1 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Numar anunt: 183051 / 28.02.2018
Denumire contract: Acord cadru de furnizare diverse medicamente

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu,nr.50 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540136 , Romania , Punct(e) de contact: Perghel Alexandru , Tel. +40 0265213967 , Email: achizitii@spitalmures.ro , Fax: +40 0265213967 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare diverse medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures str. Gh. Marinescu nr.50, loc. Tg. Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,614,341.38 si 21,686,048.3 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau trimestrial,în functie de buget si de necesitatile spitalului
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare medicamente diverse.În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis în mod clar si complet in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33690000-3 – Diverse medicamente (Rev.2)
33610000-9 – Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
33621100-0 – Antitrombotice (Rev.2)
33622000-6 – Medicamente pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
33652100-6 – Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru de furnizare medicamente diverse, impartite in 43 loturi conform anexei B

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,614,341.38 si 21,686,048.3 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Gar. de participare se achita in RON ptr. fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specificate in Anexa B a prezentei fise de date. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia de participare se va const.conf. art. 36, alin(1) din H.G. nr. 395/2016 Data ptr. care se determina echivalenta lei/alta valuta: data publicarii invitatiei de participare. Banca ptr. echivalente leu/alta valuta: B.N.R.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR la data publicarii invitatiei de participare. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data – limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Dovada constituirii garantiei se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa de ofertant. Contul RO97TREZ4765005XXX000181 deschis la trezoreria Targu Mures. Modul de constituire a garantiei de participare : Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului subsecvent care depaseste pragul valoric, în cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Document care sa ateste neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

2. Document care sa ateste neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3.Document care sa ateste neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Aceasta va fi prezentata de toti participantii
odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
achizitie sunt: Dr.Puiac Ion Claudiu- Manager, Ec.Craciun Ioan Florin- Director Financiar Contabil,-Butiurca Manuela farmacist sef, Bobric Gabriel- Consilier juridic, Perghel Alexandru – sef birou achizitii publice, Cristea Anda-referent birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie
European) in locul ocumentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada
preliminara. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatiin contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca
documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in
DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI
ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative
actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa
ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.

NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Acest document poate fi prezentat in oricare dintre formele: original, sau copie “ conform cu originalul ” semnata si stampilata de reprezentantul legal. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii sa prezinte certificatul constatator în original sau in “ conform cu originalul ” pentru conformitate în situatia în care a prezentat acest document în copie. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza

îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS conform Legea nr. 95/2006 modificata prin OUG 2/2014 art.888, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.

nota! Acest document se solicita pentru a justifica faptul ca operatorul economic are capacitatea de a exercita profesia, nu este document
justificativ al produsului!
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea

din cel mult ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Aceste documente trebuie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Aceste documente trebuie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pot fi: certificate constatatoare, orice alte documente care pot demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3363/06.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi depuse pâna la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta in SEAP. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale,atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va putea fi posibila. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro )
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures – Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Gheorghe Marinescu nr. 50 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540136 , Romania , Tel. +40 265212111 , Email: achizitii@spitalmures.ro , Fax: +40 265213967 , Adresa internet (URL): spitalmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 16:55