1 martie 2018

Autoritate contractanta: PENITENCIARUL CU REGIM INCHIS BISTRITA
Numar anunt: 183033 / 27.02.2018
Denumire contract: Achizitionare ALIMENTE pentru hranirea persoanelor private de libertate din penitenciarul Bistrita: CARTOFI DE VARA, CEAPA USCATA, MORCOVI, VARZA ALBA

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

PENITENCIARUL CU REGIM INCHIS BISTRITA
Adresa postala: STRADA TARPIULUI , NR. 22 , Localitatea: Bistrita , Cod postal: 420062 , Romania , Punct(e) de contact: CRISTINA GOGANCSE , Tel. +40 263238175/0742990117 , Email: pbistrita@anp.gov.ro , Fax: +40 263234439 , Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare ALIMENTE pentru hranirea persoanelor private de libertate din penitenciarul Bistrita: CARTOFI DE VARA, CEAPA USCATA, MORCOVI, VARZA ALBA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bistrita, str. Tarpiului, nr. 22, judetul Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 – Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 13 luni

Valoarea estimata fara TVA: 67,204 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: În urma încheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va încheia contracte subsecvente trimestriale sau lunare, însa numarul minim de contracte subsecvente ce vor fi atribuite pe parcursul anului calendaristic 2018 si 2019 este de 5 contracte subsecvente. Numarul maxim de contracte subsecvente va fi stabilit în functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, cu aproximatie 13 contracte subsecvente.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Încheierea unor Acorduri – cadru de furnizare Alimente pentru hranirea persoanelor private de libertate, pentru perioada 01.04.2018 – 30.04.2019.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15800000-6 – Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 – CARTOFI DE VARA : cantitatea minima 15.000 kg / cantitatea maxima 18.000 kg
– cantitate minima / contract subsecvent = 5.000 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea minima = 4.700 lei fara TVA
-cantitatea maxima / contract subsecvent = 6.000 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea maxima = 5.640 lei fara TVA
LOT 2 – CEAPA USCATA:cantitatea minima 5.500 kg / cantitatea maxima 6.300 kg
-cantitate minima / contract subsecvent = 1.833,33 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea minima = 1.888,33 lei fara TVA
-cantitatea maxima / contract subsecvent = 2.100 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea maxima = 2.163 lei fara TVA
LOT 3 – MORCOVI: cantitatea minima 16.100 kg / cantitatea maxima 17.900 kg
-cantitate minima / contract subsecvent = 4.025 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea minima = 4.226,25 lei fara TVA
-cantitatea maxima / contract subsecvent = 4.475 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea maxima = 4.698,75 lei fara TVA
LOT 4 – VARZA ALBA: cantitatea minima 20.000 kg / cantitatea maxima 25.000 kg
-cantitate minima / contract subsecvent = 6.666,67 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea minima = 6.666,67 lei fara TVA
-cantitatea maxima / contract subsecvent = 8.333,33 kg
Valoarea contractului subsecvent la cantitatea maxima = 8.333,33 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 67,204 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie în cuantum de 1% din valoarea estimata fara TVA a fiecarui lot, conform tabelului: CARTOFI VARA: 169.20 LEI CEAPA USCATA: 64.89 LEI MORCOVI: 187.95 LEI VARZA: 250 LEI Mod de constituire: un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta în original sau prin virament bancar, în contul Penitenciarului Bistrita deschis la Trezoreria Bistrita, RO97TREZ1015005XXX000151, cod fiscal 4347542 sau depunere de numerar la casieria unitatii. Indiferent de modalitatea de constituire, dovada efectuarii acestui fapt va fi scanata, semnata electronic si depusa online. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Raportarea conversiei la moneda în care va fi constituita garantia de participare la cursul de schimb lei/alta valuta (comunicat de BNR) se va face la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Reprezinta 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent de furnizare fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui prin: a) virament bancar, prin ordin de plata, Cod IBAN RO97TREZ1015005XXX000151, deschis la Trezoreria Mun. Bistrita. Cod fiscal 4347542 b) instrument de garantare emis, în conditiile legii, de catre o societate bancara sau o societate de asigurari ?i în care trebuie sa se prevada ca plata garantiei de buna execu?ie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a autorita?ii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate; c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, astfel cum este prevazut la art. 40 alin (3)-(9) din HG nr 395/2016 normele metodologice de aplicare a Legii nr 98/2016 privind achizi?iile publice; d) depunerea de numerar în casieria unita?ii, daca valoarea garan?iei de buna execu?ie are o valoare mai mica de 5000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, ODATA CU DUAE.
Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60. alin. (1) lit. e), cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante.
Persoanele cu functii de decizie:
directorul unitatii Siman Lucian,
directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar Gavrilas Ovidiu,
directorul adjunct economico-administrativ Gogancse Cristina,
consilierul juridic Bertel Marius,
sef serviciu logistica Mesaros Dumitru,
contabil sef Pop Doru Adrian
viza CFP Nechiti Emil,
achizitor Sot Andreea,
responsabil compartiment Alimente Nechiti Emil. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, ce urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare în DUAE. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele suport: certificate / documente care demonstreaza îndeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
E/27606/21.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari pâna la data calculata cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. In situatia în care mai multi ofertanti participanti la procedura depun oferta financiara cu aceeasi valoare si sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara, care va fi depusa electronic, caz în care va fi declarat câstigator ofertantul care prezinta cea mai mica oferta de pret. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când aceasta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a. îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b. oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei; Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind câstigatoare se restituie de autoritatea contractanta în cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita câstigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate câstigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: – Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie,clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. – Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. – Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Intrebari”). – Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Penitenciarul Bistrita
Adresa postala: Str. Tarpiului, nr. 22, judetul Bistrita – Nasaud , Localitatea: Bistrita , Cod postal: 420062 , Romania , Tel. +40 263238175 , Email: pbistrita@anp.gov.ro , Fax: +40 263234439 , Adresa internet (URL): www.penitenciarulbistrita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 00:24