 martie 2018

Autoritate contractanta: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni
Numar anunt: 183026 / 28.02.2018
Denumire contract: Achizitie pesticide la SCDCES-MM Perieni 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni
Adresa postala: Soseaua Barlad-Bacau, km. 7, Comuna Perieni, Judetul Vaslui , Localitatea: Perieni , Cod postal: 737405 , Romania , Punct(e) de contact: Dr. ing. Cosmin Hurjui , Tel. +40 373550155 , In atentia: Dr. ing. Lucian Stancescu , Email: office@cesperieni.ro , Fax: +40 235412837 , Adresa internet (URL): www.cesperieni.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Satiune de Cercetare-Dezvoltare din subordinea ASAS Bucuresti
Activitate (activitati)

Altele: Cercetare Combaterea Eroziunii Solului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie pesticide la SCDCES-MM Perieni 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul S.C.D.C.E.S.-MM Perieni, Soseaua Barlad-Bacau, km. 7,comuna Perieni jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 – Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pesticide pentru 1200 ha culturi de câmp, vita de vie si tratament seminte conform Caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare la 2 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24451000-0 – Pesticide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pesticide pentru 1200 ha culturi de câmp, vita de vie si tratament seminte in cantitatile prevazute in Caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 659,576 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractuluinbsp;
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se va constitui o garantie de participare conform Art. 36, din HG nr. 395/2016, în cuantum de 1% (6.595 Lei) din valoarea estimata a contractului (659.576 Lei). Cuantumul garantiei, defalcat pe loturi, conform Anexei B, este de 4.025 Lei pentru Lotul nr. 1 si de 2.570 Lei pentru lotul nr. 2. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare va fi prezentata conform art. 35, pct. 1), 2), 3), 4) din HG 395/2016. Emiterea garantiei de participare nu este limitata doar la o banca din România, dar este este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in România. Se prevede si modalitatea de depunere a garantiei de participare la casieria unitatii (SCDCES-MM Perieni).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Mijloace proprii-autofinantare. Decontarea produselor livrate se va face în lei, pe baza documentelor mentionate in caietul de sarcini.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind
achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul CCDCES Perieni, care aproba/semneaza documente emise în legatura cu/sau pentru procedura
de atribuire, organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dr. ing. Purnavel Gheorghe – Director, Dr. ing. Lucian
Stancescu – Inginer sef, Ec. Daniela Damian – Contabil sef. Comisia de evaluare a ofertelor: Dr. ing. Popa Nelu, Dr. ing. Hurjui Cosmin, Ing.
Popovici Victor, Ing. Apreutesei Vasile. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare celor care fac obiectul contractului, aceasta lista va contine
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 13.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
DUAE este atasat in format „xml” si se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016, la articolele: Art. 6, Alin. (1) litera b), Alin. (4)si Alin. (6).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI MIRCEA MOTOC PERIENI
Adresa postala: Soseaua Barlad-Bacau, km. 7, Oficiul Postal 1 Barlad, Casuta postala 1, , Localitatea: Barlad , Cod postal: 731240 , Romania , Tel. +40 373550155 , Email: office@cesperieni.ro , Fax: +40 235412837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 14:55