1 martie 2018

Autoritate contractanta: Ministerul Apararii Nationale – U.M. 02022 Constanta
Numar anunt: 183056 / 28.02.2018
Denumire contract: Brânza telemea maturata (Brânza telemea de vaci si Brânza telemea de oi); Cascaval; Lapte ultrapasteurizat de vaca; Unt proaspat (în pachete a 20 g si în pachete a 200 g – 300 g) si Iaurt

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Ministerul Apararii Nationale – U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian Patrascu , Tel. +40 241655650/129/139 , In atentia: Emilia Dragan , Email: um02022@navy.ro , Fax: +40 241610064 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Brânza telemea maturata (Brânza telemea de vaci si Brânza telemea de oi); Cascaval; Lapte ultrapasteurizat de vaca; Unt proaspat (în pachete a 20 g si în pachete a 200 g – 300 g) si Iaurt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform pct. 7 din caietul de sarcini
Codul NUTS: RO – ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 14 luni

Valoarea estimata fara TVA: 877,167.1 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor încheia lunar/semestrial, conform pct. 8 din caietul de sarcini. Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este: 37.474,20 lei – pentru lotul 1-Brânza telemea de vaci; 49.187,60 lei – pentru lotul 2-Brânza telemea de oi; 141.426,00 lei – pentru lotul 3 – Cascaval; 87.653,40 lei – pentru lotul 4 – Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vaca; 120.516,00 lei – pentru lotul 5 – Unt proaspat portionat (pachete de 20 g); 23.685,75 lei – pentru lotul 6 – Unt proaspat în pachete a 200 g – 300 g; 23.950,15 lei – pentru lotul 7 – Iaurt.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Brânza telemea maturata (Brânza telemea de vaci si Brânza telemea de oi); Cascaval; Lapte ultrapasteurizat de vaca; Unt proaspat (în pachete a 20 g si în pachete a 200 g – 300 g) si Iaurt pentru unitatile militare din Fortele Navale.
Autoritatea contractanta va raspunde la orice solicitare de clarificari sau informatii privind documentatia de atribuire, într-o perioada care nu depaseste 5 zile lucratoare de la primirea acestora, si cu cel putin 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15544000-3 – Branza cu pasta tare (Rev.2)
15511210-8 – Lapte UHT (Rev.2)
15530000-2 – Unt (Rev.2)
15541000-2 – Branza de masa (Rev.2)
15551300-8 – Iaurt (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile previzionate pentru acordul-cadru:
– Brânza telemea de vaci – minim 6.480 kg., maxim 7.085 kg.;
– Brânza telemea de oi – minim 5.280 kg., maxim 5.720 kg.;
– Cascaval – minim 17.340 kg., maxim 18.380 kg.;
– Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vaca – minim 59.760 litri., maxim 61.415 litri;
– Unt proaspat portionat (pachete de 20 g) – minim 4.900 kg., maxim 5.445 kg.;
– Unt proaspat în pachete a 200 g – 300 g – minim 910 kg., maxim 1.125 kg.;
– Iaurt – minim 13.380 kg., maxim 15.050 kg.;
Cantitatile previzionate pentru un contract subsecvent:
– Brânza telemea de vaci – minim 540 kg., maxim 3.820 kg.;
– Brânza telemea de oi – minim 440 kg., maxim 3.080 kg.;
– Cascaval – minim 1.445 kg., maxim 9.700 kg.;
– Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vaca – minim 4.980 litri, maxim 31.530 litri;
– Unt proaspat portionat (pachete de 20 g) – minim 350 kg., maxim 3.320 kg.;
– Unt proaspat în pachete a 200 g – 300 g – minim 65 kg., maxim 725 kg.;
– Iaurt – minim 1.115 kg., maxim 8.345 kg..
Se accepta oferta numai pentru cantitatea maxima solicitata a acordului cadru, pentru fiecare lot ofertat.

Valoarea estimata fara TVA: 877,167.1 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum: conform Anexa B pentru fiecare lot. Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conf. prevederilor art. 36 din H.G. nr. 395/2016: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila, sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b) OP (Cont trez. RO57TREZ2315005XXX000377, Trez. Constanta), cod fiscal14810074; c) depunerea sumei la casieria unitatii, daca valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5.000 lei. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Data pentru care se determina echivalenta lei/ valuta este data publicarii anuntului de participare. Banca pentru echivalente leu/valuta:B.N.R. a) Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie anexa la contractul subsecvent, conform art. 39 din H.G. nr. 395/2016. b) Modalitati de constituire : instrument de garantare / virament bancar /numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1)&nnbsp Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Odata cu oferta, operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa completeze si sa prezinte:
– DUAE, (inclusiv pentru asociatii/tertii sustinator/subcontractanti – daca este cazul)
– declaratia privind conflictul de interese, conform art.60 din Legea 98/2016- Formular nr.3.
– angajamentul ferm al tertului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia (daca este cazul)
– acordul de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, (daca este cazul)
Persoanele cu functie de decizie în cadrul U.M. 02022:
– conducatorul autoritatii contractante: Gîdiuta Victor –comandant;
– membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire:, Munteanu Valentin – Loctiitor al comandantului, Secrieru Marius – Sef Centru Sprijin Logistic pentru Resurse Materiale, Alexandru Florin Marius – contabil sef Preda Madalina – consilier juridic.
– alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire – comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Burnescu Lavinia Ioana, Dragan Emilia, Burlacu Diana (membru de rezerva), Ponov Daniela (membru de rezerva).
Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
a) Se vor prezenta pentru persoane juridice/fizice române:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al ofertantului ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– documente prin care se demonstreaza faptul ca ofertantul poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);
– alte documente edificatoare (daca este cazul);.
b) Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine:
– declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate.
Nota: Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, conform art.165,166 din Legea 98/2016. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, (inclusiv de catre tertul sustinator/subcontractant – daca este cazul) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele care fac dovada înregistrarii se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru dovedirea înregistrarii se va prezenta :
– pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora.
– pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
– Experienta similara, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulata egala sau mai mare decât: 37.474,20 lei – pentru lotul 1 – Brânza telemea de vaci; 49.187,60 lei – pentru lotul 2 – Brânza telemea de oi; 141.426,00 lei – pentru lotul 3 – Cascaval; 87.653,40 lei – pentru lotul 4 – Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vaca; 120.516,00 lei – pentru lotul 5 – Unt proaspat portionat (pachete de 20 g); 23.685,75 lei – pentru lotul 6 – Unt proaspat în pachete a 200 g – 300 g; 23.950,15 lei – pentru lotul 7 – Iaurt, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.
– În cazul în care ofertantul apeleaza la terti sustinatori, acestia au obligatia de a completa DUAE distinct

– În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta recomandari/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari.
Note:
– Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Pentru anul 2018 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR din ziua publicarii anuntului de participare.
– Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, stabilita initial (prin anuntul de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data
Daca ofertantul apeleaza la subcontractanti si utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii în domeniul în care se încadreaza activitatea/activitatile principala/principale care fac obiectul contractului/acordului cadru, conform SR EN ISO 9001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (în termen de valabilitate la data prezentarii documentului).
Nu se accepta ofertanti în curs de certificare. Sunt admisi ofertantii care prezinta documente din care sa reiasa ca auditul de certificare a fost finalizat urmând sa primeasca certificarea propriu-zisa.
Cerinta va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii (daca este cazul) pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
– Completarea DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, alte documente din care sa rezulte modul de îndeplinire a cerintei. – Completarea DUAE distinct Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. – Completarea DUAE distinct Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta recomandari/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, cantitati sau valori, perioade de livrare si modul de îndeplinire a livrarilor respective Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, stabilita initial (prin anuntul de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. – Completarea DUAE. Subcontractantii precizeaza informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Note: Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE. Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerintei se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. – Completarea DUAE. Documentele se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Altele
Documentele emise în alte state vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Formularul DUAE poate fi descarcat în vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Tertul sustinator va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara întârziere, documentele privind sustinerea DUAE. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile specificat la pct. I.1 din Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta va raspunde la orice solicitare de clarificari sau informatii privind documentatia de atribuire, într-o perioada care nu depaseste 5 zile lucratoare de la primirea acestora, si cu cel putin 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Acordul cadru se va încheia cu maxim 3 operatori economici, clasati în ordine crescatoare a ofertelor de pret. Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si financiare : În cazul în care în scopul verificarii documentelor de calificare, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau în scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic. În perioada de evaluare ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari în cadrul directorului „Întrebari” si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate. Autoritatea contractanta delegata va fi transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare : fax/mail.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101/2016 privind remediile ?i caile de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: Strada Fulgerului nr. 99 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900371 , Romania , Tel. +40 241610064 , Fax: +40 241610064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2018 07:52