1 martie 2018

Autoritate contractanta: Consiliul Judetean Calarasi
Numar anunt: 183036 / 28.02.2018
Denumire contract: „Servicii de consultanta în managementul proiectului “Modernizarea si Reabilitarea drumurilor judetene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Mariuta – limita judet Ialomita, km 0+000 – km 53+700 si DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Mariuta – limita judet Ialomita, km. 0+000 – km 15+365” – cod SMIS 117726”.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918,nr1 , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910019 , Romania , Punct(e) de contact: Gabriel Dima , Tel. +40 242311302 , Email: cjcalarasi@calarasi.ro , Fax: +40 242315083 , Adresa internet (URL): www.calarasi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

Altele: administartie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„Servicii de consultanta în managementul proiectului “Modernizarea si Reabilitarea drumurilor judetene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Mariuta – limita judet Ialomita, km 0+000 – km 53+700 si DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Mariuta – limita judet Ialomita, km. 0+000 – km 15+365” – cod SMIS 117726”.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Calarasi
Codul NUTS: RO312 – Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele actiuni de management unde Consultantul va fi implicat, sunt urmatoarele:
– Management de proiect;
– Management financiar;
– Elaborarea rapoartelor de progres;
– Elaborarea oricaror alte rapoarte solicitate de ADR sau AM, precum ?i de catre Beneficiar;
– Elaborarea cererilor de rambursare, cererilor de plata, respectiv a cererilor de rambursare aferente cererilor de plata;
– Consultanta in achizitii publice
– Arhivarea documentelor aferente proiectului.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.
Autoritatea contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in termen de 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 CONTRACT CONSULTANTA

Valoarea estimata fara TVA: 932,917 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
43 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare este de 9.329,00 lei sau in orice moneda, la un curs mediu licitat de BNR, la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Perioada de valabilitate este de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conf. art. 36 din HG 395/2016. In cazul constituirii: a) prin virament bancar, contul in care se va vira este RO6TREZ2015006XXX000200 Trezoreria Mun.Calarasi cu conditia confirmarii viramentului de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor; b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante , cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP, pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar to?i membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Modul de restituire a garan?iei de participare se face conform art. 38 din HG 395/2016. Re?inerea garan?iei de participare: in condi?iile prevazute de art. 37 din H.G 395/2016 Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei, caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator; Da Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Garantia se restituie conform art. 42 din H.G. 395/2016. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2014 – 2020, Axa prioritara 6:”Îmbunata?irea infrastructurii rutiere de importan?a regionala”
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire.
1)Persoanele juridice romane
a)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;
c)Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;
d)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
e)alte documente edificatoare dupa caz.
2)Persoanele juridice straine
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens conform art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016.
Nota
Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.
In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml.
Cerinta nr. 2
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/ter?i sus?inatori;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta:
1) Formularul nr. 1- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele : Iliuta Vasile – Presedinte, Georgescu Bogdan-George – Administrator Public, Barbu Valentin – Vicepresedinte, Dinulescu Marian – Vicepresedinte, Muresanu Paraschiva – Director Executiv Directia Economica, Bucioveanu Valentin – Director Executiv Adjunct Directia Tehnica, Grama Eduard – Director Executiv Adjunct Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe, Pipos Maranda – Director Executiv Directia Juridica si Administratie Publica, Micu Constantin – Sef Serviciu Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu atributii delegate de Arhitect Sef, consilieri judeteni: Ana Titu, Banateanu Mioara, Banea Vergil, Banescu Laurentiu, Benea Ovidiu, Chirita George, Deculescu Valentin Dumitru, Enciu Nicolae, Filimon Mihai, Gaman Ion, Gruita Darie Nicolae, Magearu Anton, Manole Sergiu, Marin loan, Matei Gheorghe, Munteanu Cristina Laura, Nedelcu Vasile, Nutu Marcel, Popescu Haralambie, Radulescu Gabriel, Rogoz Nicolae, Samoila Ion, Spiridon Marian, State Laurentiu, Serban Jenel, Tîlpeanu Ilie, Vîrtejanu Liviu.
Nota
Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:
a)Persoanele juridice romane
1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
b)Persoanele juridice straine
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.
Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala anuala pentru ultimii trei ani trebuie sa fi fost în valoare de minim 1.800.000 lei. Pentru conversia Lei/alta moneda, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada îndeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv 2014, 2015, 2016. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta situatii financiare sau extrase din situatiile financiare prin care face dovada îndeplinirii cerintei privind situatia economica si financiara. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte aceste documente,acesta va face dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor,datelor si a beneficiarilor indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii de servicii similare în ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin egala cu valoarea estimata a contractului care face obiectul achizitiei (932.917 lei fara TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Prin servicii similare se intelege prestarea de servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor indiferent de sursa de finantare a acestora. Serviciile prestate se confirma
prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar.
Cerinta nr. 2
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Informatii privind subcontractantii
Operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 4
Informatii privind asocierea. Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Se va completa DUAE de catre asociat/asociati. Se vor depune, odata cu DUAE -Acordul de asociere si Declaratia privind legalizarea asocierii.
Nota
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la aceasta cerinta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti /terti sustinatori; La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta certificari de buna executie/contracte/procese verbale/alte documente, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016 – In cazul în care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre tertul sustinator, acesta trebuie sa indeplineasca criteriile referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 si art.58 din Legea 98/2016 . In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si rofesionala proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Toate informatiile privind subcontractantii, asociatii sau tert sustinatorii vor fi complectate in DUAE. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului, acordul de subcontractare si asociere in functie de caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR la data publicarii invitatiei in SEAP. Toate documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE, respectiv certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale etc urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre tert sustinator. Se va depune, odata cu DUAE Formularul nr. 2 -Angajament ferm al ter?ului privind sustinerea tehnica-experienta similara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Nota In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara sustinerea, operatorul economic nu va prezenta Formularul nr. 2. Se va completa DUAE de catre subcontractant/ti. Se va depune, odata cu DUAE Formularul nr. 3 -Acord de subcontractare. La semnarea contractului, ofertantul castigator prezinta contractul de subcontractare conform prevederilor art. 147 din H.G. 395/2016. Cerinta nr. 4 Informatii privind asocierea. Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE de catre asociat/asociati. Se vor depune, odata cu DUAE -Acordul de asociere si Declaratia privind legalizarea asocierii. Nota In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la aceasta cerinta.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 80 % 80
Descriere: Modalitate de acordare punctaj: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor (Pret min) se acorda punctajul maxim de 80 puncte b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a, al ofertantului (n), se acorda punctaj astfel: P(financiar) = Pretmin / Pretn x 80 (punctaj maxim acordat)
2. Experienta urmatorilor expertilor cheie propusi 20 % 20
Descriere: CONFORM DOCUMENTULUI ATASAT „DETALIERE CRITERII ATRIBUIRE”
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 05.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6: ”Îmbunata?irea infrastructurii rutiere de importan?a regionala”, Prioritatea de investitie 6.1 „Stimularea mobilita?ii regionale prin conectarea nodurilor secundare ?i ter?iare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional – POR
VI.3) Alte informatii
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e¬licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenul de raspuns al autoritatii contractante prevazut la art. 103 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Precizari Durata serviciilor de consultan?a de management va acoperi în totalitate durata întregului proiect, aceasta fiind una din conditiile de eligibilitate impuse. În cazul în care durata de implementare a proiectului se va extinde, din cauza unor situa?ii neprevazute, perioada prezentului contract se poate prelungi în consecinta dupa caz, fara ajustarea pretului contractului. Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare, in comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator. In cazul ofertantului castigator, in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului de lucrari. Contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie. Numarul de zile pana la care autoritatea contractanta raspunde la clarificari este de 10 zile inainte de data limita stabilita de depunere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.1 , Localitatea: CALARASI , Cod postal: 910019 , Romania , Tel. +40 242311302 , Email: cjcalarasi@calarasi.ro , Fax: +40 242315083
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 08:31