26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 183044 / 26.02.2018
Denumire contract: Piese de schimb pentru compresoare de gaz

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551025 , Romania , Punct(e) de contact: SUCURSALA MEDIAS, Serviciul Achizitii , Tel. +40 269201241 , In atentia: Silvia Vasiu , Email: silvia.vasiu@romgaz.ro , Fax: +40 269844092 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agent economic
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Piese de schimb pentru compresoare de gaz
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SNGN Romgaz SA Sucursala Medias- Statia de comprimare Botorca, jud. Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de piese de schimb destinate efectuarii mentenantei pentru agregatul de comprimarea gaze de tip 410 KVSR aflat in dotarea Statiei de comprimare Botorca.
Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de clarificari de catre operatorii economici: cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

42124340-9 – Piese pentru compresoare de gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini :105 buc

Valoarea estimata fara TVA: 161,338 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :1.600 lei Perioada de valab: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. G.P. se exprima in lei sau in valuta, echivalenta pt. G.P. depusa in valuta se face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie scanata si afisata in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si se constituie conform art. 42, alin. 1 din H.G. 394/2016 : – prin virament bancar, acesta se depune în contul RO82 RNCB 0231 0154 6634 0001 deschis la BCR Medias, CUI 14128280 ; – printr-un instrumet de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari cu respectarea prevederilor art. 42, alin (2)-(4) din H.G. 394/2016. Pentru constituirea garantiei de paricipare prin instrument de garantare se va folosi CUI 14128280. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile conform art. 143, alin (2), lit. a) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Entitatea contractanta are obliga?ia de a retine garan?ia de participare conform art. 43 din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 7% din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform art. 46 alin (1) din H.G. 394/2016. Entitatea contractanta are obligatia de a restitui/elibera garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantii, asociatii, tertii sus?inatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, la art. 178 si art.180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE conform 202 alin. 1 din Legea nr. 99/2016 , inclusiv de catre asociati, terti sustinatori.
Acordul de asociere si/sau angajamentul ferm al tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament (din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea ) se vor depune o data cu oferta.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, inclusiv de catre asociatii, tertii sustinatori acestuia.
Aceste documente vor fi:
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, conducere, supraveghere sau a celor cu putere de decizie sau control asa cum rezulta din certificatul constatator, valabil la data prezentarii lui;
– certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii, iar daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Cerinta nr. 2
Declaratie conform art. 73 din Legea 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
1. Man Mihai –Director Sucursala;
2. Achimet Teodora Magdalena – Director Economic;
3. Popa Simona Maria – Sef Birou Juridic;
4. Seician Daniel – Director Tehnic;
5. Lapadatu Ovidiu –Sef Serviciu Aprovizionare;
6. Petre Marcu –Sef Sectie Comprimare Gaze;
7. Andreica Viorel –Adjunct Sef Sectie Comprimare;
8. Dobrescu Alexandru – Sef Statie Comprimare Gaze Botorca;
9. Deac Florin – Sef Serviciu Achizitii;
10. Ivan Adrian – Economist Seviciu Control, Costuri, Preturi si Tarife;
11. Zedler Iuliu –Consilier Juridic;
12. Vasiu Silvia – Economist Serviciul Achizitii.
Declaratia se va depune odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura. Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.
Documentul justificativ: certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, se va prezenta la solicitarea entitatii contractante ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
Cerinta se aplica inclusiv pentru terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Experienta similara.
Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca a furnizat produse similare in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Constituie experienta similara furnizarea de piese de schimb pentru agregate de comprimare gaze. Valoarea cumulata a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, trebuie sa fie de minim 160.000 lei. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Pentru îndeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant/, tert sustinator dupa caz, cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea plafoanelor valorice impuse pentru aceasta cerinta.
Modalitatea de indeplinire
Indeplinirea cerintei de calificare se va completa in DUAE unde se precizeaza numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia, datele sale de contact, data si numarul doc. de receptie precum si valoarea fara TVA. Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea cerintei (copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract/proces verbal de receptie). Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 1
Ofertantul/asocia?i vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE. Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative (prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza îndeplinirea cerintei SR EN ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire din SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Ofertantul va indica motivat in cadrul ofertei, care din informatiile din propunerea tehnica si/sau financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, au preturi egale, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa de internet dedicata – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si se completaza conform Notificarii ANAP 240/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Ofertantul va prezenta o declara?ie pe proprie raspundere de acceptare a condi?iilor contractuale prevazute in modelul de acord cadru si contract subsecvent conform Formularului nr. 1 din cap. Modele Formulare, sau va prezenta modelul de contract sectorial completat cu datele de identificare, semnat si stampilat de reprezentantul oficial al ofertantului. Neprezentarea modelului de contract sectorial semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale, ce sunt parte a documentatiei de atribuire. Astfel daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita entitatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostiinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS – Sucursala Medias_Birou Juridic
Adresa postala: str. Garii, nr. 5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551010 , Romania , Tel. +40 269201290 , Email: simona.popa@romgaz.ro , Fax: +40 269844092
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 13:46