1 martie 2018

Autoritate contractanta: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA
Numar anunt: 183043 / 28.02.2018
Denumire contract: SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI FURNIZARE DE PIESE DE SCHIMB

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: STR. SCURTA NR.3 , Localitatea: Suceava , Cod postal: 720000 , Romania , Punct(e) de contact: CARMEN GEORGETA ZARA , Tel. +40 330804808/+40 230514602 , Email: achizitii@ambulantasuceava.ro , Fax: +40 330804808/+40 230514602 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI FURNIZARE DE PIESE DE SCHIMB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta nr. 3, Suceava
Codul NUTS: RO215 – Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 20 luni

Valoarea estimata fara TVA: 1,500,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Acord cadru pe o durata de 2 ani, incepand din mai 2018 si pana in decembrie 2019. Vor fi semnate minim 2 contracte subsecvente, respectiv: contract subsecvent nr 1, mai – decembrie 2018, valoarea estimata maxima fiind de: 750.000 lei; contract subsecvent nr 2, ianuarie – decembrie 2019, valoarea estimata maxima fiind de: 750.000 lei, sau ori de cate ori apare o nevoie noua, cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul contractului si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului/tarifului unitar (care va sta la baza incheierii acordului cadru) cu cantitatea maxima aferenta acordului cadru prin raportarea la valoarea maxima potrivit caruia a fost exprimata valoarea estimata. În cazul pieselor ce se vor achizitiona de catre autoritatea contractanta, pretul acestora va fi cel prezentat în detaliile Caietului de sarcini (tabelele aferente fiecarui lot), respectiv centralizatoarele la propunerea financiara. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, defalcata pe fiecare lot in parte este: LOT 1: 375.000 lei, LOT 2: 375.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava isi propune sa achizitioneze servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor, precum si piese de schimb pentru Marca Citroen Jumper si Rest parc auto.
Durata acordului cadru: mai 2018 – decembrie 2019.

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiilor suplimentare (ce au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare) este de 10 zile, respectiv 5 zile in situatiile de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:

Facem precizarea ca, in conformitate cu prevederile OUG Nr.71/20.11.2012 privind desmnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, intrucat se vor organiza licitatii nationale, se va rezilia acordul cadru incheiat cu dvs. la data expres mentionata de Ministerul Sanatati. In acest caz, acordul cadru va inceta de drept, fara ca Seviciul de Ambulanta Judetean Suceava sa fie pasibil de plata unor penalitati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 – Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
09211100-2 – Uleiuri pentru motoare (Rev.2)
34300000-0 – Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparare si intretinere autovehicule, precum si Furnizare piese de schimb pentru 17 de ambulante, impartite in 2 Loturi, astfel:
LOT 1 – AUTOVEHICULE MARCA CITROEN JUMPER – 5 BUC
LOT 2 – AUTOVEHICULE REST PARC- 12 BUC

Cantitatile minime si maxime ce fac obiectul unui contract subsecvent pentru fiecare lot in parte , precum si cantitatile minime si maxime ale acordului cadru pentru fiecare lot in parte sunt mentionate in Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 1,500,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
a)Garantia de participare este in cuantum de 1% din valoarea estimata, defalcata pe loturi astfel: lot 1: 7.500, lot 2: 7.500 b) Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. c) Se constituie prin virament bancar in contul RO16TREZ5915005XXX002560 deschis la Trezoreria Suceava, sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (formular 1). Garantia de participare se va depune doar in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Dupa aceasta data, autoritatea contractanta poate solicita(prin clarificari) depunerea garantiei de participare in original doar daca documentul prin care se demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma aoriginala. Garantia de buna executie (GBE) se constituie în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. GBE se va constitui (formular 2), printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. GBE se poate constitui si prin plata prin virament bancar conform art. 40 alin. 1 lit a) din HG 395/2016. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de începere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi executa, executa cu întarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de maxim 14 zile de la data finalizarii contractului de prestari servicii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Justificare: În conformitate cu prevederile art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la procedura orice operator economic aflat într-una din situatiile de mai sus. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: NU vor fi solicitate declaratii/ formulare, ci DOAR prezentarea DUAE cf.art.193 alin.1 din Legea 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participati la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Aceste documente pot fi:

1)Persoanele juridice romane
a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;
c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;
d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
e) alte documente edificatoare dupa caz.

2) Persoanele juridice straine
Pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).
Justificare: In conformitate cu prevederile art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la procedura orice operator economic aflat intr-una din situatiile de mai sus. Modalitatea de indeplinire. Se va completa DUAE de catre ofertant si separate si de subcontractanti/tert sustinatori. La solicitarea autoritatii contractante se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – Formularul nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).
Conf. art 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Manager General – Dr. Alexandru Lazareanu, Director Economic – Ec. Cuciurean Cristina, Director Tehnic – Ing. Emil Filipescu, Jurist – Elena Liscun, Comp. Achizitii Publice – Ec. Carmen Georgeta Zara. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

1.Certificat constatator- Eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial din care sa rezulte urmatoarele:
a) domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
b) prezentat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

2. Persoane juridice/fizice straine – Se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. NOTA: Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.

3. Conform art. 173 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, se solicita ca ofertantul sa detina autorizatie tehnica de functionare R.A.R., conform art.1 alin (3)din Ordonanta 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. Autorizare RAR a unitatii de service pentru gama de interventii solicitate in Caietul de sarcini, tinand cont de lotul pentru care depune oferta. Unitatile de service au obligatia de a detine Autorizare RAR pentru serviciile prestate conform Ordonantei nr. 82 din 2000. NOTA : Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata. Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind urmatoarele resursele tehnice angajate in executia contractului de servicii: – stand de testare frane 4×4 si amortizoare (unde este cazul) – stand reglat geometrie directie – stand noxe – analizor gaze – aparat sudura aluminiu – aparat sudura electric cu gaz protector – elevatoare auto 3,5 tone – cabina de vopsit inchisa – truse scule – trusa repatat parbrize – aparat indreptat janta roata – existenta capacitatii de interventie mobila si tractare NON STOP (sarcina utila de transport, tarif pe km). – echipament diagnoza computerizata pentru ambulantele marca Citroen Jumper – statie pentru inspectia tehnica periodica (ITP).

operatorul economic va face dovada ca detine service auto pe raza judetului Suceava, iar în cazul în care are încheiate contracte de colaborare cu dealer autorizati din alte judete, service-ul se va efectua pe raza judetului Suceava.
Dovada implementarii uni sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumnate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumnate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificate emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: proceduri/manuale de calitate, activiate procedurata, etc. similar cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: In septembrie 2019 se estimeaza a se publica un anunt viitor in vederea semnarii unui contract in anul 2020.
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: Str. Scurta nr. 3 , Localitatea: SUCEAVA , Localitatea: SUCEAVA , Cod postal: 720237 , Romania , Tel. +40 330804808/+40 230514602 , Email: achizitii@ambulantasuceava.ro , Fax: +40 330804808/+40 230514602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 13:11