1 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Numar anunt: 183053 / 28.02.2018
Denumire contract: Servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Punct(e) de contact: Ec.Furnica Marioara , Tel. +40 241503525 , In atentia: Ec. Furnica Mariana , Email: achizitii@spitalulconstanta.ro , Fax: +40 241503525 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,360,000 si 4,452,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente acordului cadru se vor incheia lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este intre : minim 1680000 si maxim 2226000 Lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pentru achizitia de servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta.
Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari este cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. AC va raspunde în mod clar si complet TUTUROR solicitarilor de clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

98310000-9 – Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru pentru achizitia de servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta.

Cant.minima /acord cadru =960000
Cant.maxima /acord cadru =1272000

Cant.minima /contract subsecvent =480000
Cant.maxima /contract subsecvent =636000

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,360,000 si 4,452,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 22260 Lei, ce reprezinta 1% din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent. Perioada de valabilitate este de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit art. 36 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar in contul nr. RO64TREZ2315006XXX016691 – Trezoreria Constanta, CUI 4301103 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari si se prezinta autoritatii contractante în SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare in alta moneda, se va lua in considerare cursul de schimb afisat de catre BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, conform art. 39 si 40 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante în original. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor art.40 din HG nr.395/2016. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. In cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala : se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia conform art.60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare) va fi completata si depusa de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.

Conf. art. 63 din Legea 98/2016 persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si conform art. 3 lit. ll) din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt : conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si /sau desfasurarea procedurii de atribuire :

– S.L. Dr. Grasa Catalin Nicolae – Manager
– Ec. Munteanu Natalia- Director financiar -contabil
– As.lic. Banu Cornelia – Director Ingrijiri
– Dr. Obada Bogdan-Director Medical
– Jr. Dumitrescu Bianca – Sef Serviciu Achizitii
– Ec. Marioara Furnica – Serviciul Achizitii
– Ec.Voiculescu Ramona – Serviciul Achizitii
– Ec.Ghiuli Manea – Serviciul Achizitii
– Dr.Disea Monica – Sef Serviciu SPIAAM
– Dr.Sant Ion –Felicia Maria – Serviciu SPIAAM
– Consilier juridic – Mariana Sandulescu
– Consilier juridic – Carmela Endora Gherghina

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii de la adresa https://ec. europa/growth/toolsdatabases/espd/filter. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
Necompletarea partiala sau totala a DUAE va atrage dupa sine respingerea ofertei. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusive pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
NOTE
1. documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.

2. in cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. CERINTA 1 Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz, care trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza.
În cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care este stabilit ofertantul, în original sau copie conform cu originalul, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei medii de afaceri totale pe ultimii 3 (trei) ani respectiv anii 2015, 2016, 2017 care trebuie sa fie cel putin egala cu 2.226.000 lei, ce reprezinta valoarea celui mai mare contract subsecvent.

Documente justificative: Se vor transmite bilanturile contabile pe ultimii trei ani respectiv 2015, 2016, 2017 sau extras din acestea, sau alte documente echivalente din care sa rezulte nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa in DUAE de catre ofertanti (subcontractanti, terti sustinatori, daca este cazul) cu informatiile corespunzatoare acestei cerinte, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1
Lista principalelor prestari de servicii similare celor care fac obiectul achizitiei efectuate in ultimii trei ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu indicarea valorilor, datelor, perioadelor de prestare si a beneficiarilor publici sau privati. Prin lista principalelor prestari de servicii similare, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare cum ar fi : Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata cu o valoare cumulata de cel putin 2226000 Lei, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Experienta similara se dovedeste prin prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiari publici sau privati, cum ar fi certificat constatator / recomandare sau alte documente echivalente, pentru contractele prezentate in lista, din care sa rezulte servicii similare celor ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valori, perioade de prestare, beneficiari, precum si modul de indeplinire a contractului.
CERINTA 2
Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
CERINTA 1: Prezentarea oricarui document prin care se face Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau „echivalent”, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
CERINTA 2 : Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre ofertanti (terti sustinatori, daca este cazul) cu informatiile ce descriu experienta la nivelul unui contract sau mai multor contracte cu o valoare cumulata de minim 2226000 Lei reprezentand valoarea celui mai mare contract subsecvent. Documentele justificative(document constatator/recomandare sau alte documente echivalente emise de beneficiar) care stau la baza demonstrarii cerintei, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice. Se va completa in DUAE de catre ofertanti (subcontractanti, terti sustinatori, daca este cazul) cu informatiile corespunzatoare acestei cerinte, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice. COMPLETAREA DUAE – la termenul limita de depunere a ofertelor, informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele justificative (dovada implementarii sistemului de management al calita?ii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii”, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform Art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE. Documentele justificative (dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se poate face si prin prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii, emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi si urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de catre fiecare asociat pentru partea din contract pe care o indeplineste
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format ELECTRONIC in SEAP o noua propunere financiara. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator, iar contractual va fi atribuit acestuia. In cazul in care in urma reofertarii, preturile sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertare conform pasilor expusi anterior pana cand departajarea va putea fi posibila. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENELE DE EXERCITARE A CAILOR DE ATAC SUNT CELE PREVAZUTE DE LEGEA NR.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL TOMIS NR.145 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900591 , Romania , Tel. +40 0241503427 , Fax: +40 0241503427
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 18:07