1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183035 / 28.02.2018
Denumire contract: Servicii silvice DS Alba

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Anunt de intentie
Numar anunt: 29107
Denumire contract: Servicii silvice de regenerarea padurilor-DS Alba
Data publicare: 14.12.2017

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Alba, strada Basarabiei, nr. 9 , Localitatea: Alba Iulia , Cod postal: 510150 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii , Tel. +40 258812138 , In atentia: d-na Huzu Maria , Email: office@alba.rosilva.ro , Fax: +40 258813006 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii silvice DS Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: OS Aiud, OS Alba Iulia, OS Blaj, OS Cugir, OS Girda, OS Valea Ariesului
Codul NUTS: RO121 – Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii Silvice de regenerare a padurilor (recoltari de seminte, solarii, pepiniere, cultura si refacerea padurilor, taieri de îngrijire, protectia padurilor). Raspunsurile la toate eventualele solicitari de clarificari ale ofertantilor sau informatii suplimentare se va face de catre autoritatea contractanta in a 7 -a zi anterior datei limita de depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77200000-2 – Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform formulare C5 anexate. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile de servicii silvice, respectiv formularul C5 Servicii impaduriri, simbol norma C.70.I.b.1 si C.70.I.b.2. Cantitatea maxima de suplimentat pana la data de 30.04.2019 este: OS Aiud 32.000 buc ; OS Alba Iulia 28.000 buc ; OS Blaj 50.000 buc ; OS Cugir 40.000 buc ; OS Girda 20.000 buc ; OS Valea Ariesului 30.000 buc, in conditiile in care exista resurse financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea totala estimata a suplimentarilor pana la 30.04.2019 este de 226.750 lei.
Prelungirea contractului se face cu acordul partilor, respectand prevederile legale (art. 165 din HG 395/2016).

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,319,487 si 4,546,237 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se va aplica prevederile art. 165 din HG 395/2016.

II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare, stabilita prin HG 866/2016 in functie de valoarea estimata (sa nu depaseasca 1% din valoarea contractului) este urmatoarea: – Lotul 1 Servicii silvice-OS Aiud 4.460 lei; – Lotul 2 Servicii silvice-OS Alba Iulia 5.775 lei; – Lotul 3 Servicii silvice-OS Blaj 12.225 lei; – Lotul 4 Servicii silvice-OS Cugir 10.615 lei; – Lotul 5 Servicii silvice-OS Garda 4.970 lei; – Lotul 6 Servicii silvice-OS Valea Ariesului 5.130 lei; Termenul de valabilitate al garantei de participare este de minim 90 de zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din H.G. nr. 395/2016, prin virament bancar, numerar la caseria unitatii sau instrument de garantare. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul R.N.P – Romsilva Directia Silvica Alba (RO1590120, J40/450/1991)- RO64 RZBR 0000 0600 0076 0594 deschis la Raiffeisen Bank Alba Iulia. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu DUAE, oferta tehnica si oferta financiara in termenul limita de depunere a ofertelor. Conform art.36 alin.(4) din HG 395/2016 „Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.” Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din H.G. nr. 395/2016 în contul IBAN declarat în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE. Garantia de buna executie va fi de 7 % din valoarea contractului si se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, astfel: – 1% se va constitui prin virament bancar (toata suma) sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, cu conditia ca garantia sa fie irevocabila si instrumentul de garantare sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa prestatorului, – iar restul de 6% se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; în acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la Trezorerie, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, în care va depune o suma initiala de cel putin 1 % din valoarea fara TVA a contractului . Restituirea garantiei de buna executie se va face în termen de 14 zile lucratoare de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica, conform art 42, alin 2 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fond de conservare si regenerare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
– cazier judiciar al ofertantului, valabil la momentul prezentarii.
– cazier judiciar, valabil la momentul prezentarii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
– certificat fiscal din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,
– certificate fiscale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la bugetele locale la momentul prezentarii,
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).

Cerinta nr.2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
-declaratie pe propria raspundere.
Nota:In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazutemai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele: Boariu Gheorghe Dan, Balasa Ion, Trif Elena Simona, Huzu Maria, Galdau Ilie Petru, Andrei Elena Simona, Florea Vasile Ioan, Radu Emanuel Nelutu, Bistrae Petru Roba, Marginas Paul, Haprian Gheorghe. 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
a) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate numai la solicitarea autoritatii contractante. Informatiile cuprinse în documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.
b) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat de atestare pentru domeniul B grupele a si b (regenerarea padurilor-lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin împaduriri propriu-zise si reîmpaduriri; întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere). Ofertantul trebuie sa fie atestat conform OMMAP 1763/2015 pentru grupele de servicii prevazute la art. 6 lit.a) si b) conform prevederilor din Codul Silvic, Legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare (art. 30 alin. 5 si 6). In cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10201
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2017/S243-508261 din 19.12.2017
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Depunerea DUAE este obligatorie. Neprezentarea DUAE se sactioneaza cu respingerea ofertei ca inacceptabila, in baza art. 137, alin.(2) lit b) din H.G.395/2016. 2. Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in urma carora ofertantii vor depune noi oferte financiare in SEAP. 3. Conform art. 74 alin (2) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta a postat pe SEAP anuntul de intentie nr. 29104/14.12.2017 si in JOUE anuntul 2017/S/243-508261 / 19.12.2017. De asemenea, conform art. 74 alin (3) din Legea 98/2016, serviciile silvice fiind strict necesare si urgente, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la art. 74 alin. (1) din Legea 98/2016, la cel putin 15 zile. 4. Contractele se pot modifica conform art. 221 legea 98/2016 pe categorii de servicii de servicii silvice in functie de necesitatea si oportunitatea executarii serviciilor. De asemenea, se va tine cont de conditiile climatice favorabile specilor ierboase si lemnoase care fac obiectul serviciilor silvice, de desclopesire. Autoritatea contractanta impreuna cu prestatorul vor modifica cantitatile din devize cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii prestarii serviciilor. Prestarile silvice au caracter de regularitate, contractele de servicii care urmeaza sa fie incheiate vor avea durata normala de indeplinire: 31 decembrie 2018. Autoritatea contractanta poate suplimenta cantitatea de servicii, in conditiile in care exista resurse financiare, cu 10% din valoarea estimata a contractului initial. Contractul initial se poate prelungi cu pana la 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia. Prelungirea contractului se face cu acordul partilor, prin act aditional la contractul initial, respectand prevederile legale (art. 165 din HG 395/2016)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Alba Serviciul Juridic
Adresa postala: strada Basarabiei, nr. 9 , Localitatea: Alba Iulia , Cod postal: 510150 , Romania , Tel. +40 258812138 , Email: office@alba.rosilva.ro , Fax: +40 258813006 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 08:29