1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183042 / 01.03.2018
Denumire contract: Prestarea serviciilor de exploatare la O.S. Sovata, Tarnaveni si Sighisoara, DS Mures

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: PRIN DIRECTIA SILVICA MURES, str.Enescu George, nr.6 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540052 , Romania , Punct(e) de contact: Stainbok Sorin , Tel. +40 265250073 , In atentia: ing. GHERENDI FERENCZ , Email: achizitii@mures.rosilva.ro , Fax: +40 265264447 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

SEAP
Adresa postala: – , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania , Punct(e) de contact: – , Tel. +40 213032997 , In atentia: – , Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro , Fax: +40 213032937
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: – , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania , Punct(e) de contact: – , Tel. +40 213032997 , In atentia: – , Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro , Fax: +40 213032937

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: – , Localitatea: – , Cod postal: – , Romania , Punct(e) de contact: – , Tel. +40 213032997 , In atentia: – , Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro , Fax: +40 213032937
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestarea serviciilor de exploatare la O.S. Sovata, Tarnaveni si Sighisoara, DS Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: parchetele din cadrul ocoalelor silvice Sovata, Tarnaveni si Sighisoara
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor A.C va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare. A.C. doreste sa beneficieze de reducerea termenului avand anut de intentie publicat.
– colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;
– sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;
– fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
19450 mc impartiti în 52 de loturi

Valoarea estimata fara TVA: 1,355,863.64 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare:Lot1- 848 , lot2-1197 ,lot3- 332, lot4- 223 ,lot5- 94 ,lot6- 85, lot7-780,lot8- 99, lot 9- 156,lot10- 759, lot11 – 275, lot12- 501, lot 13- 359,lot14- 63,lot 15- 1210, lot16- 105, lot17- 74, lot18- 198,lot19- 619 ,lot20- 668,lot21-639,281,lot23- 150, lot24-86, lot25-204, lot26-157,lot27-152,lot28-294, lot29-129,lot30-959, lot31-91,lot32-181,lot33-131, lot34-27,lot35-150,lot36- 22,lot37-69,lot38-23,lot39-69,lot40-40,lot41-10,lot42-10, L43-26, lot44- 24, lot45-23 lot46-107, lot 47-49, lot48-58, lot49-249, lot50-199,lot51-96, lot52-477 lei. Data de ref.a ofertelor ptr. o alta moneda este ziua a cincea dupa pub. A.P. la cursul BNR. 3.Perioada de valabilitate a G.P. este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 4.Modul de constituire a GP: se constituie în conf. cu preved. art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie depusa in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, odata cu formularul DUAE, propunerea tehnica si financiara. 6.Tn cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea GP prin virament bancar, acesta va vira c/v garantiei în contul DS MURES (RO1590120,J40/450/1991): cont RO23BRDE270SV03048642700 – BRD Tg-Mures; RO39RZBR0000060000197280 – Raiffeisen Bank Tg. Mures. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei AC da posibilitatea de constituire a, G.P si prin depunerea la casieria de sume în numerar. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantumul si valoarea specificate in contract ( 10% din valoarea totala, lei ), pentru toata durata de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de prestari servicii, dar nu mai tarziu de autorizarea partizii/partizilor. De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Garantia de buna executie este irevocabila. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de prestari servicii, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat in termen de 15 zile. Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
– documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar.
b. incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente :
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara respectiva;
-cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive;
-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.
Persoane cu functie de decizie din cadrul DS Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Petra Florin Ioan, Pirlea Cornelia,Chiorean Aurelia, Pop Sorin, Pop Marcel Mihaila,Iacob Lucian, Dobrescu Stanca, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela,Fesan Ioan Mihai, Gherendi Ferencz Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele: initial se va completa formularul DUAE.
Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
NOTA: in lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de nregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului. Ofertantul trebuie sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute la art.62 pct.2. din Legea 46/2008 Codul silvic, republicat Se vor depune documentele: initial se va completa DUAE. Numai la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe locul i în clasamentul intermediar va depune Certificatul de atestare/reatestare eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera, pentru de a presta serviciile prevazute la art.62 pct.2. din Legea 46/2008 Codul silvic, republicat, valabil la momentul prezentarii. Persoanele fizice/juridice straine vor demonstra îndeplinirea cerintei cu orice documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta
valabile la data prezentarii
Alte informatii:
Oferta se va depune pe loturi. Ofertantii pot oferta unul sau mai multe loturi, cu conditia ca volumul ofertat sa corespunda cu volumul disponibil de exploatat conform Certificatului de atestare de exploatare ( care se calculeaza ca diferenta între volumul aprobat pe Certificat si volumul contractat pana la data depunerii acestuia) deoarece exploatarea masei lemnoase de catre un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform art. 62 punctul 2 din Legea 46/2008.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2017/S238-494939 din 12.12.2017
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 21.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
În sit.în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prin încarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. 2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. in sit. în care sunt 0biectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.in situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele Cap. iii.2 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza,si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC AL D.S. MURES
Adresa postala: Enescu George, nr.6, , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540052 , Romania , Tel. +40 265250074 , Email: juridic@mures.rosilva.ro , Fax: +40 265264447
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 12:47