26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Numar anunt: 183049 / 26.02.2018
Denumire contract: Lot 1 – Servicii de proiectare pentru executia lucrarii: Modernizare retea de date LAN si retea electrica de alimentare a echipamentelor TI/TC la sediul Exploatarii Teritoriale Bacau; Lot 2 – Servicii de proiectare pentru executia lucrarii: Modernizare retea de date LAN si retea electrica de alimentare a echipamentelor TI/TC si de forta la sediul Exploatarii Teritoriale Constanta

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias , Localitatea: Medias , Cod postal: 551018 , Romania , Punct(e) de contact: Mihaela Tatomir , Tel. +40 269803215 , Email: mihaela.tatomir@transgaz.ro , Fax: +40 269844832 , Adresa internet (URL): www.transgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Nationala
Activitate (activitati)

-Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lot 1 – Servicii de proiectare pentru executia lucrarii: Modernizare retea de date LAN si retea electrica de alimentare a echipamentelor TI/TC la sediul Exploatarii Teritoriale Bacau; Lot 2 – Servicii de proiectare pentru executia lucrarii: Modernizare retea de date LAN si retea electrica de alimentare a echipamentelor TI/TC si de forta la sediul Exploatarii Teritoriale Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: SNTGN TRANSGAZ SA
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 – Servicii de proiectare pentru executia lucrarii: Modernizare retea de date LAN si retea electrica de alimentare a echipamentelor TI/TC la sediul Exploatarii Teritoriale Bacau: Faza 1 – Elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si Faza 2 – Elaborare proiect tehnic (PT)- valoarea estimata 23.299,50 lei, cod CPV – 71322000-1.
Lot 2 – Servicii de proiectare pentru executia lucrarii: Modernizare retea de date LAN si retea electrica de alimentare a echipamentelor TI/TC si de forta la sediul Exploatarii Teritoriale Constanta: Faza 1 – Elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si Faza 2 – Elaborare proiect tehnic (PT)- valoare estimata 46.599 lei, cod CPV – 71322000-1 .
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor tehnice

Valoarea estimata fara TVA: 69,898.5 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie participare : Lot 1 – cuantum 232 lei; Lot 2 – cuantum 465 lei. Data la care se va face echivalenta leu/valuta este de 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul de schimb al BNR. Perioada de valabilitate: 100 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Modalitati de constituire: • virament bancar in contul entitatii contractante: Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias • instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile art. 42 alin. 1) din HG nr. 394/2016; Dovada constituirii garantiei se va transmite in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In orice situatie, dovada constituirii trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor si se va posta pe SEAP scanata.Potrivit art. 138, alin. (3) din HG nr. 394/2016 „in conditiile art. 228 alin. (4) din Lege, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor”, sub rezerva declararii ofertei ca fiind inacceptabila, in temeiul art. 228, alin. (4) din Legea nr. 99/2016. Cuantum 10% din pretul contractului sectorial , fara TVA. Se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial . Modalitati de constituire: •instrument de garantare, anexa la contract, emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, prevederile art.42 alin.(3)-(5)din HG nr.394/2016 aplicandu-se corespunzator. Nu trebuie sa fie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor formulate in contractul incheiat. In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, acesta va fi prezentat Achizitorului, de catre Furnizor/Prestator/Executant, insotit de o adresa din partea societatii de asigurari emitente, prin care aceasta confirma faptul ca instrumentul de garantare este valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza respectivului instrument de garantare. Nerespectarea conditiilor mentionate vor duce la neacceptarea, de catre Achizitor, a instrumentului de garantare prezentat. •numerar la casieria Achizitorului, numai daca valoarea garan?iei este sub 5000 lei. •retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, în cazul în care modalitatea de plata este compatibila cu aceasta varianta de constituire a garantiei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa in mod obligatoriu DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica. Aceste documente pot fi:
– Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora;
– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– Alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele fizice/juridice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoane ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. STERIAN ION Director General
2. HA?EGAN GHEORGHE Director General Adjunct
3. TÂRSAC GRIGORE Director General Adjunct
4. LUPEAN MARIUS VASILE Director Economic
5. FODOR MIHAI Director Direc?ie
6. VÂRDOL FLORIAN Director Departament
7. IDU OLGA Director Direc?ie
8. LUCA BOGDAN AVRAM Director Departament
9. PÎNZAR ADELA CRISTINA Director Direc?ie
10. PETRESCU MONICA ALEXANDRA Director Direc?ie
11. GRUIA DANIEL Director Departament
12. MIHAI LEAHU Director Departament
13. ION ANDI MARIAN ?ef Serviciu
14. FILIPAS LAURA ?ef Birou
15. HADÂMBA? OVIDIU GHEORGHE ?ef Serviciu

Modalitate de indeplinire: Se va depune, odata cu DUAE, Declaratia de neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese, de catre operatorii economici la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz).
In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. In temeiul dispozitiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa isi demonstreze situatia personala (forma de inregistrare si, dupa caz, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic). In acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic se poate limita la completarea sectiunii a (INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE) din partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
8772/22.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Termenul din Sec?iunea II.3 Valabilitatea contractelor: 24 luni. Daca pe primul loc se claseaza 2 / mai multe oferte cu preturi egale, se va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din Fisa de date. Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP sec?iunea Întrebari. In cazul ofertei comune to?i semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sec?iunile III.2.1.a), III.2.1.b), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor . Ofertan?ii î?i asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei încarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de ex. Oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documenta?ia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Informa?iile tehnice relevante referitoare. la participarea la procedura online se pot ob?ine la adresa www.e-licitatie.ro. Informa?ii privind accesarea DUAE : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, https://ec.europa.eu/tools/espd.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 6-8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS – Departament Juridic
Adresa postala: Piata C.I.Motas nr.1 , Localitatea: MEDIAS , Cod postal: 551130 , Romania , Tel. +40 0269803333 , Email: cabinet@transgaz.ro , Fax: +40 0269803403
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 15:43