1 martie 2018

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA CRAIOVA
Numar anunt: 183054 / 28.02.2018
Denumire contract: Achizitia de ingrasaminte chimice necesare SCDA Caracal, SD Banu Maracine si SCDP Valcea

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200585 , Romania , Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, nr.19, Directia Generala Administrativa, Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 251411752 , In atentia: Maria Eugenia Mocanu , Email: achizitii@ucv.ro , Fax: +40 251411752 , Adresa internet (URL): www.ucv.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Universitate
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de ingrasaminte chimice necesare SCDA Caracal, SD Banu Maracine si SCDP Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova – sediile statiunilor agricole din Caracal, Valcea si Banu Maracine
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia transportul si descarcarea la locul indicat de achizitor de ingrasaminte chimice conform caiet de sarcini
Transportul si descarcarea se vor face la cele trei statiuni de cercetrare dezvoltare cu profil agricol din cadrul Universitatii din Craiova respectiv SCDA Caracal, SCDP Valcea, SDE Banu Maracine

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile
În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24410000-1 – Ingrasaminte azotate (Rev.2)
24422000-8 – Ingrasaminte chimice fosfatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini se achizitioneaza:
Ingrasaminte cu nitrat de amoniu 33,5 % – 500 tone
Ingrasaminte complexe de tip NPK 20.20.0. + 13 % Sulf – 154 tone
Ingrasaminte complexe de tip NPK 20.20.0. – 450 tone
Ingrasaminte complexe de tip NPK + S 16:16:16 + 13,6 – 5 tone

Valoarea estimata fara TVA: 1,522,633.03 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1.Garantie de participare: 15.000 lei. 2.Perioada de valabilitate–cel putin egala cu per.de valab.a ofertei (120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor) Modul de constituire:GP se va constitui in conf. cu prev. art.36 din HG395/2016, resp: -prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea conf.formular 3. –Ordin de plata-virament în contul deschis la Trezoreria Craiova IBAN RO95TREZ2915005XXX000144, cod fiscal 4553380. GP, neconditionata se prezinta AC cel mai târziu pana la data/ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Dovada constituirii GP se va posta in SEAP cu semnatura electronica extinsa a ofertantului, pana la data limita de depunere a ofertelor. In conf.cu prev.art.132, alin.3 din HG nr.395/2016 in cazul in care exista neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cunatumul si valab, com.de eval.va solicita oferantilor clarif.in max.3 zile lucr.de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Prev. HG nr.395/2016, art.36 alin.(3) – (5)se aplica în mod corespunzator. Potrivit OUG nr.58/2016 ofertantii IMM-uri NU mai pot beneficia de reducerea cu 50% din cuantumul garantiei de participare. GP se restituie sau retine, dupa caz, conform art.37 si 38 din HG nr.395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro sau alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. In cazul in care gp se constiuie prin instrument de garantare bancara, AC va solicita op.ec. declarat castigator prezentarea in original la urm adresa: Univ.din Craiova,Str.Libertatii,Nr.19,Craiova deoarece executarea unei gp constituita prin instrument de garantare bancara se face numai prin prez.in orig.a doc. In termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta achizitorului, garantia de buna executie, în cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de produse: Aceasta se va constitui într-una din modalitatile prevazute de art. 40 din H.G.395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) din HG nr. 395/2016 aplicându-se corespunzator. Potrivit OUG 58/2016 ofertantii I.M.M.-uri NU mai beneficiaza de reducerea cu 50% din cuantumul garantiei de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din venituri proprii ale SCDA CARACAL, SD Banu Maracine si SCDP Valcea. Autoritatea contractanta va efectua plata catre furnizor in max 60 zile cu respectarea OUG 34/2009.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea 98/2016;
Cerinta nr.2: Neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea 98/2016;
Cerinta nr.3. Neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea 98/2016;
Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr.4. Neincadrarea in dispozitiile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016 (DUAE).
Declaratie conf. Art.60 din Legea nr.98/2016- Formularul 7- va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
LISTA PERSOANELOR CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL Universitatii din Craiova:
1. Prof. Univ. Dr. Cezar Ionut Spînu – Rector
2. Prof.univ.dr. Stefan-Cristian Gheorghe – Presedintele Senatului Universitatii din Craiova
3. Prof. univ. dr. Magdalena Mihai – Prorector
4. Prof. univ. dr. Nicu Panea – Prorector
5. Prof. univ. dr. Aurel Calina – Prorector
6. Conf. univ. dr. Dorel Berceanu – Prorector
7. Prof. univ. dr. Nicu Bîzdoaca – Prorector
8. Prof. Univ. Dr. Radu Constantinescu – Prorector
9. Prof. univ. dr. Sevastian Cercel – Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
10. Prof. univ. dr. Dan Selisteanu -Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
11. Prof. univ. dr. Nicolae Sichigea – Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
12. Conf. univ. dr. Nicolae Razvan Stan – Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei
13. Conf.univ.dr. Anamaria- Magdalena Preda – Decan Facultatea de Litere
14. Prof.univ. dr.Gabriela Eugenia Iacobescu – Decan Facultatea de Stiinte
15. Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean – Decan Facultatea de Stiinte Sociale
16. Prof. univ. dr. Marian Dragomir – Decan Facultatea de Educatie Fizica si Sport
17. Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru – Decan Facultatea de Mecanica
18. Prof. univ. dr. Ing. Ciontu Marian – Decan Facultatea de Inginerie Electrica
19. Prof. univ. dr.ing. Sina-Niculina Cosmulescu – Decan Facultatea de Horticultura
20. Prof.univ.dr.ing. Tudor Alexandru – Decan Facultatea de Agricultura
21. Ing. Dr. Catalin Aurelian Rosculete – Director General Administrativ
22. Ec. Dr. Maria Buse – Director Directia Resurse Umane Salarizare
23. Ing. Crina Dondera – Director Directia Patrimoniu si Investitii
24. Ec. Ionela Mic – Director Directia Economica
25. Ec. Alexandru Dumitru Nicolae – Directia Economica Sef serviciu Activitatea de Învatamant
26. Ec. Floarea Stoian – Compartiment CFP
27. Ing. Ion Stan – Director Gradina Botanica
28. Consilier Juridic Anca Udrea – Sef Birou Juridic
29. Consilier Juridic Laurentiu Ciobanu – Birou Juridic
30. Consilier Juridic Silvia Eugenia Galoi – Birou Juridic
31. Ec. Demetra Lupu Visanescu – Director Directia Achizitii Publice
32. Ec. Maria Eugenia Mocanu – Sef Serviciu Achizitii Publice
33. Ing. Liviu Ilie Popa – Sef birou Achizitii pentru activitati economice
34. Ing. Electra Diana Dragan – Serviciul Achizitii Publice
35. Ing. Marius Catalin Bran – Coordonator SCDA Caracal
36. CSII dr.ing. Eustatiu Constantinescu – Sef Sector Productie
37. CSI dr.ing. Eugen Petrescu – Sef Sector Cercetare
38. Ing. Mircea Bica – Director SD Banu Maracine
39. Ing. Mihnea Glodeanu – Director SCDP Vâlcea Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din
Legea 98/2016; documentele justificative constau in:

15.1. – Certificat Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa tribunalele teritoriale in conformitate cu Legea 26/1990 privind
Registrul Comertului actualizata sau echivalent pentru persoanele juridice straine din care sa rezulte informatii reale/actuale la data
depunerii acestui document legat de:
• obiectul de activitate al ofertantului .
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator emis de ONRC.

15.2 – Operatorii economici – persoane juridice romane trebuie sa faca dovada ca respecta toate normele in vigoare privind depozitarea, transportul si comercializarea de ingrasaminte chimice, avand regim special si sa detina Autorizatie de mediu pentru depozitare, transport si comercializare, conform O.M. 1798/2007 si a OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, valabile la momentul prezentarii.
Operatorii economici – persoane juridice straine vor prezenta certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care sa ateste faptul ca respecta toate normele in vigoare privind depozitarea, transportul si comercializarea de ingrasaminte chimice, avand regim special, respectiv autorizatie din tara de origine, eliberata de catre organismul abilitat sa emita astfel de autorizatii, valabile la momentul prezentarii
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 in care se va mentiona numarul si data documentului.

Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru operatorii economici straini ce detin autorizari echivalente emise de autoritati abilitate din alt stat, autoritatea contractanta va accepta autorizatiile echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a autorizatiilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta autorizatii echivalente, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie va prezenta autorizatiile recunoscute de autoritatile romane.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, in valoare cumulata de minim 1.500.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte, însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau de catre clientul beneficiar, cu indicarea urmatoarelor: nr si data contractelor; obiectul contractelor, valorile, procentul de indeplinire a acestora, datele de livrare si beneficiarii publici sau privati, precum si certificatele care atesta indeplinirea obligatiilor contractuale.
In DUAE se vor prezenta livrarile de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera 3 ani, cu indicarea nr si data contractelor; obiectul contractelor, valorile, procentul de indeplinire a acestora, datele de livrare si beneficiarii publici sau privati.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse.
Livrarile de produse similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: furnizarea de produse similare; valori – in lei fara tva; perioade de livrare; beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati; dovada faptului ca produsele au fost receptionate. Prin produse similare autoritatea contractanta intelege produse care pot fi incadrate in categoria ingrasaminte chimice.

Nota:Pentru conversia în Lei, daca contractele sunt incheiate in alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul de referinta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Finantare din venituri proprii ale SCDA CARACAL, SD Banu Maracine si SCDP Valcea. Autoritatea contractanta va efectua plata catre furnizor in max 60 zile cu respectarea OUG 34/2009. Nota 1: În conf cu prev HG801/2011, începând cu data de 01.11.2011, ANRMAP a impus publicarea în SEAP a DA sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify. Nota 2: Declaratia DUAE se poate accesa la link:https://ec.europa.eu/tools/espd/ Nota 3: Durata contract: 12 luni. Livrarile se vor face pe baza comenzilor achizitorului in functie de necesitati. Termenul de livrare este de maxim 24 ore de la data comenzii. Nota 4: Avand in vedere necesitatile ce pot apare exista posibilitatea ca necesitatea în ceea ce priveste cantitatea de produse achizitionata sa se modifice într-un interval de timp de 12 luni de la momentul semnarii contractului, în sensul suplimentarii cantitatilor initiale. Produsele suplimentare vor fi achizitionate la acelasi pret. Clauze de revizuire cf. Art. 221 litera a din Legea nr. 98/2016 si Instructiunii (ANAP) nr. 3/2017 Clauzele de revizuire vor fi aplicate astfel: În situatia în care conditiile concrete o impun, achizitorul va comanda produse suplimentare intr-un termen de 12 luni de la contractare. Cantitatile de produse suplimentare care pot fi comandate sunt în proportie de maxim 20% din valoarea contractului. Perioada in care se pot comanda cantitati suplimentare este de 12 luni. Pretul ce urmeaza a fi platit pentru cantitatile suplimentate va fi acelasi cu pretul contractat pe fiecare produs în parte. Având în vedere specificul activitatii agricole, influentat de factori de clima necontrolabili de autoritatea contractanta, atunci Universitatea din Craiova îsi rezerva dreptul de a comanda produse similare (din aceeasi categorie). Pretul noilor produse din aceeasi categorie din caietul de sarcini va fi stabilit in aceleasi conditii comerciale ca cele de la ofertare (respectiv pretul de achizitie de la producator la care se adauga un procent reprezentând adaosul comercial ofertat in cadrul licitatiei)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform L.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pt. organizarea si functionarea CNSC.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Adresa postala: Str. Libertatii, Nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251415899 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200232 , Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2018 18:11