1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183032 / 28.02.2018
Denumire contract: CONTRACT – PRESTARI SERVICII PENTRU SILVICULTURA – DS MH 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, str. Eroii de la Cerna, 22 , Localitatea: Drobeta Turnu Severin , Cod postal: 220139 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti , Tel. +40 252317970 , In atentia: Compartimentul Achizitii , Email: office@drobeta.rosilva.ro , Fax: +40 252312308 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regia Autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT – PRESTARI SERVICII PENTRU SILVICULTURA – DS MH 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ocoale silvice din cadrul Directiei Silvice Mehedinti:
OS Baia de Arama, OS Corcova, OS Dr.Tr.Severin, OS Orsova, OS Strehaia, OS Simian, OS Tarnita, OS Topolnita, OS Vînju Mare
Codul NUTS: RO413 – Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 5-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Servicii de regenerare a padurilor (arboretelor) în terenuri normale (statiuni „naturale”) sau putin modificate antropic se urmareste promovarea si realizarea în proportie ridicata a regenerarii padurilor pe cale naturala si pe cale artificiala. Serviciile sunt prevazute pentru executie în pepinierele silvice în anul 2018 si au ca rezultat producerea unor puieti, care prin caracteristicile lor genetice, morfologice, fiziologice si sanitare sa fie în masura sa asigure, dupa plantare, garantii maxime de adaptabilitate, de prindere si dezvoltare si în final, sa asigure succesul reimpaduririlor, chiar în statiuni mai dificile, pentru cele 15 loturi prezentate in Caietul de Sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati anexe la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Lot 1 – OS BAIA 73.083,28 lei; Lot 2 – OS CORCOVA 125.381,09 lei; Lot 3 – OS DROBETA 94.749,70 lei; Lot 4 – OS ORSOVA 118.754,00 lei; Lot 5 – OS STREHAIA 418.026,57 lei; Lot 6 – OS STREHAIA 604.022,31 lei; Lot 7 – OS SIMIAN 352.909,27 lei; Lot 8 – OS SIMIAN 126.859,20 lei; Lot 9 – OS TARNITA 170.464,07 lei; Lot 10 – OS TOPOLNITA 51.631,65 lei; Lot 11 – OS VANJU MARE 81.942,06 lei; Lot 12 – OS VANJU MARE 372.621,74 lei; Lot 13 – OS ORSOVA 19.712,29 lei; Lot 14 – OS SIMIAN 42.704,77 lei; Lot 15 – OS TOPOLNITA 20.755,53 lei.

Valoarea estimata fara TVA: 2,673,653.53 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de pana la 1 % din valoarea estimata a loturilor si anume: Lot 1 – 730 lei; Lot 2 – 1253 lei; Lot 3 – 947 lei; Lot 4 – 1187 lei; Lot 5 – 4180 lei; Lot 6 – 6040 lei; Lot 7 – 3529 lei; Lot 8 – 1268 lei; Lot 9 – 1704 lei; Lot 10 – 516 lei; Lot 11 – 819 lei; Lot 12 – 3726 lei; Lot 13 – 197 lei; Lot 14 – 427 lei; Lot 15 – 207 lei. Cursul de referinta (la care se va face echivalenta) leu/alta valuta este cel comunicat de B.N.R. pentru data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare) emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii si care se prezinta în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul: RO48RZBR0000060000625761 – deschis la RAIFFEISEN Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin, urmând ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP într-un fisier separat denumit “Garantie de participare”. Nota: Mentionam ca O.U.G. 58/2016 art.1 abroga prevederile Legii 346/2004 art. 16 alin. 2 privind reducerea cu 50% a garantiei de participare pentru IMM-uri. În termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti, prestatorul va constitui garantia de buna executie a contractului conform art. 40 din H.G. 395/2016, în cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara T.V.A., Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA., urmand ca 9,5% din valoarea fara T.V.A. a facturilor emise de prestator, sa se vireze de catre achizitor în acelasi cont de garantii. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în contractul de achizitie publica/contractul subsecvent si va înstiinta contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre destinatia lui.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de conservare si regenerare a padurilor pt loturile de cultura si refacere a padurilor 1-12; Fonduri proprii pt loturile de pepiniere 13-15
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea

nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti

la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmeaza a fi prezentate, la

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea

evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor lipsa datoriilor cu privire la plata

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa

cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la:

art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTA – persoanele care aproba bug. si cu functie de decizie si implicati in procesul de achizitie in cadrul AC:

ing. Sorin Cristian Nicolicioiu director,

ing. Adrian Marcu director tehnic,

ec. Agnes Halalau director economic,

jr. Gabriel Florin Buzatu birou juridic,

ing. Alin Neagoe – birou Invetitii,

ing. Marian Vaduva responsabil IT/Achizitii,

ing. Valeriu Tataru birou SSM,

ing. Victor Stancovici birou Paza,

ing. Cristian Ciochina birou CRP,

ing. Cristian Sodolescu birou Fond,

ing. Gheorghe Brandusoiu Birou Productie,

ing. Marilen Burtea Birou Productie.

SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE:

• Initial se va completa DUAE. Declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 va fi depusa odata cu DUAE. Cerinta nr. 1

Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN (cod CAEN 0210) din certificatul constatator emis de ORC.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa
dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

Initial se va completa DUAE.
Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor

Cerinta nr. 2

Operatorii economici trebuie sa detina certificat de atestare, în termen de valabilitate, emis în baza „O.M. al M.A.P. nr. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza servicii/lucrari de regenerare si intretinere a semintisurilor si plantatiilor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executarea de servicii/lucrari de imbunatatiri funciare în domeniul silvic”, pentru grupele de lucrari a, b din ordin, respectiv: a) regenerarea padurilor – lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin împaduriri propriu-zise si reîmpaduriri; b) întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere;

Justificare:
Cerinta a fost impusa in virtutea art. 173 din Lege 98/2016, datorita faptului ca serviciile care se vor presta pe parcursul indeplinirii contractului presupun lucrari de regenerare a padurilor, intretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere. Neimpunerea acestei cerinte ar putea duce la selectarea unor operatori economici care nu au capacitatea de a realiza in bune conditii toate activitatile care fac obiectul contractului. Obligativitatea detinerii certificatului de atestare de catre ofertanti pentru serviciile cerute, este stipulata si in Legea 46/2008 Codul Silvic, art. 30 alin. (5).

Acest certificat se solicita pentru loturile unde se regaseste grupa de servicii „regenerarea padurilor – lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin împaduriri propriu-zise si reîmpaduriri; întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere”.
Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

Se vor depune documentele

SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE:
Initial se va completa DUAE.

Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor Certificat de atestare pentru executie lucrari prevazute în O.M. 1763/2015, valabile la momentul prezentarii acestora.
NOTA: In lipsa existentei certificatului de atestare emis, in conditiile legii O.M. 1763/2015 (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

Justificare:
Cerinta a fost impusa în virtutea art. 173 din Legea nr.98/2016, datorita faptului ca o parte din serviciile care se vor presta pe parcursul îndeplinirii contractului presupun servicii de regenerarea padurilor, întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere. Neimpunerea acestei cerinte ar putea duce la selectarea unor operatori economici care nu au capacitatea de a realiza în bune conditii toate activitatile care fac obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2016, 2015 si 2014) mai mare sau cel putin egala cu: pentru Lotul 1 – 54812.00 lei, Lotul 2 – 94036.00 lei, Lotul 3 – 71062.00 lei, Lotul 4 – 89065.00 lei, Lotul 5 – 313520.00 lei, Lotul 6 – 453017.00 lei, Lotul 7 – 264682.00 lei, Lotul 8 – 95171.00 lei, Lotul 9 – 127848.00 lei, Lotul 10 – 38724.00 lei, Lotul 11 – 61457.00 lei, Lotul 12 – 279466.00 lei, Lotul 13 – 14784.00 lei, Lotul 14 – 32029.00 lei, Lotul 15 – 15567.00 lei din valoarea lotului ofertat. Pentru echivalenta se va avea în vedere cursul mediu anual leu /alta valuta comunicat de BNR. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune documente justificative cum ar fi: bilanturile contabile sau extrasele de bilant depuse si inregistrate la organele fiscale, situatii financiare sau a extraselor din situatiile financiare depuse la ANAF, pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile, anii 2016, 2015 si 2014.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta 1 Ofertantul va face o informare privind cifra de afaceri globala medie reesita din bilantul contabil pentru anii 2016, 2015 si 2014, prin completarea DUAE. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune documente justificative cum ar fi: bilanturile contabile sau extrasele de bilant depuse si inregistrate la organele fiscale, situatii financiare sau a extraselor din situatiile financiare depuse la ANAF, pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile, anii 2016, 2015 si 2014. NOTA: Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertei, servicii similare in valoare cumulata de minim pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza: Lotul 1 – 54812.00 lei, Lotul 2 – 94036.00 lei, Lotul 3 – 71062.00 lei, Lotul 4 – 89065.00 lei, Lotul 5 – 313520.00 lei, Lotul 6 – 453017.00 lei, Lotul 7 – 264682.00 lei, Lotul 8 – 95171.00 lei, Lotul 9 – 127848.00 lei, Lotul 10 – 38724.00 lei, Lotul 11 – 61457.00 lei, Lotul 12 – 279466.00 lei, Lotul 13 – 14784.00 lei, Lotul 14 – 32029.00 lei, Lotul 15 – 15567.00 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016), cu referire la fiecare lot, pentru care se depune oferta.. Cerinta 1 Documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare, din care sa rezulte valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (recomandari ale sefului de ocol, procese verbale de receptie sau orice alte documente relevante care sa confirme prestarea serviciilor), vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Prin servicii similare se înteleg serviciile din categoria celor care fac obiectul caietului de sarcini la domeniul servicii pentru silvicultura in care se incadreaza: lucrarile de regenerare a padurilor, întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere si lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic cu urmatoarele semnificatii: a) lucrarile de regenerare a padurilor se refera la lucrarile pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin împaduriri propru-zise si reîmpaduriri; b) lucrari de întretinere a semintisurilor si plantatiilor forestiere se refera la completarea golurilor, ajutorarea regenerarii naturale,receparea puietilor, descoplesiri si mobilizarea bsolului; c) lucrarile de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic sunt lucrari complexe care se executa prin mijloace specifice silviculturii. – ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii – în masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte certificari de buna executie (recomandari ale sefului de ocol, procese verbale de receptie sau orice documente relevante care sa confirme prestarea serviciilor) din care sa rezulte valori, perioade de prestari, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Intial se va completa DUAE, vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, va depune documente justificative cerintei mai sus amintite. – Valorile vor fi exprimate in lei. NOTA: In conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui /unor tert /terti pentru a îndeplini aceasta cerinta. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajementul tertului sustinator. Alte informatii: Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
671/22.01.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2018 11:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta doreste accelerarea procedurii de atribuire prin reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii anuntului spre publicare. Precizam ca autoritatea contractanta a luat toate masurile posibile pentru evitarea prezentei situatii cu caracter de urgenta, a încheiat lucrarile privind controlul anual al regenerarilor in termenul prevazut in normative si a demarat procedura imediat dupa definitivarea si aprobarea documentatiilor tehnice ce au avut la baza rezultatul controlului anual al regenerarilor. Procedura de achizitie pentru serviciile de împaduriri – completari, refaceri si întretinere a plantatiilor nu putea fi demarata mai devreme de finalizarea si aprobarea controlului anual al regenerarilor, prin care se stabilesc lucrarile necesare în plantatii pentru anul urmator, în functie de starea plantatiilor constatata la control. De asemenea, procedura de achizitie nu putea fi demarata înainte de întocmirea si aprobarea devizelor, pe baza cantitatilor de lucrari necesare, rezultate în urma controlului anual al regenerarilor, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerarilor, aprobate prin O.M. nr. 1653/31.10.2000. Controlul anual al regenerarilor s-a aprobat în luna noiembrie 2017, dupa care s-a procedat la întocmirea devizelor (luna decembrie), astfel procedura de achizitie poate fi demarata cel mai devreme în luna ianuarie 2018. Necesarul de puieti pentru anul 2018 a putut fi stabilit numai dupa aprobarea controlului anual al regenerarilor, astfel ca si devizele pentru pepiniere au putut fi întocmite abia în luna decembrie. Serviciile de împaduriri – refaceri si completari, scos puieti din pepiniere pot fi executate numai în perioada de repaus vegetativ, respectiv pâna la pornirea în vegetatie a puietilor forestieri care, de regula, în zona geografica în care sunt situate plantatiile, se produce începând cu a doua jumatate a lunii martie, sau, în functie de evolutia factorilor climatici, în cazul unei primaveri timpurii, chiar în prima decada a lunii martie. Perioada pentru plantarea puietilor forestieri, de regula, se poate prelungi pâna cel mai târziu la data de 15 aprilie, dupa care nu mai pot fi plantati puieti. Pentru cheltuirea cât mai eficienta a fondurilor alocate, respectiv pentru evitarea riscului producerii de pierderi si având în vedere ca serviciile de împaduriri, spre deosebire de alte tipuri de servicii, nu pot fi executate oricând în timpul anului ci numai într-o perioada de timp limitata, determinata de influenta climei, a conditiilor fizico – geografice, de intrarea în vegetatie a puietilor, perioada ce se încheie cel mai târziu la 15 aprilie, este necesar ca încheierea contractelor având ca obiect prestarea acestor servicii sa se realizeze, cel mai tarziu, la începutul lunii martie. Perioada de 15 zile este suficienta pentru elaborarea ofertei deoarece procedura de achizitie este simpla, cu minime conditii de calificare, iar formularele de oferta tehnica si financiara sunt usor de intocmit si completat. In conformitate cu art. 167 alin.(1) lit. g), achizitorul isi rezerva dreptul de a exclude operatorii economici care si-au incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le reveneau in cadrul contractelor incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivelor contracte, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, sau, în cazul în care portalul Comisiei Europene nu functioneaza, la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Mehedinti – Compartimentul Juridic
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, str. Eroii de la Cerna, 22 , Localitatea: Drobeta Turnu Severin , Cod postal: 220139 , Romania , Tel. +40 252317970 , Email: office@drobeta.rosilva.ro , Fax: +40 252312308 , Adresa internet (URL): http://drobeta.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2018 21:25