1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 183030 / 27.02.2018
Denumire contract: Închiriere vehicule de transport marfa, cu sofer pentru carierele si sectiile din cadrul Exploatarilor Miniere de Cariere (E.M.C.) Rosia-Rovinari, Jilt si Motru – 11 loturi

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI-SERVICII PENTRU ACTIVITATEA MINIERA , Tel. +40 372819712 , In atentia: Ghioc Stefan Mihai – responsabil procedura, tel. mob. +40 720666107 , Email: stefan.ghioc@ceoltenia.ro , Fax: +40 253227280/+40 252227281 , Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate cu capital majoritar de stat administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Închiriere vehicule de transport marfa, cu sofer pentru carierele si sectiile din cadrul Exploatarilor Miniere de Cariere (E.M.C.) Rosia-Rovinari, Jilt si Motru – 11 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: perim. min. de cariera: Rovinari, Tismana, Pinoasa, Pesteana, Rosia, Jilt Nord, Jilt Sud, Rosiuta si Lupoaia.
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,774,849.1 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se preconizeaza a fi trimestriala/semestriala. Valorile estimate ale celui mai mare contr. subsecvent pentru fiecare lot sunt redate in ANEXA B la prezentul(a). Numarul autovehiculelor de transport marfa pt. cel mai mare contract subsecvent/lot este egal cu cantitatea maxima a contractului subsecvent pentru fiecare lot prezentat in ANEXA B la prezentul(a).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin contractarea acestor servicii cu caracter de regularitate se va asigura buna desfasurare a activ. de aprovizionare continua cu diferite piese de schimb si materiale, transp. pt. reparatii a dif. subansamble si evacuarea dif. materiale de la punctele de lucru din cariere, in cond. grele de drum si teren accidentat, cu un necesar de autoveh. având caract. tehnice si un progr.de lucru conf. Anexei la Caietul de Sarcini nr. 110/05.01.2018.
Note:
1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.
2. Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la pct.I.1) din anuntul de participare sau fisa de date.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60180000-3 – Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei la caietul de sarcini cu nr.110/05.01.2018=cca. 23 bucati de autovehicule pt. transp. marfa, prestatia estimata in baza progr. de inch. pe durata celor 12luni=cca.101685ore si 460905km. Cantitatile minime si maxime de ore si km previzionate a se presta in cadrul Acordului-Cadru si/sau contr. subsecvente sunt redate in ANEXA B la prezentul(a). Necesarul de autovehicule de transp. marfa din parcul activ RT1 (aferent indeplinirii unui contract subsecvent) pentru fiecare lot este identic cu cel din Anexa la caietul de sarcini si este prezentat in ANEXA B la prezentul(a).

Valoarea estimata fara TVA: 2,774,849.1 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul, in lei, al gar. de part. ptr. fiecare lot este redat in ANEXA B la prezentul(a).Perioada de valab., cel putin egala cu perioada min.de valab. a ofertei: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire: – viram. bancar sau instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. de atribuire. Gar. va fi irevocabila. Instrum. de garantare trebuie sa prevada ca plata gar. de part. se va executa neconditionat, in conformitate cu art.42, alin.(4) din Hotararea nr.394/2016; conturile in care se pot face depuneri sunt: Cont euro: RO68 BACX 0000 0001 9285 1001 deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK sucursala Gorj cod SWIFT BACXROBUXXX; Cont lei: RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 – Raiffeisen Bank Tg.Jiu. – depunere în numerar la casieria aut. contract., in conf. cu art.42, alin.(6) din Hot.nr.394/2016. Indiferent de modalit. de const. aleasa, dovada const. gar. de particip. trebuie prez. cel mai tarziu la data si ora stab. pentru depunerea ofertelor. Retinerea gar. de particip. se va face în conf. cu preved. art.43, alin.(1) din Hot.nr.394/2016. Gar. de part. la proced. de achiz. se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar care se va lua in calcul fiind cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de dep. a ofertei, com. in an. de particip. Gar. de part. se restituie de aut. contract. in conf. cu preved. art.44 din Hot. nr.394/2016. Gar. de part. emisa în alta limba, decât lb. româna, va fi însotita de o traducere autoriz. în lb. româna. 10% din valoarea fara TVA a contractului, se va constitui de catre ofertantul declarat câstigator al acordului-cadru, nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent. Modul de constituire, conform prevederilor art.46 din HG 394/2016: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari, care devine anexa la contract; – depunerea in casierie a unei sume in numerar; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la subunitatile beneficiare ale prestatiilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(1) Declararea pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea în dispozitiile art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016 – Se va completa DUAE privitor la motivele de excludere din procedura, dupa caz, atât de catre ofertant, asociat, subcontractant, cat si de tertul sustinator.
(2) Declararea pe propria raspundere privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese asa cum este reglementata cu titlu exemplificativ în art.73 din Legea nr.99/2016 – Se va completa o declaratie. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt: Presedintele Directoratului – Boza Sorinel Gheorghe, Membrii Directoratului – Balacescu Ovidiu si Balalasoiu Constantin, Directorul Directiei Miniere – Dobritanu Gheorghe, Directorul Directiei Servicii Suport – Iacob Dumitru, Directorul Adjunct Comercial – Dadalau Grigorie, Seful serviciului Disciplina Contractuala – Lazar-Andrei Mihaela, Seful serviciului Achizitii Lucrari-Servicii pentru Activitatea Miniera – Vaduva Constantin.
(3) Se va prezenta formularul DUAE conform art. 202 alin.(1) din Legea 99/2016, acesta fiind atasat la anuntul de participare pe portalul SEAP (www.e-licitatie.ro). Se va completa DUAE privitor la motivele de excludere din procedura, dupa caz, atât de catre ofertant, asociat, subcontractant, cat si de tertul sustinator.Daca sunt incertitudini/neclaritati asupra informatiilor furnizate, entitatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim. ofertantului.
(4) În conformitate cu prevederile art.205 din Legea 99/2016 documentele justificative actualizate care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE cu privire la motivele de excludere a ofertantului din procedura urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Daca sunt incertitudini/neclaritati asupra continutului documentelor relevante depuse de ofertant, entitatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim. acestuia. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare prin care se demonstreaza lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii ca urmare a solicitarii entit.contr.; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.(2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
(5) În conformitate cu prevederile art.202 din Legea 99/2016, daca este cazul, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti. In acest caz, pentru fiecare tert sustinator/subcontractant se va prezenta un document DUAE separat. – Oper. econ. ofertanti ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre oper. econom. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, la solicitarea entitatii contractante. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din acesta.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
– Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Lista principalelor servicii prestate care acopera cel mult ultimii 3 ani.Se va declara pe propria raspundere serviciile similare din ultimii trei ani, realizate la data procedurii de achizitie. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a mai prestat servicii rutiere prin inchiriere de vehicule pentru transport marfa cu sofer. Nivelul experientei similare trebuie sa fie realizat prin însumarea valorilor serviciilor similare, la nivelul unui contract sau mai multor contracte, in valoare cumulata de minimum: LOT 1=57000lei; LOT 2=90000lei; LOT 3=100000lei; LOT 4=180000lei; LOT 5=78000lei; LOT 6=180000lei; LOT 7=190000lei; LOT 8=135000lei; LOT 9=68000lei; LOT 10=141000lei; LOT 11=141000lei. Cuantumurile valorice ale experientei similare pentru fiecare lot in parte se raporteaza la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. La informatiile prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi îndeplinita prin cumul. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele solicitate în original sau copie “conform cu originalul” si vor fi însotite de traduceri autorizate in limba romana. Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut initial în anuntul de participare publicat în SEAP.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in DUAE, sectiunea privind experienta similara cu informatii despre serviciile prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu descriere succinta, valori,date si beneficiari.Documentele justificative care sustin îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si constau din urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza îndeplinirea cerintelor de calificare, si anume, orice certificate/documente/contracte/ procese verbale de receptie care contin informatiile prevazute de legislatie (valori, perioade de executie/prestare, beneficiari, confirmarea executarii/prestarii serviciilor de catre o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar), în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza prin prezentarea unor facturi, proces-verbal de receptie, orice alt document/e relevant/e. Pentru informatii prezentate în alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta 2. Operatorilor economici li se solicita acceptul pentru efectuarea de catre entitatea contractanta de verificari ale capacitatii tehnice, cerinta conf. art.192, lit.f) din Legea nr.99/2016. În procesul de verificare a capacitatii tehnice, entitatea contractanta va verifica urmatoarele aspecte: starea tehnica, dotarea si corespondenta caracteristicilor tehnice cu cerintele caietului de sarcini pentru întregul parc de vehicule ofertat.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in DUAE daca pentru serviciile care urmeaza sa fie prestate operatorul economic va permite efectuarea de verificari ale capacitatilor de reparatii sau ale capacitatii tehnice a parcului de vehicule propus prin oferta.
Cerinta nr.3 – Informatii privind subcontractarea, daca este cazul – se va completa formularul DUAE. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE de catre toti ofertantii. Fiecare subcontractant va completa propriul formular DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa (dupa caz) formularul model privind subcontractarea.
Cerinta nr.4 – Informatii privind asocierea, daca este cazul – se va completa de catre fiecare membru al asociatiei câte un formular DUAE. Acordul de asociere se va depune odata cu formularele DUAE de catre toti ofertantii. Ofertele (documentele) depuse de operatorii economici care sunt parteneri într-o asociere trebuie sa respecte/prevada urmatoarele date/informatii/specificatii:
a)Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane (certificate/atestate/autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat);
b)Oferta trebuie sa fie semnata într-un mod care obliga legal toti partenerii;
c)Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (lider de asociatie) – responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o împuternicire scrisa semnata de fiecare partener în parte;
d)Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili în mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni în numele fiecaruia si tuturor partenerilor. Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de derulare a contractului.
In cazul în care oferta comuna depusa de o asociatie de operatori economici este declarata câstigatoare, asocierea va fi legalizata/autentificata conform legislatiei în vigoare, actul încheiat fiind prezentat entitatii contractante. Acordul de asociere trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la acoudul-cadru sau contr. subsecv. de achizitie sectoriala. Nedepunerea documentelor privind asocierea odata cu DUAE, inclusiv neprezentarea in cadrul documentelor a datelor/informatiilor/specificatiilor indicate anterior, va determina comisia de evaluare la solicitarea de clarificari.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa in DUAE informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentându-se urmatoarele:
-„Acordul de asociere” se va depune odata cu formularele DUAE de catre toti ofertantii;
– „Împuternicire pentru reprezentare la procedura”, copie „conf. cu originalul” sau legalizata, in limba romana sau traducere autorizata. Se va completa (dupa caz) formularul model privind asocierea.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PD-10399
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
(1) In cazul in care, doua sau mai multe oferte/lot sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, noi propuneri financiare, care vor fi transmise electronic in SEAP. (2) Ofertantii au dreptul de a solicita clarificari referitoare la clauzelele contractuale obligatorii. Daca in urma clarificarilor se vor amenda/modifica aceste clauze, ele vor fi aduse la cunostinta operatorilor economici pana la data limita de depunere a ofertelor. Nu se admit modificari ale clauzelor contractuale obligatorii dupa data limita de depunere a ofertelor. (3) Eventualele amendamente la clauzele contractuale specifice din Proiectul de acord-cadru/contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta depusa. (4) Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile depuse in oferta tehnica si financiara sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala, in masura in care in mod obiectiv, dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. (5) Completarea formularului DUAE este obligatorie pentru toti operatorii economici ce depun oferta. In acest sens acestia vor consulta „Instructiuni de utilizare Formular DUAE” de pe pagina de start din SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile in conformitate cu art.8, alin.(1), lit.a) din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Disciplina Contractuala din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
Adresa postala: bd. Republicii nr.17, corp B (fostul CEZ), etaj 1. , Localitatea: Targu-Jiu , Cod postal: 210132 , Romania , Tel. +40 253205478/ +40 372891778 , Email: mihaela.lazar@ceoltenia.ro , Fax: +40 253216064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 15:25